Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/25

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 421

Kaj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om uthyrning av tomma lokaler som hobbylokaler

HEL 2013-006985 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sami Muttilainen och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska undersöka alla de tomma lokaler och fastigheter den förvaltar och hyra ut dem som till exempel hobbylokaler till medborgarorganisationer eller stadsbor i form av kalla utrymmen så att hyresgästen svarar för uppvärmning, el, vatten, sophantering och underhåll och för reparationer.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett inkommet utlåtande och konstaterar att fastighetskontorets lokalcentral just nu håller på att göra upp en plan för att effektivera tillfällig användning av lokaler som står tomma och kartlägga objekt som är olämpliga för eget bruk, som man inte under en snar framtid kommer att avstå från och som riskfritt skulle lämpa sig för den användning som förslås i motionen. Det är meningen att kartläggningen ska bli klar före utgången av året.

Orsaken till att lokaler står tomma är ofta uttryckligen de säkerhets- och hälsorisker som uppkommer på grund av lokalernas dåliga skick. I motionen föreslås det att staden i sådana fall lättar på sina riktlinjer när det gäller säkerhet och hälsa. Riktlinjerna baserar sig på lagar och förordningar samt myndighetsövervakning. Lokalcentralen har av denna anledning bett förvaltningscentralens rättstjänst göra en utredning om huruvida det går att överföra ett sådant lagstadgat ansvar som ingår i ägarskapet till andra, till exempel genom avtal flytta över underhållet och reparationerna på hyresgästens ansvar, i syfte att sänka hyresnivån. Det är meningen att utredningen ska bli klar vid årsskiftet.

Stadsstyrelsen konstaterar att lokalcentralen undersöker möjligheter att med ovan nämnda åtgärder främja en nyttig användning av tomma lokaler. Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att man efter att utredningarna blivit klara bedömer om det är möjligt att ändra den nuvarande uthyrningen av lokaler på så sätt att den bättre tjänar behoven hos medborgarorganisationer och stadsbor.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Kiinteistövirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1182

HEL 2013-006985 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 31.10.2013 § 542

HEL 2013-006985 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta, joka koskee kaupungin tyhjien tilojen, mukaan lukien purku-uhan alla olevat tilat, tutkimista väliaikaista subventoitua vuokraamista varten, seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta antoi kokouksessaan 19.9.2013 valtuutettu Johanna Sumuvuoren ja 25 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien tilapäisesti tai muusta syystä tyhjentyneiden tilojen väliaikaiskäyttöä lausunnon, jossa kuvattiin yksityiskohtaisesti tilapäisluonteisen subventoidun vuokraamisen periaatteet sekä, minkälaisia tyhjillään olevien tiloja kaupungilla on ja miten tällaisia tiloja on jo vuokrattu. Em. lausunto on tämän lausunnon liitteenä. Lisäksi tilakeskus laatii parhaillaan suunnitelmaa tyhjillään olevien tilojen väliaikaiskäytön tehostamisesta sekä kartoittaa omaan käyttöön soveltumattomia kohteita, joista ei lyhyellä aikavälillä olla luopumassa ja jotka riskittömästi soveltuisivat kuvattuun käyttöön. Kartoituksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Lisäksi kiinteistölautakunta on kuvannut tilakeskuksen edelleenvuokrauksen periaatteita kaupunginvaltuutettu Heikki Takkisen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee koulukiinteistöjen monipuolisen hyötykäytön lisäämistä, 22.8.2013 kokouksessaan antamassaan lausunnossa.

Kuten lausunnoissa on todettu, lautakunta näkee tyhjillään olevien tilojen ohjaamisen hyötykäyttöön tärkeänä. Kuitenkin syynä tyhjillään oloon ovat usein nimenomaan riskit turvallisuudelle ja terveellisyydelle. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että tällaisissa tapauksissa kaupunki lieventäisi linjauksiaan turvallisuuden ja terveellisyyden suhteen. Linjaukset perustuvat lakeihin ja asetuksiin sekä viranomaisvalvontaan. Tilakeskus on siksi pyytänyt hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan selvityksen siitä, voidaanko tällaisia omistajuuteen sisältyviä vastuita ulkoistaa esimerkiksi siirtämällä ylläpitotehtävät ja korjaukset sopimuksella vuokralaisen vastuulle vuokratason laskemiseksi. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566