Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 399

Organisationsförändring för stadskansliets näringslivsavdelning inklusive personalförflyttning

HEL 2013-013409 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna att den operativa verksamheten kring stadsmarknadsföring inklusive personal överförs från ekonomi- och planeringscentralens avdelning näringslivsservicen, fr.o.m. ingången av år 2014 stadskansliets näringslivsavdelning, till Helsingin Matkailu Oy, som ägs av staden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Nyrki Tuominen, näringslivschef, telefon: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhtiöön siirtyvät henkilöt 2014

2

Helsingin Matkailu Oy_tasekirja 2012

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin Matkailu Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Vastaanottajat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna att den operativa verksamheten kring stadsmarknadsföring inklusive personal överförs från ekonomi- och planeringscentralens avdelning näringslivsservicen, fr.o.m. ingången av år 2014 stadskansliets näringslivsavdelning, till Helsingin Matkailu Oy, som ägs av staden.

Sammandrag

Den nya näringslivsavdelningens organisation förändras så att den svarar mot förändringar som inträffat i omvärlden och förbättrar stadens näringspolitiska organisations funktionsförmåga när det gäller att trygga stadens konkurrenskraft i den internationella konkurrensen om företag, investeringar och kunnigt folk. 

Näringslivsavdelningen får fyra enheter på byrånivå, konkurrenskraftsutveckling, stadsmarknadsföring, företagstjänster och sysselsättningstjänster. Till avdelningens verksamhet hänför sig ett marknadsföringsbolag som till hundra procent är i stadens ägo. Bolaget bildas på så sätt att nuvarande Helsingin Matkailu Oy:s verksamhetsområde kompletteras och namnet ändras.

Tjugotre anställda som annars skulle förflyttas till näringslivsavdelningen och vara kvar i stadens tjänst förflyttas till bolaget med nuvarande lön. En person förflyttas från bolaget och blir anställd hos staden. Dessutom förflyttas två visstidsvikarier till bolaget. De anslag för löner och övriga personalutgifter som staden sparar genom att anställningar försvinner används för köp av tjänster från bolaget. Det är meningen att bolaget ska öka antalet externa partnerskap och antalet gemensamma åtgärder med extern finansiering. 

Föredraganden

Bakgrund

Näringslivsservicen kom till år 1997 på det sättet att några anställda sammanfördes till en basgrupp i form av en projektgrupp och att ett nätverk av kontaktpersoner från de viktigaste förvaltningarna bildades. Dessa fick till uppgift att verkställa ett näringspolitiskt program utarbetat under ledning av föregångaren till ekonomi- och planeringscentralens utvecklingsavdelning och att effektivisera stadens näringspolitiska åtgärder efter den djupa recessionen. Näringslivsservicen hade formen av en projektgrupp till år 2000, då den blev permanent.

Näringspolitikens ökande betydelse i stadens verksamhet och strategier ledde år 2006 till att turist- och kongressbyrån överfördes från stadskansliets allmänna avdelning till näringslivsservicen. Därefter överfördes evenemangsproduktionen från stadskansliets informationsbyrå till en ny evenemangsenhet vid näringslivsservicen.

Helsingin Matkailu Oy registrerades år 1963 och var periodvis ett bolag som marknadsförde turism gemensamt för flera organisationer i turistbranschen och kommunerna i huvudstadsregionen. Verksamheten lades ner år 2002, ägarstrukturen ändrades så att bolaget till hundra procent kom i stadens ägo, och samarbetet med turist- och kongressbyrån togs upp igen år 2004. 

Helsingin Matkailu Oy, som för närvarande är stödbolag för turist- och kongressbyrån, har ett avtal med staden om att bolaget ska producera marknadsföringstjänster och vidta marknadsföringsåtgärder i samarbete med företag och aktörer i branschen.

Helsingin Matkailu Oy har nu tjugo anställda, omsättningen var 1,7 mn euro år 2012, och bolaget marknadsför Helsingfors som turiststad och sköter bl.a. turistinformationen på flygplatsen som ett projekt gemensamt för kommunerna i huvudstadsregionen.  

Stadsstyrelsens koncernsektion behandlade 7.6.2010 möjligheten att av Helsingin Matkailu Oy bilda ett nytt bolag gemensamt för turistväsendet och evenemangsproduktionen. Vissa delar av andra förvaltningars evenemangsproduktion skulle också hänföras till bolaget. Stadsstyrelsen beslutade 14.6.2010 på förslag av koncernsektionen uppmana ekonomi- och planeringscentralen att utreda behovet av att effektivisera samarbetet med de enheter inom stadskoncernen som har en direkt beröringspunkt med turist- och evenemangsfunktionerna, likaså behovet av att samordna detta samarbete effektivare.  

Hur organisationsförändringen beretts

Näringslivsservicen påbörjade processen med att ändra sin egen strategi och organisation hösten 2011, och sommaren 2012 inleddes ett sådant förfarande som baserar sig på lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare.

Ett primärt mål var att som en del av näringslivsservicens egen organisationsförändring effektivisera stadsmarknadsföringen som helhet, likaså bolaget och dess operativa verksamhet.

Hösten 2012 blev näringslivsservicens egen organisationsförändring en del av den organisationsreform som omfattar hela centralförvaltningen och som träder i kraft vid ingången av år 2014.

Grunder för organisationsförändringen

Den näringspolitiska organisationen måste ha ett klarare, mer kundorienterat, kostnadseffektivare och strategiskt enhetligare grepp, vilket beror på att staden har interna förvaltningsöverskridande verksamhetsmodeller av en ny typ, på att huvudstadsregionen har gemensamma projekthelheter och samarbetsformer som blir allt mer krävande och på att strategiska konkurrenskraftsprogram som omfattar hela regionen ska verkställas.

På grund av en ökande storlek på EU-finansierade multinationella projekt och motsvarande projekt som helt finansieras externt måste stadens näringspolitiska verktyg både klara förändringstakten och fungera lika bra som de mest relevanta motsvarande konkurrentorganisationernas.

Syftet med organisationsförändringen är att skapa en effektivare avdelning som kan påverka större helheter och vars olika delar ger synergieffekter, främjar ett förvaltningsöverskridande sätt att tänka och möjliggör effektivare partnerskap med såväl företag som offentliga aktörer.

Fördelarna med att ett nytt marknadsföringsbolag bildas är att stadsmarknadsföringen särskilt på det operativa planet blir mer heltäckande vad staden som helhet beträffar, att det blir mer samarbete mellan företag, andra sammanslutningar, stadens förvaltningar och andra offentliga aktörer och att synergieffekterna och kostnadseffektiviteten kan ökas när stadens näringspolitik utvecklas.

Åtgärder som organisationsförändringen kräver

Det nya marknadsföringsbolag som bildas med Helsingin Matkailu Oy som bas har till uppgift att på det operativa planet för enheten stadsmarknadsföring och andra enheter vidta åtgärder som gäller marknadsföring och evenemang av marknadsföringskaraktär och att bygga upp ett fungerande samarbete, också finansieringsmässigt, med sådana som inte hör till stadens organisation. Staden ansvarar som beställare för riktlinjerna och strategin för verksamheten, medan bolaget genom att det tillhandahåller marknadsföringstjänster och andra tjänster ser till att tjänsteproduktionen är kostnadseffektiv och kundorienterad, att samarbetet med företag ökar och att fler partnerskap uppstår.  

Den nya organisationsmodellen innebär att tjugotre personer som nu är i stadens tjänst förflyttas till bolaget. Dessutom förflyttas två visstidsvikarier till bolaget. En person som är anställd hos bolaget får ett arbetsavtal hos staden.

Personalen fördelas mellan staden och bolaget med tanke på en effektiv och konsekvent skötsel av uppgiftshelheterna. Personalförflyttningen sker enligt principerna för överlåtelse av rörelse. De rättigheter och skyldigheter och till dem anslutna anställningsförmåner som arbetsgivaren har med anledning av de anställningsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen övergår på den nya arbetsgivaren.

Vilka som enligt planerna ska förflyttas från bolaget till staden och vice versa framgår av bilaga 1.

Näringslivsservicens budgetstruktur förändras till en stor del i samband med organisationsförändringen eftersom de uppgifter som överförs på bolaget börjar finansieras utifrån ett avtal om tjänsteköp.

Bolaget

Det är vad bolaget beträffar ändamålsenligt att det vid en extraordinarie bolagsstämma fattas beslut om ändring av bolagsnamnet och verksamhetsområdet, vilka ska framgå av bolagsordningen. Syftet med ändringarna är att det ska stå klart att bolaget är stadens marknadsföringsbolag. Bolaget bereder en revidering av det ramavtal som bolaget träffat med staden, likaså ett nytt, på ramavtalet baserat avtal om marknadsföringstjänster som bolaget ska producera för staden. Det nya avtalet ska träffas för två år och löpa ut vid utgången av år 2015. Uppgiften att för stadens räkning godkänna ett ramavtal och på detta baserade tjänsteavtal sköts av verkschefen vid ekonomi- och planeringscentralen. Efter ingången av år 2014 sköts uppgiften av verkschefen vid stadskansliet.

Bolagets bokslutsuppgifter för år 2012 utgör bilaga 2.

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten att uppmana Helsingin Matkailu Oy 

– att med anledning av organisationsförändringen förflytta de anställda som är angivna i förteckningen i en bilaga och göra detta i samarbete med näringslivsservicen
– att ändra bolagsordningen på det sätt som organisationsförändringen kräver
– att i samarbete med näringslivsservicen revidera det ramavtal som bolaget träffat med staden och utarbeta ett tjänsteavtal baserat på ramavtalet.  

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Nyrki Tuominen, näringslivschef, telefon: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhtiöön siirtyvät henkilöt 2014

2

Helsingin Matkailu Oy_tasekirja 2012

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin Matkailu Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Vastaanottajat

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Elinkeinopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1165

HEL 2013-013409 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä talous- ja
suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta
kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän
operatiivisen toiminnan ja siihen liittyvän henkilöstön siirtämisen
kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.10.2013 § 153

HEL 2013-013409 T 00 01 00

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän operatiivisen toiminnan ja siihen liittyvän henkilöstön siirtämisen kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566