Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/36

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 432

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner

HEL 2013-015160, 2013-015159, 2013-015161, 2013-015157, 2013-015156, 2013-015158

Beslut

1.     Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om beaktande av företagens sociala ansvar
 

2.     Motion av ledamoten Laura Kolbe m.fl. om en fond för startlån till småföretagare
 

3.     Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om ändring av Tali golfbana till bostadsområde
 

4.     Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en utredning om behovet av en ny enhet för palliativ vård
 

5.     Motion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om införande av servicesedlar i Helsingforsskolornas eftermiddagsverksamhet
 

6.     Motion av ledamoten René Hursti m.fl. om en varm omklädningshytt till Violaparken

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566