Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/29

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 425

Stj / Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om en upplysningskampanj för föräldrarnas ansvar

HEL 2013-005225 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Nina Huru väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Nina Huru väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Nina Huru och 8 andra ledamöter föreslår i sin motion att möjligheten att ordna en upplysningskampanj om ansvarsfullt föräldraskap ska kartläggas.

Stadsstyrelsen hänvisar till inkomna utlåtanden och konstaterar att det i välfärdsplanen för barn och unga (2009–2012) har ingått flera projekt över förvaltningsgränserna som stött föräldraskapet. Till exempel den omfattande gemensamma hälsoundersökningen av 4-åringar inom dagvården och på rådgivningsbyråerna innehåller också en kartläggning av föräldrarnas välmående. Föräldrakvällen En stadig början är en modell där ett mål är att stöda föräldrarna till barn i årskurserna 6–7 som kommer in i puberteten. Dessutom genomfördes det år 2011 en kampanj med utomhusreklam där man framhöll betydelsen av gemensam tid och gemensamma hobbyer mellan barnen och föräldrarna.

Utbildningsverket fick för åren 2013–2014 pengar för jämlik utbildning från undervisnings- och kulturministeriet bl.a. för projekt som stöder föräldraskapet. Det är meningen att finna nya verksamhetsformer för samarbete och växelverkan mellan hem och skola, bl.a. med hjälp av utvecklande av funktionella föräldrakvällar, föräldraskolverksamhet och utvärderingssamtal.

Ett förvaltningsöverskridande utvecklingsprojekt gällande en helhet av elektroniska tjänster riktade till barnfamiljer är under arbete. Projektet innehåller åtgärder bl.a. för att utveckla elektroniska tjänster riktade till föräldrarna, med vilkas hjälp man bättre kan erbjuda information som både stöder föräldraskapet och ger service.

Stadsstyrelsen anser att det är möjligt att fortgående utvärdera servicen som stöder föräldraskapet som en del av den normala verksamheten och att det inte är nödvändigt att ordna någon särskild upplysningskampanj.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1186

HEL 2013-005225 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2013 § 247

HEL 2013-005225 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Vanhemmuuden tukeminen on sosiaali- ja terveysviraston yksi perustehtävä. Tukea tarjotaan mm. ammatillisissa keskusteluissa, joita käydään vanhempien kanssa. Sen keskeisiä koko väestöä koskevia muotoja ovat esimerkiksi kaikille ensisynnyttäjille tarjottavat perhevalmennukset ja ikäluokittain sekä neuvoloissa että kouluterveydenhuollossa toteuttavat laajat terveystarkastukset. Tilanteessa, jossa vanhemmat tarvitsevat kohdennettua ja vankempaa vanhemmuuden tukea, on tarjolla mm. kotipalvelua, varhaisen tuen perhetyötä, vauvaperhetyötä ja kasvatus- ja perheneuvolan palveluja. Välillisesti vanhemmuutta tuetaan myös aikuisille suunnatuissa palveluissa, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa myös vanhemmuutta korjaavia palveluja kasvatus- ja perheneuvoloissa sekä lastensuojelun palveluissa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009–2012 sisälsi useita monihallintokuntaisia vanhemmuutta tukevia hankkeita. Näistä esimerkkeinä 4 –vuotiaiden päivähoidon ja neuvoloiden yhteinen laaja terveystarkastus, joka sisältää myös vanhempien hyvinvoinnin kartoittamisen sekä Tukevasti alkuun vanhempainilta –malli 6-7 lk nivelvaiheeseen, jossa yhtenä tavoitteena on tukea murrosikään tulevien lasten vanhempia. Vuonna 2011 toteutettiin myös ulkomainoskampanja, jossa korostettiin lasten ja vanhempien yhteisen ajan ja harrastamisen merkitystä.

Helsingissä on valmisteilla hallintokuntarajat ylittävä lapsiperheille suunnattujen sähköisten palvelujen kokonaisuuden kehittämishanke. Hanke sisältää toimenpiteitä mm. vanhemmille suunnattujen sähköisten palvelujen kehittämiseksi, joiden kautta on mahdollista tarjota aiempaa paremmin sekä vanhemmuutta tukevaa tietoa että palveluja.

Sosiaali- ja terveysvirasto pyrkii jatkuvasti arvioimaan vanhemmuutta tukevien palvelujensa toimivuutta ja parantamaan niitä yhdessä yhteiskumppaneidensa kanssa olemassa olevin resurssein.

Sosiaali- ja terveysvirasto katsoo, ettei erillisten valistuskampanjoiden järjestäminen vanhemmuuden vastuusta ole tarpeen.

Terveysvaikutusten arviointi

Vanhemmat ovat keskeisimmät lastensa hyvinvoinnin turvaajat. Vanhemmuuden tukemisella on merkittäviä terveysvaikutuksia lasten hyvinvoinnille ja kehitykselle."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Taina Hussi, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 43830

taina.hussi(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 82

HEL 2013-005225 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vanhemmuuden tukeminen on perinteisesti aloitettu Suomessa perhevalmennuksella jo ennen vauvan syntymää. Pohja vanhemmuuden vastuuseen liittyvien kysymysten selvittelyyn luodaan jo ennen kouluikää. Koulun ja kodin yhteistyö on koululaisten hyvinvoinnin menestyksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyötä on pyritty viime vuosina tiivistämään puolin ja toisin, myös uusia toimintatapoja opettelemalla. Lasten kasvattaminen vastuullisiksi kansalaisiksi tapahtuu vain kaikkien hänen kanssaan toimivien aikuisten johdonmukaisella ja rakentavalla yhteistyöllä.

Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa luotiin osallistavien vanhempainiltojen mallia. Tätä mallia on tarkoitus edelleen kehittää hyvinvointisuunnitelman toisessa vaiheessa.

Opetusvirasto sai vuosille 2013-2014 opetus- ja kulttuuriministeriöltä koulutuksellisen tasa-arvon rahaa mm. vanhemmuutta tukeviin hankkeisiin. Tarkoitus on löytää uusia toimintatapoja kodin ja koulun yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Tämä toteutuu esimerkiksi toiminnallisten vanhempainiltojen, vanhempainkoulutoiminnan sekä arviointikeskustelujen kehittämisen avulla.

Opetusvirasto pyrkii jatkossakin säilyttämään hyväksi osoittautuneet yhteistyömuodot huoltajien kanssa ja luomaan uusia, entistä toimivampia yhteistyön muotoja.

Vanhemmuuden tukemisella on merkittäviä terveysvaikutuksia, sillä oikein toimimalla suuri osa syrjäytymiskehityksistä voidaan ehkäistä. Yksittäisten toimenpiteitten vaikutusta on kuitenkin vaikea arvioida.

Käsittely

28.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Ahva ehdotti, että lisätään esityslistalla 6. merkittyyn kappaleeseen ("Vanhemmuuden tukemisella on…"):

"Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki järjestää konkreettisen valistuskampanjan vanhemmuuden vastuista."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566