Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/36

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 432

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta

HEL 2013-015160, 2013-015159, 2013-015161, 2013-015157, 2013-015156, 2013-015158

Päätös

1.     Valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite yritysten yhteiskuntavastuun huomioon ottamisesta
 

2.     Valtuutettu Laura Kolben ym. aloite pienyrittäjille suunnatun starttilainarahaston perustamisesta
 

3.     Valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite Talin golfkentän muuttamisesta asumiskäyttöön
 

4.     Valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite selvityksen tekemisestä palliatiivisen ja saattohoidon yksikön lisätarpeesta
 

5.     Valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite palveluseteli käyttöönotosta helsinkiläisten koulujen iltapäivätoiminnassa
 

6.     Valtuutettu René Hurstin ym. aloite lämpimän pukukopin saamisesta Violanpuistoon

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566