Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/27

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 423

Kaj / Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite hidasteiden saamisesta Roihuvuoren Vuorenpeikontielle

HEL 2013-007693 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi mahdollisuudet rakentaa Roihuvuoren Vuorenpeikontielle hidasteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Vuorenpeikontielle on valmisteilla liikennesuunnitelma, jonka laatimisen yhteydessä selvitetään rakenteellisten hidasteiden tarve ja rakentamismahdollisuudet. Tarkoituksena on jatkaa kadun eteläreunan jalkakäytävää kääntöpaikan ohi koululle.

Kadun liikennettä rauhoitetaan ensisijaisesti pysäköinnin sijoittelulla. Jos se ei ole mahdollista, rakenteellisilla hidasteilla.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että liikennesuunnittelu tehdään yhteistyössä asukkaiden, läheisen koulun ja muiden toimijoiden kanssa siten, että liikenteen turvallisuuden edistämisen lisäksi otetaan huomioon alueellinen pysäköintipaikkojen tarve.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhalukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1184

HEL 2013-007693 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 26.9.2013

HEL 2013-007693 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten, että Vuorenpeikontielle on valmisteilla liikennesuunnitelma, jossa kadun eteläreunan jalkakäytävää jatketaan kääntöpaikan ohi koululle. Rakenteellisten hidasteiden tarve ja rakentamismahdollisuudet selvitetään liikennesuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää tärkeänä, että liikennesuunnitelma laaditaan alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa vuorovaikutteisesti siten, että liikenneturvallisuuden lisäksi myös alueellinen pysäköintitarve tulee huomioiduksi.

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.09.2013 § 280

HEL 2013-007693 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vuorenpeikontie on ajoradaltaan noin kuusi metriä leveä ja 260 metriä pitkä katu, jonka liikennemäärä on noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kadun varrella sijaitsee koulu sekä päiväkoti ja sillä on 40 km/h-nopeusrajoitus. Suurten korkeuserojen takia ajonopeudet saattavat toisinaan nousta. Katu kuitenkin on varsin lyhyt ja pysäköidyt autot rauhoittavat nopeuksia. Suurimmat ongelmat kadulla ovat jalkakäytävien katkonaisuus kääntöpaikalla ja pula pysäköintipaikoista.

Vuorenpeikontielle on valmisteilla liikennesuunnitelma, jossa kadun eteläreunan jalkakäytävää jatketaan kääntöpaikan ohi koululle. Samalla tutkitaan olisiko kääntöpaikan ympäristöön mahdollista lisätä pysäköintipaikkoja. Suunnittelu tehdään yhteistyössä koulun kanssa, jotta rajapinnat remontissa olevan koulun piha-alueiden ja katualueen välillä saataisiin sovitettua parhaiten yhteen. Liikennettä pyritään rauhoittamaan pääosin pysäköinnin sijoittelulla. Kohdissa, joissa tämä ei ole mahdollista, rauhoitetaan liikennettä rakenteellisilla hidasteilla.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

maija.rekola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566