Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/16

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 412

Kj / Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite selvityksen tekemisestä kaksoispalkkiojärjestelmästä

HEL 2013-006986 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Dan Koivulaakso valtuutettu Pekka Saarnion kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että vastauksessa yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, yhtiökokousten tai muiden kokousten tms. organisaatioiden osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Dan Koivulaakson palautusehdotus hyväksytty.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että vastauksessa yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, yhtiökokousten tai muiden kokousten tms. organisaatioiden osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen.

Jaa-äänet: 47
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Pertti Villo, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 22
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 13
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Jukka Järvinen, Jape Lovén, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Poissa: 3
Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Marcus Rantala

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki selvittää valtuustolle ja selkeästi yksilöi virkamiehilleen maksamansa (tai kaupunkikonserniin kuuluvien osien maksamat) palkkiot sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms. elimien osalta, joihin heidät on valittu virka-asemaan perustuen.

Kaupunginhallitus toteaa, että se on 13.9.2004, 1119 § päättänyt kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioita koskevista periaatteista. Muodolliset päätökset hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista tehdään kunkin yhtiön ja säätiön omissa päätöksentekoelimissä kyseisiä periaatteita noudattaen.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kultakin kokoukselta kokouspalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle puheenjohtajan tehtävän hoidosta lisäksi kuukausittaisina erinä maksettava vuosipalkkio. Palkkioiden määrät on sidottu kaupunginvaltuuston 13.12.1995, 385 § hyväksymään kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 12.12.2012, 434 §). Voimassaolevan palkkiosäännön mukainen kokouspalkkio on 200 euroa ja puheenjohtajan vuosipalkkio 2 185 euroa.

Kaupunginhallitus on erikseen päättänyt viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista kokouspalkkioista 23.2.2009, 265 §. Päätöksessä määritellään kokouspalkkiot kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen, muun ratkaisuvaltaa käyttävän hallintoelimen sekä toimielimen, jolla ei ole ratkaisuvaltaa, kokousten osalta. Kokouspalkkiot koskevat virka-ajan ulkopuolella järjestettäviä kokouksia. Voimassaoleva kokouspalkkio on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen osalta 54 euroa, muun ratkaisuvaltaa käyttävän hallintoelimen osalta 44 euroa ja ilman ratkaisuvaltaa olevan toimielimen osalta 35 euroa.

Kaupunginhallitus on 10.5.2010, 592 §, antanut ohjeen tilapäisistä toimielimistä. Ohjeessa tilapäisellä toimielimellä tarkoitetaan komiteaa, ohjaus-, seuranta- tai muuta vastaavaa ryhmää, neuvottelukuntaa, neuvostoa, työryhmää, tilapäistä jaostoa sekä muuta kuin johtosäännössä määrättyä toimikuntaa.

Ohjeessa määritellään tilapäisten toimielinten palkkioihin liittyvät periaatteet. Kaupungin toimielimen asettaman tilapäisen jaoston, toimikunnan, komitean, neuvottelukunnan tai neuvoston sekä ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota ja korvauksia luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan. Voimassaolevan palkkiosäännön mukainen kokouspalkkio on puheenjohtajalle 145 euroa ja jäsenelle 125 euroa.

Kaupungin viranhaltijalla tai työntekijällä voi olla sivutoimi. Sivutoimella tarkoitetaan palvelussuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista henkilöllä on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista, jota henkilö tekee päätyönsä lisäksi.

Kaupunginvaltuuston 13.12.1995, 381 § hyväksymän hallintosäännön (viimeisin muutos 19.6.2013, 246 §) 17 §:ssä annetaan sivutoimilupaa koskevat määräykset. Henkilöstökeskus on lisäksi antanut ohjeen sivutoimiluvasta ja -ilmoituksesta 26.11.2012.

Hallintosäännön mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää viraston tai laitoksen päällikkö taikka hänen määräämänsä alaisensa viranhaltijan osalta. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin asiasta kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan osalta sekä kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja alaisensa viraston tai laitoksen päällikön osalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2013 § 1223

HEL 2013-006986 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Dan Koivulaakson aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

18.11.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Palautetaan valmisteluun siten, että vastauksessa yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms. elimien osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen.

Kannattajat: Tuuli Kousa

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että vastauksessa yksilöidään kenelle osasto- ja muulla päällikkötasolla on, ja kuinka paljon on, maksettu kokous- ja muita palkkioita sellaisesta jäsenyydestä tai edustajana toimimisesta komiteoiden, työryhmien, hallitusten, neuvostojen, vuosikokousten, muiden kokousten tms. elimien osalta, joihin virkamies on valittu virka-asemaansa perustuen. 

Jaa-äänet: 8
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Tuomas Kurttila, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 5
Jussi Chydenius, Emma Kari, Tuuli Kousa, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 2
Björn Månsson, Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 8 - 5 (2 tyhjää) kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

11.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566