Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/29

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 425

Stj / Valtuutettu Nina Hurun aloite vanhemmuuden vastuun valistuskampanjasta

HEL 2013-005225 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Nina Huru ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan vanhemmuuden vastuuta koskevan valistuskampanjan järjestämismahdollisuuden kartoittamista.  

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2009 - 2012) on sisältänyt useita monihallintokuntaisia vanhemmuutta tukevia hankkeita: Esim. 4-vuotiaiden päivähoidon ja neuvoloiden yhteinen laaja terveystarkastus sisältää myös vanhempien hyvinvoinnin kartoittamisen. Tukevasti alkuun -vanhempainilta on malli, jossa yhtenä tavoitteena on tukea murrosikään tulevien 6 - 7-luokkalaisten lasten vanhempia. Lisäksi vuonna 2011 toteutettiin ulkomainoskampanja, jossa korostettiin lasten ja vanhempien yhteisen ajan ja harrastamisen merkitystä.    

Opetusvirasto sai vuosiksi 2013 - 2014 opetus- ja kulttuuriministeriöltä koulutuksellisen tasa-arvon rahaa mm. vanhemmuutta tukeviin hankkeisiin. Tarkoitus on löytää uusia toimintatapoja kodin ja koulun yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen mm. toiminnallisten vanhempainiltojen, vanhempainkoulutoiminnan sekä arviointikeskustelujen kehittämisen avulla.  

Hallintokuntarajat ylittävä lapsiperheille suunnattujen sähköisten palvelujen kokonaisuuden kehittämishanke on valmisteilla. Hanke sisältää toimenpiteitä mm. vanhemmille suunnattujen sähköisten palvelujen kehittämiseksi, joiden avulla on mahdollista tarjota aiempaa paremmin sekä vanhemmuutta tukevaa tietoa että palveluja.   

Kaupunginhallitus katsoo, että vanhemmuutta tukevien palvelujen toimivuutta on mahdollista arvioida jatkuvasti osana normaalia toimintaa eikä erillisen valistuskampanjan järjestäminen ole tarpeen.  

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1186

HEL 2013-005225 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.06.2013 § 247

HEL 2013-005225 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Vanhemmuuden tukeminen on sosiaali- ja terveysviraston yksi perustehtävä. Tukea tarjotaan mm. ammatillisissa keskusteluissa, joita käydään vanhempien kanssa. Sen keskeisiä koko väestöä koskevia muotoja ovat esimerkiksi kaikille ensisynnyttäjille tarjottavat perhevalmennukset ja ikäluokittain sekä neuvoloissa että kouluterveydenhuollossa toteuttavat laajat terveystarkastukset. Tilanteessa, jossa vanhemmat tarvitsevat kohdennettua ja vankempaa vanhemmuuden tukea, on tarjolla mm. kotipalvelua, varhaisen tuen perhetyötä, vauvaperhetyötä ja kasvatus- ja perheneuvolan palveluja. Välillisesti vanhemmuutta tuetaan myös aikuisille suunnatuissa palveluissa, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa myös vanhemmuutta korjaavia palveluja kasvatus- ja perheneuvoloissa sekä lastensuojelun palveluissa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009–2012 sisälsi useita monihallintokuntaisia vanhemmuutta tukevia hankkeita. Näistä esimerkkeinä 4 –vuotiaiden päivähoidon ja neuvoloiden yhteinen laaja terveystarkastus, joka sisältää myös vanhempien hyvinvoinnin kartoittamisen sekä Tukevasti alkuun vanhempainilta –malli 6-7 lk nivelvaiheeseen, jossa yhtenä tavoitteena on tukea murrosikään tulevien lasten vanhempia. Vuonna 2011 toteutettiin myös ulkomainoskampanja, jossa korostettiin lasten ja vanhempien yhteisen ajan ja harrastamisen merkitystä.

Helsingissä on valmisteilla hallintokuntarajat ylittävä lapsiperheille suunnattujen sähköisten palvelujen kokonaisuuden kehittämishanke. Hanke sisältää toimenpiteitä mm. vanhemmille suunnattujen sähköisten palvelujen kehittämiseksi, joiden kautta on mahdollista tarjota aiempaa paremmin sekä vanhemmuutta tukevaa tietoa että palveluja.

Sosiaali- ja terveysvirasto pyrkii jatkuvasti arvioimaan vanhemmuutta tukevien palvelujensa toimivuutta ja parantamaan niitä yhdessä yhteiskumppaneidensa kanssa olemassa olevin resurssein.

Sosiaali- ja terveysvirasto katsoo, ettei erillisten valistuskampanjoiden järjestäminen vanhemmuuden vastuusta ole tarpeen.

Terveysvaikutusten arviointi

Vanhemmat ovat keskeisimmät lastensa hyvinvoinnin turvaajat. Vanhemmuuden tukemisella on merkittäviä terveysvaikutuksia lasten hyvinvoinnille ja kehitykselle."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Taina Hussi, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 43830

taina.hussi(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 82

HEL 2013-005225 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vanhemmuuden tukeminen on perinteisesti aloitettu Suomessa perhevalmennuksella jo ennen vauvan syntymää. Pohja vanhemmuuden vastuuseen liittyvien kysymysten selvittelyyn luodaan jo ennen kouluikää. Koulun ja kodin yhteistyö on koululaisten hyvinvoinnin menestyksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyötä on pyritty viime vuosina tiivistämään puolin ja toisin, myös uusia toimintatapoja opettelemalla. Lasten kasvattaminen vastuullisiksi kansalaisiksi tapahtuu vain kaikkien hänen kanssaan toimivien aikuisten johdonmukaisella ja rakentavalla yhteistyöllä.

Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa luotiin osallistavien vanhempainiltojen mallia. Tätä mallia on tarkoitus edelleen kehittää hyvinvointisuunnitelman toisessa vaiheessa.

Opetusvirasto sai vuosille 2013-2014 opetus- ja kulttuuriministeriöltä koulutuksellisen tasa-arvon rahaa mm. vanhemmuutta tukeviin hankkeisiin. Tarkoitus on löytää uusia toimintatapoja kodin ja koulun yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Tämä toteutuu esimerkiksi toiminnallisten vanhempainiltojen, vanhempainkoulutoiminnan sekä arviointikeskustelujen kehittämisen avulla.

Opetusvirasto pyrkii jatkossakin säilyttämään hyväksi osoittautuneet yhteistyömuodot huoltajien kanssa ja luomaan uusia, entistä toimivampia yhteistyön muotoja.

Vanhemmuuden tukemisella on merkittäviä terveysvaikutuksia, sillä oikein toimimalla suuri osa syrjäytymiskehityksistä voidaan ehkäistä. Yksittäisten toimenpiteitten vaikutusta on kuitenkin vaikea arvioida.

Käsittely

28.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Ahva ehdotti, että lisätään esityslistalla 6. merkittyyn kappaleeseen ("Vanhemmuuden tukemisella on…"):

"Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki järjestää konkreettisen valistuskampanjan vanhemmuuden vastuista."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566