Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/35

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 431

Sj / Valtuutettu René Hurstin aloite Veikko ja Lahja Hurstin muistomerkistä Hakaniemeen tai Harjutorin puistoon

HEL 2013-007689 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Rene Hursti valtuutettu Ilkka Taipaleen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki esittää muistomerkille paikan.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Rene Hurstin palautusehdotus hyväksytty.

11 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan asia uudelleen valmisteluun siten, että kaupunki esittää muistomerkille paikan.

Jaa-äänet: 27
Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Johanna Sydänmaa, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 34
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 14
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Suzan Ikävalko, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Minerva Krohn, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Anna Vuorjoki

Poissa: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Risto Rautava, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu René Hursti ja viisitoista muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan patsashanketta, jolla kunnioitettaisiin sosiaalineuvos Veikko Hurstin ja hänen puolisonsa Lahja Hurstin pyyteetöntä työtä köyhien, vähävaraisten ja asunnottomien auttamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on vastaanottanut henkilömuistomerkkejä lahjoituksina, jolloin lahjoittajataho on vastannut hankkeen kustannuksista. Kaupungin vakiintuneena linjana on toisaalta ollut, että kaupunki ei ole rahoittanut sellaisia henkilömuistomerkkejä, joista tulee osa taidemuseon hallinnoimaa kokoelmaa. Taidemuseon lausunnossa todetaan vielä, että jos muistomerkin pystyttäminen etenee lahjoitushankkeena, ja kyse on taideteoksesta tai muistomerkistä, jossa on taiteellisia elementtejä, niin taidemuseo tulee ottamaan kantaa muistomerkin sijoitukseen ja ulkomuotoon. Taidemuseo voi tarvittaessa toimia myös hankkeen koordinaattorina.

Kaupunginmuseon lausunnossa todetaan, että Veikko ja Lahja Hurstin uraauurtava auttamistyö ansaitsisi tulla esiintuoduksi myös kaupunkitilassa. Kaupunginmuseo hallinnoi perinteisiä muistomerkkejä ja -laattoja ja kaupunginmuseo voi opastaa ja neuvoa tällaisen hankkeen toteuttamisessa.  Kaupunginmuseolla ei ole kuitenkaan määrärahoja uusien muistomerkkien tai laattojen toteuttamiseen. Kaupunginhallitus toteaa näin ollen, että ehdotetun patsashankkeen toteuttaminen tai muistolaatan asettaminen edellyttävät ulkopuolista rahoitusta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1192

HEL 2013-007689 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 21.10.2013

HEL 2013-007689 T 00 00 03

 

Helsingin kaupungin hallintokeskus on pyytänyt kaupunginmuseota antamaan lausuntonsa kaupunginvaltuutettu Rene Hurstin ja kaupunginvaltuutettu Harri Lindellin ja neljäntoista muun valtuutetun tekemästä aloitteesta, jossa esitetään Helsingin kaupungin käynnistävän toimet, joilla selvitetään mahdollisuudet muistomerkin tai patsaan toteuttamiseksi Hakaniemeen tai Harjutorin puistoon. Muistomerkillä haluttaisiin nostaa esiin Veikko ja Lahja Hurstin elämäntyö Helsingin vähäosaisten parissa.

Kaupungin taidemuseon johtokunta on elokuussa 2013 ottanut kantaa muistomerkkihankkeeseen ilmoittamalla yksiselitteisesti, ettei Helsingin kaupunki kustanna henkilömuistomerkkejä. Kaupungin taidemuseo on taho, joka hallinnoi ja hoitaa kaupungin julkisia veistoksia ja muistomerkkejä. Taidemuseon hallinnassa olevat henkilömuistomerkit ovatkin tulleet lahjoituksina asiaa ajaneilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä. Helsingin kaupunginmuseo hallinnoi puolestaan muistolaattoja ja muita muistomerkkejä. Uusien muistomerkkien tai laattojen teettämiseen ja asettamiseen ei kaupunginmuseolla tällä hetkellä ole määrärahoja.

Edellä mainittuun viitaten kaupungin rahoituksella patsashanketta Veikko ja Lahja Hurstin elämäntyön kunniaksi ei kaupungin voimassa olevien käytäntöjen mukaan ole mahdollista toteuttaa. Yksityisin varoin toteutettaviin, taiteellisia elementtejä sisältävien muistomerkkien sijoitukseen ja ulkomuotoa koskeviin kysymyksiin on kuitenkin mahdollista saada taidemuseon ohjausta ja apua, kuten taidemuseon johtokunnan lausunnossa todetaan. Samaan tapaan kaupunginmuseo antaa neuvoja muistolaattoihin liittyvissä kysymyksissä, mikäli yksityinen taho tai esimerkiksi kaupungin muu virasto haluaa asettaa muistolaatan kertomaan tärkeäksi kokemastaan kohteesta, tapahtumasta tai henkilöstä.

Nyt esillä oleva muistomerkkihanke haluaa nostaa esiin Veikko ja Lahja Hurstin pitkän elämäntyön kaikkein heikoimmassa olevien ihmisten auttajina ja puolustajina. Jo 1960-luvun lopulla Hurstit näkivät monien yhteiskunnasta syrjäytyneiden hädän ja avuntarpeen. Omien vaikeiden elämäntilanteidensa antamalla ymmärryksellä he ymmärsivät, että jokainen elämäntilanteesta riippumatta tarvitsee inhimillistä kohtelua ja ravintoa niin ruumiille kuin sielulle. Jalkautumalla suoraan kadulle ihmisten keskelle ja aloittamalla ruokajakelun vuonna 1967 he löysivät auttamistavan, joka on tavoittanut monia niistäkin, jotka ovat jääneet yhteiskunnan virallisten verkostojen ulkopuolelle ja hylkäämiksi. Viisitoista vuotta jatkuneen työn jälkeen vuonna 1983 perustettiin yhdistys Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry avustustoimintaa hoitamaan. Nykyisin ruokajakeluita järjestetään Helsinginkadulla kahdesti viikossa, vaatejakelua kerran viikossa. Ruokapaketteja lähetetään tarvitseville postitse perinteisesti joulun aikaan ja myös ympäri vuoden. Ruokaa viedään tarvittaessa suoraan myös esimerkiksi hoitokoteihin. Lisäksi toimintaan kuuluvat Itsenäisyyspäivän juhla ja Joulujuhla, joissa ilmaista ruokaa ja ohjemaa on varattu jopa tuhansille kävijöille. Heikki Hursti on jatkanut avustustoimintaa vanhempiensa viitoittamalla tiellä.

Veikko ja Lahja Hurstin tekemä auttamistyö on tunnustettu monin eri tavoin. Presidentti Mauno Koivisto myönsi vuonna 1986 Veikko Hurstille ja Lahja Hurstille Pro Benignitate Humana –mitalin eli Mitalin inhimillisestä auliudesta. Mitali myönnetään ihmisrakkauden palveluksessa suoritetusta menestyksellisestä ja epäitsekkäästä toiminnasta suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle. Mitalin myöntää tasavallan presidentti. Vuonna 1993 Hursti valittiin vuoden uusmaalaiseksi ja vuonna 1995 Hurstille myönnettiin kultainen Helsinki-mitali. Helsinki-mitali myönnetään tunnustuksena pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi. Veikko Hursti sai myös sosiaalineuvoksen arvonimen vuonna 2000.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että erilaisten henkilökohtaisten ansiomerkkien muodossa annettujen tunnustusten lisäksi Veikko ja Lahja Hurstin uraauurtava auttamistyö ansaitsee tulla esiintuoduksi myös kaupunkitilassa. Patsashankkeeseen Helsingin kaupungin ei ole mahdollista ryhtyä, mutta muistolaatan asettamiselle ei ole estettä, mikäli rahoittaja löytyy. Hurstien tekemä työ on kiistämättä monin tavoin tukenut kaupungin palvelujen ja verkostojen, ehkä eniten sosiaaliviraston toimintaa. Mikäli muistolaattahanke kaupungilla saadaan käynnistettyä, voi kaupunginmuseo antaa panoksensa opastamalla ja neuvomalla käytännön toimissa. Muistomerkkialoitteessa esillä olleet sijoituspaikat Hakaniemi ja Harjutorin puisto voisivat olla sopivia kohteita myös muistolaattaa ajatellen. Toivottavaa on, että muistolaatta saataisiin kertomaan ja muistuttamaan ohikulkijoita Veikko ja Lahja Hurstin mittaamattoman arvokkaasta auttamistyöstä sellaiseen ympäristöön, jossa he ovat tuoneet lukuisten kovaosaisten elämään helpotusta ja inhimillistä lämpöä.

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 09.08.2013 § 42

HEL 2013-007689 T 00 00 03

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Rene Hurstin ja muiden allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki käynnistäisi toimet jolla selvitettäisiin mahdollisuudet toteuttaa muistomerkki (patsashanke) joko Hakaniemeen tai Harjutorille. Muistomerkin aiheena olisi Veikko ja Lahja Hurstin elämäntyö.

Voimassaoleva käytäntö on, että Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä. Henkilömuistomerkit on otettu vastaan lahjoituksina asiaa ajaneilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä. Nämä yhdistykset tai järjestöt ovat myös joko rahoittaneet teoksen tai hankkineet sille rahoituksen. 

Mikäli hanke etenee ja mikäli muistomerkki on taideteos tai muistomerkkiin sisältyy taiteellisia elementtejä, taidemuseo ottaa kantaa tehtäviensä mukaisesti hanketta koskeviin kysymyksiin, kuten muistomerkin sijoitukseen ja ulkomuotoon. Taideteoshankkeen edetessä taidemuseo voi myös olla hankkeen koordinaattorina kun sitä toteutetaan yhteistyönä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Perinteisiä muistomerkkejä ja muistolaattoja puolestaan hallinnoi Helsingin kaupunginmuseo.

Lausunto hallintokeskukselle 25.9.2013 mennessä.

Esittelijä

va. taidemuseon johtaja

Erja Pusa

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566