Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/20

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 416

Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite roskalaatikoiden lisäämisestä kaupungin siistimiseksi

HEL 2013-011813 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Seppo Kanerva ja viisi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki lisää kaduille roskalaatikoita.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kantakaupungin alueella kadun puhtaanapito roskien poisto ja roska-astioiden tyhjennys mukaan lukien kuuluu kiinteistöille. Kaupunki voi taloyhtiöiden toiveesta toimittaa roska-astioita katualueelle, mutta tyhjennys on kiinteistön vastuulla. Esikaupunkialueilla kaupunki vastaa talvikunnossapidosta ja puhtaanapidosta.

Kaupunki lisää resurssiensa puitteissa roska-astioita vastuullaan oleville alueille sen mukaan kuin roska-astian tarvetta ilmenee.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1176

HEL 2013-011813 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 22.10.2013 § 428

HEL 2013-011813 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain vastuujakoa noudattaen rakennusviraston vaikutusmahdollisuudet kantakaupungin katualueiden roska-astioiden lisäämiseen ja puhtaanapitoon ovat vähäiset. Katualueen siistiminen on tonttien omistajien vastuulla. Myös roska-astioiden asettaminen ja niiden sijoittelu on tonttien omistajien omassa harkinnassa. Kaupunki voi taloyhtiöiden toiveesta toimittaa roska-astioita katualueelle, mutta niiden tyhjennys on kiinteistön vastuulla.

Tonttien omistajien kadunhoitovelvoitteita esikaupunkialueilla on siirtynyt vaiheittain kaupungin vastuulle alueellisina kokonaisuuksina vuodesta 1995 lukien. Vuoden 2009 kesäkuun alusta lukien kaikilla kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla on kiinteistöjen talvihoitoon ja puhtaanapitoon liittyvät velvoitteet siirretty kaupungille.

Kaupunki lisää roska-astioita katu- ja puistoalueille toiveiden perusteella ja todettuaan roska-astiapuutteen.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Ari Jääskö, sisustusarkkitehti, puhelin: 310 38289

ari.jaasko(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566