Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/19

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 415

Ryj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite penkkien asettamisesta Merihaan rantaan

HEL 2013-009001 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Merihaan rantaan lisätään penkkejä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Merihaan Kruununhaan puoleisesta rannasta jouduttiin 2012 poistamaan penkkejä Kulttuurisauna-projektin takia. Saunarakennuksen nurmialueella on muutamia uusia istuimia. Rakennusvirasto on lisäksi palauttanut elokuussa istuimet Merihakaan Hanasaaren puoleiselle rannalle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1175

HEL 2013-009001 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 10.09.2013 § 372

HEL 2013-009001 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kiinteistövirasto vuokrasi Merihaasta vuonna 2012 Kruunuhaan puoleisen rannan katuviheralueen Kulttuurisauna-projektille, millä oli virallinen Helsinki World Design Capital 2012 status. Rakennusvirasto joutui poistamaan rannalla sijanneet istuimet Kulttuurisaunan rakennustöiden tieltä. Saunarakennuksen nurmialueella on muutamia uusia istuimia rannan vieressä. Rakennusviraston istuimet palautettiin elokuussa Merihakaan Hanasaaren puoleiselle rannalle. Istuimia on yhteensä neljä kappaletta kahdessa ryhmässä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Sini Tiainen, puistovastaava, puhelin: 310 38440

sini.tiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566