Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/27

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 423

Kaj / Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om farthinder på Bergtrollsvägen i Kasberget

HEL 2013-007693 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomas Rantanen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheten att bygga farthinder för att förbättra trafiksäkerheten på Bergtrollsvägen i Kasberget.

Stadsstyrelsen hänvisar till inkomna utlåtanden och konstaterar att man håller på och bereder en trafikplan för Bergtrollsvägen, i vilken man utreder behovet av farthinderkonstruktioner och möjligheterna att bygga sådana. Man har för avsikt att förlänga trottoaren på gatans södra kant förbi vändplatsen fram till skolan.

Trafiken på gatan lugnas i första hand genom placeringen av parkeringen. Om detta inte är möjligt byggs det farthinder.

Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att trafikplaneringen sker i samarbete med invånarna, den närbelägna skolan och övriga aktörer sålunda att man förutom att främja trafiksäkerheten även beaktar behovet av parkeringsplatser inom området.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhalukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1184

HEL 2013-007693 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 26.9.2013

HEL 2013-007693 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten, että Vuorenpeikontielle on valmisteilla liikennesuunnitelma, jossa kadun eteläreunan jalkakäytävää jatketaan kääntöpaikan ohi koululle. Rakenteellisten hidasteiden tarve ja rakentamismahdollisuudet selvitetään liikennesuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä, että liikennesuunnitelma laaditaan alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa vuorovaikutteisesti siten, että liikenneturvallisuuden lisäksi myös alueellinen pysäköintitarve tulee huomioiduksi.

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.09.2013 § 280

HEL 2013-007693 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vuorenpeikontie on ajoradaltaan noin kuusi metriä leveä ja 260 metriä pitkä katu, jonka liikennemäärä on noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kadun varrella sijaitsee koulu sekä päiväkoti ja sillä on 40 km/h-nopeusrajoitus. Suurten korkeuserojen takia ajonopeudet saattavat toisinaan nousta. Katu kuitenkin on varsin lyhyt ja pysäköidyt autot rauhoittavat nopeuksia. Suurimmat ongelmat kadulla ovat jalkakäytävien katkonaisuus kääntöpaikalla ja pula pysäköintipaikoista.

Vuorenpeikontielle on valmisteilla liikennesuunnitelma, jossa kadun eteläreunan jalkakäytävää jatketaan kääntöpaikan ohi koululle. Samalla tutkitaan olisiko kääntöpaikan ympäristöön mahdollista lisätä pysäköintipaikkoja. Suunnittelu tehdään yhteistyössä koulun kanssa, jotta rajapinnat remontissa olevan koulun piha-alueiden ja katualueen välillä saataisiin sovitettua parhaiten yhteen. Liikennettä pyritään rauhoittamaan pääosin pysäköinnin sijoittelulla. Kohdissa, joissa tämä ei ole mahdollista, rauhoitetaan liikennettä rakenteellisilla hidasteilla.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

maija.rekola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566