Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/22

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 418

Kaj / Den av ledamoten Otso Kivekäs väckta motionen om utredning av möjligheten med bara två körfält och med boendeparkering på Mechelingatan

HEL 2013-004578 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Otso Kivekäs väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Otso Kivekkään aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Otso Kivekäs väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Otso Kivekäs och 45 andra ledamöter föreslår i sin motion att man i samband med den nya granskningen av trafikplanen för Mechelingatan även ska utreda möjligheten att begränsa antalet körfält på Mechelingatan till 1+1 till exempel mellan Sanduddsgatan och Sibeliusgatan så att boendeparkering kan tillåtas längs gatan.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett inkommet utlåtande och konstaterar att man i anslutning till beredningen av trafikplanen vid stadsplaneringskontoret utfört en funktionsgranskning för Mechelingatan, i vilken man jämförde funktionaliteten hos trafiken så att man ställde dagens trafikmängd mot den förutspådda mängden år 2035 i två olika plansituationer. I alternativet VE1 har det byggts cykelkörfält på bägge sidorna av Mechelingatan och den har 2+2 körfält för biltrafik. I detta fall blir man tvungen att avlägsna gatuparkeringen mellan Sandudddsgatan och Södra Hesperiagatan. I alternativ VE2 har Mechelingatan 1+1 körfält för biltrafik mellan Sanduddsgatan och Sibeliusgatan i enlighet med fullmäktigemotionen, och då går det att bygga parkeringsfickor till höger om cykelkörfälten på bägge sidorna av gatan. Alternativens funktionalitet jämfördes med en situation där Mechelingatan har de nuvarande körfältsarrangemangen.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsplaneringsnämnden 5.11.2013 godkände trafikplanen för Nordenskiöldsplatsen och Mechelingatan enligt alternativ VE1.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Otso Kivekkään aloite

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1178

HEL 2013-004578 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Otso Kivekkään aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 8.10.2013

HEL 2013-004578 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten, että aloitteessa esitetyn mukaisen, 1+1 -kaistaisen Mechelininkadun toimivuustarkastelu on tehty liikennesuunnittelun yhteydessä toukokuussa 2013. Toimivuustarkastelun perusteella Mechelininkadun muuttaminen 1+1 -kaistaiseksi heikentäisi merkittävästi liikenteen sujuvuutta niin Mechelininkadulla kuin myös lähiympäristön katuverkolla. Siten aloitteessa esitettyä Mechelininkadun rajausta 1+1      -kaistaiseksi ei ole mahdollista toteuttaa.

Edelleen talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Mechelininkadun liikennesuunnittelussa on kiinnitettävä erityisesti huomiota muutosten myötä mahdollisesti poistuvien asukas- ja asiointipysäköintipaikkojen uudelleensijoittamiseen.

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 10.09.2013 § 363

HEL 2013-004578 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mechelininkadun liikennejärjestelyistä järjestettiin 30.5.2013 vuorovaikutustilaisuus, jossa keskusteltiin Mechelininkadun eri liikennejärjestelmävaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista liikenne-ennusteisiin. Lisäksi näyttelyssä havainnollistettiin katupuiden elinehtoja ja uusimisperiaatteita. KSV Forum keskustelupalsta internetissä oli avoinna 20.5.-9.6.2013.  Vuorovaikutustilaisuudesta ja keskustelukanavasta tiedotettiin laajasti asukkaille. Vuorovaikutustilaisuus oli rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyössä järjestämä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt konsultilla toimivuustarkastelun Mechelininkadun 1+1 kaistaistamisesta. Simulointien perusteella Mechelininkadun 1+1 kaistaistamisella olisi merkittävät liikenteen sujuvuutta heikentävät vaikutukset niin Mechelininkadulla kuin myös lähiympäristön katuverkolla.

Yleisten töiden lautakunta on merkinnyt tiedoksi 30.5.2013 vuorovaikutustilaisuuden muistion, keskustelupalstan kannanotot sekä Mechelininkadun toimivuustarkastelun. Rakennusvirasto jatkaa katusuunnittelun tarkistetun ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän liikennesuunnitelman pohjalta.

03.09.2013 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.09.2013 § 272

HEL 2013-004578 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esityksen mukaisen lausunnon.

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta palautti Mechelininkadun katusuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 19.3.2013 edellyttäen asukasvuorovaikutusta ja liikennesuunnitelman uudelleen arviointia. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on tämän jälkeen käynnistetty liikennesuunnitelman päivittäminen ja vuorovaikutus. Kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti mm. 30.5.2013 Töölön liikenneillan, jossa eniten aikaa käytettiin nimenomaan Mechelininkadun järjestelyihin. Mechelininkadun liikennesuunnitelma on tulossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2013.

Liikennesuunnitelman valmisteluun liittyen kaupunkisuunnitteluvirastossa on tehty Mechelininkatua koskeva toimivuustarkastelu, jossa verrattiin autoliikenteen toimivuutta nykyliikennemäärillä ja ennustevuoden 2035 liikennemäärillä kahdessa erilaisessa suunnitelmatilanteessa. Vaihtoehdossa VE1 Mechelininkadulle on rakennettu pyöräkaistat molemmille puolille katua ja se on autoliikenteelle 2 + 2- kaistainen. Tässä vaihtoehdossa kadunvarren pysäköintipaikat Hietaniemenkadun ja Eteläisen Hesperiankadun välillä joudutaan poistamaan. Vaihtoehdossa VE2 Mechelininkatu on valtuustoaloitteen mukaisesti autoliikenteelle 1 + 1 -kaistainen Hietaniemenkadun ja Sibeliuksenkadun välillä, jolloin kadun molemmille puolille voidaan rakentaa pysäköintitaskut pyöräkaistojen oikealle puolelle. Vaihtoehtojen toimivuutta verrattiin tilanteeseen, jossa Mechelininkadulla on nykyiset kaistajärjestelyt.

Vaihtoehdon VE1 ja nykytilanteen väliset erot ovat autoliikenteen toimivuuden kannalta ruuhka-aikana vähäiset. Etenkin ennusteliikennemäärillä vaihtoehdon VE1 viivytykset ja jononpituudet eri liittymissä kasvavat hieman nykytilanteeseen verrattuna. Mechelininkatua pitkin ajavien autojen matka-ajoissa ei ole kuitenkaan huomattavaa eroa. Vaihtoehdossa VE1 mikään liittymä ei ylikuormittunut myöskään vuoden 2035 ennusteliikennemäärillä, vaan liittymät välittivät edelleen niihin kohdistuneen liikennekysynnän.

Vaihtoehto VE2 ruuhkautuisi toimivuustarkastelun mukaan voimakkaasti. Liittymien kokonaiskapasiteetti ylittyi useassa liittymässä ruuhka-aikaan jo nykyisillä liikennemäärillä. Mechelininkadun ruuhkautumisen seurauksena osa autoilijoista hakeutuisi vaihtoehtoisille reiteille. Ennustevuoden 2035 tilanteessa myös vaihtoehtoiset reitit ovat hyvin kuormittuneita, joten Mechelininkadulle pyrkisi ruuhka-aikaan joka tapauksessa enemmän ajoneuvoja kuin katu kykenisi välittämään. Autoilijoiden hakeutuminen uusille reiteille kuormittaisi ympäröivää katuverkkoa ja kasvattaisi autoliikenteen ajosuoritetta noin 1 500 ajoneuvotunnilla ja 7 200 ajokilometrillä vuorokaudessa, jolloin myös onnettomuuksien ja liikenteen aiheuttamien päästöjen määrä kasvaisi. Tämä tarkoittaisi euroiksi muutettuna vuositasolla noin 8 miljoonan euron lisäkustannusta.

Ajokaistojen vähentäminen luonnollisesti heikentää liikenteen sujuvuutta. Toimivuustarkastelun perusteella 1 + 1 -kaistainen vaihtoehto on liikenteenvälityskyvyltään selvästi 2 + 2 -kaistaista heikompi. Autoliikenteen kaistamäärän vähentäminen lisäisi huomattavasti Mechelininkadun autoliikenteen jonoutumista sekä viivytyksiä varsinkin ennustetuilla liikennemäärillä. Mechelininkadun 1 + 1- kaistaistamisella olisi merkittävät liikenteen sujuvuutta heikentävät vaikutukset niin Mechelininkadulla kuin myös lähiympäristön katuverkolla.

Pysäköinnin kieltäminen Hietaniemenkadun ja Eteläisen Hesperiankadun välillä poistaisi noin sata ilta-, yö- ja viikonloppupysäköintiin soveltuvaa pysäköintipaikkaa. Korvaavat asukaspysäköintipaikat on tarkoitus järjestää myöhemmin Mechelininkadun liikennesuunnitelman käsittelyn yhteydessä esitettävällä tavalla.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566