Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/10

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 406

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Teppo Härkönen befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Juho Kuokkanen till ny nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Teppo Härkösen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Teppo Härkönen befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Juho Kuokkanen till ny nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredraganden

Teppo Härkönen anhåller 23.10.2013 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten av personliga skäl och på grund av arbetsuppgifter.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Teppo Härkönen till nämndeman vid tingsrätten för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny nämndeman för den återstående mandattiden.

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Teppo Härkösen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2013 § 1231

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Teppo Härköselle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Juho Kuokkasen uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 06.11.2013 § 379

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Merja Korpela befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Arto Alajoutsijärvi till ny nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566