Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/20

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 416

Ryj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om fler papperskorgar för en snyggare stad

HEL 2013-011813 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Seppo Kanerva och 5 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska placera ut fler papperskorgar på gatorna.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett inkommet utlåtande och konstaterar att renhållningen av gatorna, avlägsnandet av sopor och tömningen av sopkärl inom innerstadens område hör till fastigheterna. Staden kan enligt önskemål från fastighetsbolagen placera ut sopkärl på gatuområdet, men tömningen är på fastighetens ansvar. Inom ytterstadsområdena svarar staden för vinterunderhållet och renhållningen.

Staden ställer inom ramen för sina resurser ut fler sopkärl på de områden den ansvarar för efter hand som behovet av sopkärl blir uppenbart.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1176

HEL 2013-011813 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 22.10.2013 § 428

HEL 2013-011813 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain vastuujakoa noudattaen rakennusviraston vaikutusmahdollisuudet kantakaupungin katualueiden roska-astioiden lisäämiseen ja puhtaanapitoon ovat vähäiset. Katualueen siistiminen on tonttien omistajien vastuulla. Myös roska-astioiden asettaminen ja niiden sijoittelu on tonttien omistajien omassa harkinnassa. Kaupunki voi taloyhtiöiden toiveesta toimittaa roska-astioita katualueelle, mutta niiden tyhjennys on kiinteistön vastuulla.

Tonttien omistajien kadunhoitovelvoitteita esikaupunkialueilla on siirtynyt vaiheittain kaupungin vastuulle alueellisina kokonaisuuksina vuodesta 1995 lukien. Vuoden 2009 kesäkuun alusta lukien kaikilla kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla on kiinteistöjen talvihoitoon ja puhtaanapitoon liittyvät velvoitteet siirretty kaupungille.

Kaupunki lisää roska-astioita katu- ja puistoalueille toiveiden perusteella ja todettuaan roska-astiapuutteen.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Ari Jääskö, sisustusarkkitehti, puhelin: 310 38289

ari.jaasko(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566