Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 399

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston organisaatiomuutos ja siihen liittyvät henkilöstösiirrot

HEL 2013-013409 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän operatiivisen toiminnan ja siihen liittyvän henkilöstön siirtämisen kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiöön siirtyvät henkilöt 2014

2

Helsingin Matkailu Oy_tasekirja 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Matkailu Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Vastaanottajat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän operatiivisen toiminnan ja siihen liittyvän henkilöstön siirtämisen kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Tiivistelmä

Tulevan elinkeino-osaston organisaatio muuttuu vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja parantamaan kaupungin elinkeinopoliittisen organisaation toimintakykyä kaupungin kilpailukyvyn turvaamiseksi kansainvälisessä kilpailussa yrityksistä, investoinneista ja osaajista.

Elinkeino-osastolle muodostetaan neljä toimistotasoista yksikköä, kaupungin kilpailukyvyn kehitys, kaupunkimarkkinointi, yrityspalvelut sekä työllistämispalvelut. Elinkeino-osaston toimintaan liittyy kaupungin sataprosenttisesti omistama markkinointiyhtiö, joka muodostetaan nykyisestä Helsingin Matkailu Oy:stä täydentämällä yhtiön toimialaa sekä muuttamalla yhtiön nimi.

Uuteen elinkeino-osastoon sijoittuvista henkilöistä kaksikymmentäkolme siirtyy kaupungin palveluksesta nykyisin palkkaeduin yhtiön palvelukseen ja yksi henkilö yhtiön palveluksesta kaupungin palvelukseen. Lisäksi yhtiön palvelukseen siirtyy kaksi määräaikaista sijaista. Vapautuneista vakansseista säästyvät palkka- ja muut henkilöstömenomäärärahat käytetään palveluostoihin yhtiöltä. Yhtiön tavoitteena on myös lisätä ulkopuolisia kumppanuuksia ja yhteisten toimenpiteiden ulkopuolista rahoitusta.

Esittelijä

Taustaa

Elinkeinopalvelu perustettiin 1997 kokoamalla muutaman henkilön projektimuotoisen perusryhmän lisäksi merkittävimmistä virastoista yhteyshenkilöverkosto toimeenpanemaan kehittämisosaston johdolla
laadittua elinkeinopoliittista ohjelmaa ja tehostamaan kaupungin elinkeinopoliittisia toimia syvän laman jälkeen. Elinkeinopalvelu toimi projektimuotoisena vuoteen 2000, jolloin se vakinaistettiin.

Elinkeinopolitiikan kasvava merkitys kaupungin toiminnassa ja strategioissa johti 2006 siihen asti kaupunginkanslian yleisen osaston alaisuudessa toimineen matkailu- ja kongressitoimiston liittämiseen elinkeinopalveluun. Sen jälkeen siihen asti kanslian tiedotustoimistoon sijoittuneet tapahtumatuotannot koottiin uudeksi tapahtumayksiköksi elinkeinopalveluun.

Helsingin Matkailu Oy rekisteröitiin 1963 ja se toimi jaksoittain useiden matkailualan organisaatioiden sekä pääkaupunkiseudun kuntien yhteisenä matkailumarkkinointiyhtiönä. Yhtiön toiminta ajettiin alas 2002, sen omistusrakenne muutettiin 100-prosenttisesti Helsingin kaupungin omistamaksi yhtiöksi, joka aloitti uudelleen yhteistyön matkailu- ja kongressitoimiston kanssa 2004.

Tällä hetkellä matkailu- ja kongressitoimiston tukiyhtiönä toimivalla Helsingin Matkailu Oy:llä on sopimus kaupungin kanssa markkinointipalvelujen tuottamisesta sekä markkinointitoimenpiteiden toteuttamisesta yhteistyössä alan yritysten ja toimijoiden kanssa.

Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä 20 henkilöä, sen liikevaihto oli viime vuonna 1,7 miljoonaa euroa ja sen kautta hoidetaan nyt kaupungin matkailumarkkinointia sekä mm. yhteisenä pääkaupunkiseudun kuntien hankkeena lentokentän matkailuinfopistettä.

Vuonna 2010 kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli mahdollisuutta muodostaa yhtiöstä matkailutoimen ja tapahtumatuotannon yhteistä yhtiötä, johon olisi liitetty myös tietyin osin muiden hallintokuntien tapahtumatuotantoa. Konsernijaosto päätyi 14.6.2010 kehottamaan talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään yhteistyön ja sen koordinoinnin tehostamistarpeita niiden kaupunkikonsernin yksiköiden kanssa, joilla on välittömiä yhtymäkohtia matkailu- ja tapahtumatoimintoihin.

Organisaatiomuutoksen valmistelu

Elinkeinopalvelu käynnisti oman strategiansa ja organisaationsa muutosprosessin vuoden 2011 syksyllä ja yhteistoimintalain mukaiset toimet käynnistettiin kesällä 2012.

Yksi keskeinen tavoite oli tehostaa kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuutta sekä yhtiötä ja sen operatiivista toimintaa osana elinkeinopalvelun omaa organisaatiomuutosta.

Syksyllä 2012 elinkeinopalvelun oma organisaatiomuutos siirtyi toteutettavaksi osana koko keskushallintoa koskevaa organisaatiouudistusta vuoden 2014 alusta.

Organisaatiomuutoksen perusteet

Kaupungin sisäiset, hallintokuntarajat ylittävät uudentyyppiset toimintamallit, pääkaupunkiseudun yhteisten, yhä vaativammiksi muodostuvien hankekokonaisuuksien ja yhteistyön muodot sekä koko seutua koskevien strategisten kilpailukykyohjelmien toimeenpano vaativat elinkeinopoliittiselta organisaatiolta entistä selkeämpää, asiakaslähtöisempää, kustannustehokkaampaa ja strategisesti yhtenäisempää otetta.

Myös EU-rahoitteisten ja vastaavien monikansallisten ja kokonaan ulkopuolista rahoitusta sisältävien hankkeiden kokoluokan kasvaessa kaupungin elinkeinopolitiikan työkalujen tulee vastata paitsi muutosten vaatimaan vauhtiin, myös omata merkittävimpien kilpailijoiden vastaavien organisaatioiden toimintakyky.

Tavoitteena on organisaatiota uudistamalla saada aikaan tehokkaampi, isompiin kokonaisuuksiin vaikuttamaan kykenevä osasto, jonka eri osat tuottavat synergiaetuja, edistävät poikkihallinnollista ajattelutapaa ja mahdollistavat tehokkaammat kumppanuudet niin yritysten kuin julkisten toimijoidenkin kanssa.

Uuden markkinointiyhtiön muodostamisella tehostetaan erityisesti operatiivisen tason kaupunkimarkkinoinnin kattavuutta kaupunkitasolla, lisätään yhteistyötä yritysten, muiden yhteisöjen, kaupungin hallintokuntien ja muiden julkisten toimijoiden kesken sekä lisätään synergiaetuja ja kustannustehokkuutta kaupungin elinkeinopolitiikan kehittämisessä.

Organisaatiomuutoksen vaatimat toimenpiteet

Helsingin Matkailu Oy:stä muodostettavan uuden markkinointiyhtiön tehtävänä on toteuttaa operatiivisella tasolla kaupunkimarkkinoinnin ja muidenkin yksiköiden markkinointiin ja markkinointiluonteisiin tapahtumiin liittyvät toimenpiteet sekä rakentaa toimivaa yhteistyötä myös rahoituksellisesti kaupungin ulkopuolisten tahojen kanssa. Kaupunki tilaajana vastaa toiminnan linjauksista ja strategiasta, yhtiö markkinointi- ja muiden palvelujen tuottajana taas kustannustehokkaasta ja asiakaslähtöisestä palvelutuotannosta sekä yritysyhteistyön ja kumppanuuksien kasvattamisesta.

Uudessa organisaatiomallissa kaksikymmentäkolme henkilöä siirtyy yhtiön palvelukseen kaupungin vakansseilta samoin kuin kaksi määräaikaista sijaista, yksi henkilö puolestaan siirtyy yhtiön palveluksesta työsuhteeseen kaupungilla.

Henkilöstön sijoittuminen toisaalta kaupungin ja toisaalta yhtiön palvelukseen määrittyy tehtäväkokonaisuuksien tehokkaan ja johdonmukaisen hoitamisen näkökulmasta. Henkilöstösiirroissa noudatetaan ns. liikkeenluovutuksen periaatteita. Työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät uudelle työnantajalle.

Liitteestä 1 selviää yhtiöstä kaupungille ja kaupungilta yhtiöön siirtyviksi suunnitellut henkilöt.

Muutoksen yhteydessä elinkeinopalvelun nykyinen budjettirakenne muuttuu suurelta osin, kun yhtiölle siirtyvät tehtävät rahoitetaan jatkossa ostopalvelusopimuksen perusteella.

Yhtiö

Yhtiön osalta on tarkoituksenmukaista ylimääräisessä yhtiökokouksessa päättää yhtiöjärjestyksessä määriteltävien yhtiön nimen ja toimialan muuttamisesta kaupungin markkinointiyhtiöksi. Lisäksi yhtiö valmistelee kaupungin kanssa solmitun puitesopimuksen päivittämistä ja sen pohjalta solmittavaa uutta palvelusopimusta yhtiön markkinointipalveluista kaupungille seuraavaksi kahdeksi vuodeksi vuoden 2015 loppuun. Puitesopimuksen ja sen perusteella laadittavien palvelusopimusten hyväksymisestä päättää kaupungin osalta talous- ja suunnittelukeskuksen, vuoden 2014 alusta kaupunginkanslian, virastopäällikkö.

Liitteenä 2 on yhtiön tilinpäätöstiedot vuodelta 2012.

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yhteydessä kehottamaan Helsingin Matkailu Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin

-        järjestelyyn liittyvien henkilöstösiirtojen toteuttamiseksi liitteenä olevan luettelon mukaisesti yhteistyössä elinkeinopalvelun kanssa,

-        yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi organisaatiomuutoksen edellyttämällä tavalla, sekä

-        yhtiön ja kaupungin välisen puitesopimuksen päivittämiseksi sekä puitesopimukseen perustuvan palvelusopimuksen laatimiseksi yhteistyössä elinkeinopalvelun kanssa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiöön siirtyvät henkilöt 2014

2

Helsingin Matkailu Oy_tasekirja 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Matkailu Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Vastaanottajat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Elinkeinopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1165

HEL 2013-013409 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä talous- ja
suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta
kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän
operatiivisen toiminnan ja siihen liittyvän henkilöstön siirtämisen
kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.10.2013 § 153

HEL 2013-013409 T 00 01 00

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän operatiivisen toiminnan ja siihen liittyvän henkilöstön siirtämisen kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566