Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/17

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 413

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en utredning om en standard för rättvis beskattning

HEL 2013-007701 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Thomas Wallgren och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden beställer en utredning om utveckling och ibruktagande av en standard för frivillig "rättvis beskattning" ("fair tax") av Tax Justice Network.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad i enlighet med strategin för globalt ansvar anser det viktigt att avvärja skatteparadis och undvika samarbete med företag som har kopplingar till skatteparadis (Stge 26.9.2012, § 259).

Stadsstyrelsen förelades en separat skatteparadisutredning om de möjligheter som kommuner och andra aktörer inom lokalförvaltningen enligt rättsnormerna kan utnyttja för att undvika samarbete med sådana företag som har kopplingar till skatteparadis och om olika sätt för att få information om företagens kopplingar till skatteparadis t.ex. med hjälp av räkenskapsgranskningar eller rapporter per land.

Enligt slutsatserna i skatteparadisutredningen ligger ansvaret för åtgärder på medlemsstatsnivån hos medlemsstaterna, inte hos separata lokala offentliga sammanslutningar, såsom Helsingfors stad. Att göra det möjligt att begränsa eller förhindra användning av skatteparadis och bekämpa olagligt skattefusk är alltså statens uppgift även i Finland. Staden har enligt den gällande lagstiftningen få möjligheter att undvika samarbete med företag som har kopplingar till skatteparadis. Helsingfors stads och likaså andra kommunaktörers uppgift är närmast att se till att deras avtalspartner betalar de skatter som de påförs enligt det lagenliga beskattningsförfarandet. Anvisningar angående den här tillsynen inom Helsingfors stad finns till exempel i stadskoncernens anvisningar för bekämpning av den grå ekonomin (Stn 19.12.2011, 1144 §).

I samband med behandlingen av skatteparadisutredningen beslutade stadsstyrelsen (4.3.2013, § 247) att utarbeta en skrivelse från Helsingfors stad till statsrådet och där särskilt till finansministeriet som ansvarar för skattelagstiftningen och till arbets- och näringsministeriet som ansvarar för upphandlingslagstiftningen. I skrivelsen ingår bland annat en begäran till regeringen att genomföra de behövliga utredningarna och bereda ett effektivt åtgärdssortiment för Helsingfors stad och de andra kommunerna i Finland, med hjälp av vilket kommunerna kan undvika samarbete med sådana företag som i praktiken kringgår sin skatteplikt i Finland med hjälp av skatteparadis. Dessutom begärs det att regeringen ska påverka förnyandet av upphandlingslagstiftningen i Europeiska unionen så att det med stöd av upphandlingslagstiftningen är möjligt att effektivare än nuförtiden ingripa mot problem i skatteparadisförfaranden, exempelvis så att företag som gjort företagsarrangemang endast i syfte att undvika skatter i de tydligaste fallen kan lämnas utanför anbudsgivningen.

Att undvika skatteparadiskopplingar är en viktig komponent i samhällsansvaret hos företag som fungerar på marknaden som anbudsgivare eller leverantörer och en del av ansvarsfull företagsverksamhet. Det ter sig naturligt att försöka styra anvisningar och eventuella åtgärder som hänför sig till dem, exempelvis en frivillig standard för "rättvis beskattning" som en del av främjandet och utvecklandet av företagens samhällsansvar och förbättrandet av transparensen i den behövliga informationen. Med beaktande av problemets omfattning och internationella aspekter, bör den här styrningen utföras särskilt på den statliga nivån.

I Finland har funnits tankar om att i framtiden införa en modell som förutsätter att företagen utarbetar rapporter för Skatteförvaltningen om sitt s.k. skattefotspår. Det är grundat att utarbeta rapporter särskilt för Skatteförvaltningen eftersom uppgifterna då analyseras av skatteexperter med tillgång till jämförelsematerial av andra motsvarande aktörer. Tills vidare finns dock ingen gällande reglering om dylika rapporter, trots att företagen i sina resultaträkningar ska specificera de sammanlagda summorna för inkomstskatter och andra direkta skatter under räkenskapsperioden. Vissa bolag har dock under den senaste tiden frivilligt börjat publicera uppgifter om sitt skattefotspår som en del av rapporteringen som hänför sig till samhällsansvaret.

Motionssvaret har utarbetats på ekonomi- och planeringscentralen i samverkan med förvaltningscentralens rättstjänst och anskaffningscentralen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2013 § 1224

HEL 2013-007701 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566