Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 412

Kj / Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om en utredning om systemet med dubbelarvode

HEL 2013-006986 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Dan Koivulaakso understödd av ledamoten Pekka Saarnio under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det i svaret specificeras till vilka avdelningschefer och andra chefer och till vilka belopp det har betalats mötesarvoden och andra arvoden för sådana medlemskap eller företrädaruppdrag i kommittéer, arbetsgrupper, styrelser, råd, årsstämmor, bolagsstämmor eller andra möten eller liknande organisationer som tjänesteinnehavaren har valts till på basis av sin tjänsteställning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Dan Koivulaaksos förslag om återremiss godkänts.

4 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det i svaret specificeras till vilka avdelningschefer och andra chefer och till vilka belopp det har betalats mötesarvoden och andra arvoden för sådana medlemskap eller företrädaruppdrag i kommittéer, arbetsgrupper, styrelser, råd, årsstämmor, bolagsstämmor eller andra möten eller liknande organisationer som tjänesteinnehavaren har valts till på basis av sin tjänsteställning.

Ja-röster: 47
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Pertti Villo, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Nej-röster: 22
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 13
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Jukka Järvinen, Jape Lovén, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 3
Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Marcus Rantala

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Dan Koivulaakso och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska förelägga stadsfullmäktige en utredning med tydligt individualiserade uppgifter om de arvoden som staden (eller organ inom stadskoncernen) betalar tjänstemännen för ledamots- och representantsuppdrag i kommittéer, arbetsgrupper, styrelser, råd, årsstämmor och övriga sammanträden och organ till vilka de har blivit valda på basis av sin tjänsteställning.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsstyrelsen 13.9.2004 (1119 §) har fastställt principerna för arvodena för ledamöterna i styrelserna för dotterbolagen och stiftelserna inom stadskoncernen. De formella besluten om arvodena för ordföranden och ledamöterna fattas av de beslutfattande organen för varje bolag och stiftelse i enlighet med principerna i fråga.

Enligt stadsstyrelsens beslut betalas ordföranden och ledamöterna i en styrelse sammanträdesarvode för varje sammanträde. Styrelsens ordförande får dessutom ett särskilt årsarvode i månatliga belopp för skötsel av ordförandeskapet. Arvodesbeloppen är bundna till arvodesstadgan, godkänd av stadsfullmäktige 13.12.1995 (385 §) och senast uppdaterad 12.12.2012 (434 §). Enligt den gällande arvodesstadgan är sammanträdesarvodet 200 euro och ordförandens årsarvode 2 185 euro.

Stadsstyrelsen har 23.2.2009 (265 §) särskilt beslutat om sammanträdesarvodena för tjänsteinnehavare och anställda. I beslutet fastställs sammanträdesarvodena i fråga om stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden, sammanträden för övriga förvaltningsorgan med beslutanderätt och sammanträden för organ som inte har beslutanderätt. Sammanträdesarvodena gäller för de sammanträden som hålls utanför tjänstetiden. Det gällande sammanträdesarvodet för stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden är 54 euro, för sammanträden för övriga förvaltningsorgan med beslutanderätt 44 euro och för sammanträden för organ som inte har beslutanderätt 35 euro.

Stadsstyrelsen har 10.5.2010 (592 §) utfärdat anvisningar om tillfälliga organ. Med tillfälliga organ avses i anvisningen en kommitté, en styrgrupp, en uppföljningsgrupp eller motsvarande, en delegation, ett råd, en arbetsgrupp, en tillfällig sektion och andra kommissioner än de som fastställs i instruktionen.

I anvisningarna fastställs principerna för arvodena för tillfälliga organ. Ledamöterna i tillfälliga sektioner, kommissioner, kommittéer, delegationer och råd och ledamöterna i tillfälliga styrgrupper, uppföljningsgrupper och motsvarande betalas sammanträdesarvode och ersättningar enligt arvodesstadgan för förtroendevalda. Enligt den gällande arvodesstadgan får ordföranden 145 euro i sammanträdesarvode och ledamöterna får 125 euro.

Stadens tjänsteinnehavare och anställda kan inneha en bisyssla. Med bisyssla avses ett anställningsförhållande, avlönat arbete och uppgifter av permanent karaktär som personen har rätt att avsäga sig samt yrke, näring och rörelse som utövas vid sidan om huvudsysslan.

I 17 § i förvaltningsstadgan, godkänd av stadsfullmäktige 13.12.1995 (381 §) och senast uppdaterad 19.6.2013 (246 §), anges bestämmelserna om bisysslotillstånd. Personalcentralen har dessutom 26.11.2012 utfärdat anvisningar om bisysslotillstånd och om anmälan om en bisyssla.

Enligt förvaltningsstadgan beslutar verkschefen i fråga eller den som han förordnat om beviljande av bisysslotillstånd och om förbud att ta emot och att inneha en bisyssla när det gäller en underställd tjänsteinnehavare. Stadsstyrelsen fattar dock beslutet när det gäller stadsdirektören och biträdande stadsdirektörerna, och stadsdirektören eller biträdande stadsdirektören i fråga fattar beslutet när det gäller chefen för en underställd förvaltning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2013 § 1223

HEL 2013-006986 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

18.11.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan valmisteluun siten, että vastauksessa yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms. elimien osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen.

Kannattajat: Tuuli Kousa

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että vastauksessa yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms. elimien osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen. 

Jaa-äänet: 8
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Jussi Chydenius, Emma Kari, Tuuli Kousa, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 2
Björn Månsson, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 8 - 5 (2 tyhjää) kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

11.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566