Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 407

Kj / Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om arbetsreseförmån för de högsta tjänstemännen i form av en tjänstebiljett och anskaffande av elbilar för sambruk vid förvaltningarna

HEL 2013-004580 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Jussi Halla-aho under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning med följande motivering:

I motionen föreslås det att elbilar ska anskaffas för de högsta tjänstemännens bruk, inte för sådana fältarbetare som hela tiden är i svang. Staden har i fullmäktigestrategin förbundit sig att sänka utsläppsmålen. Då det råder brist på parkeringsplatser i innerstaden, där många ämbetsverk är belägna, och det är dyrt att anlägga nya parkeringsplatser, vore det förnuftigt att utnyttja deras begränsade parkeringsplatser så effektivt som möjligt. Då dessutom stadens ekonomiska utsikter i den närmaste framtiden inte är särskilt ljusa, vore det viktigt att minska de extra kostnder som stadens egna tjänsteinnehavare orsakar, inte bara sådana som gäller service för stadsborna. Med tanke på dessa mål vore det viktigt att antalet bilar som parkerias på ämbetsverkens parkeringsplatser och som anskaffas med skattebetalarnas medel liksom också utsläppen från bilarna minimeras. Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att dessa mål beaktas. 

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Nuutti Hyttinens förslag om återremiss godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: I motionen föreslås det att elbilar ska anskaffas för de högsta tjänstemännens bruk, inte för sådana fältarbetare som hela tiden är i svang. Staden har i fullmäktigestrategin förbundit sig att sänka utsläppsmålen. Då det råder brist på parkeringsplatser i innerstaden, där många ämbetsverk är belägna, och det är dyrt att anlägga nya parkeringsplatser, vore det förnuftigt att utnyttja deras begränsade parkeringsplatser så effektivt som möjligt. Då dessutom stadens ekonomiska utsikter i den närmaste framtiden inte är särskilt ljusa, vore det viktigt att minska de extra kostnder som stadens egna tjänsteinnehavare orsakar, inte bara sådana som gäller service för stadsborna. Med tanke på dessa mål vore det viktigt att antalet bilar som parkerias på ämbetsverkens parkeringsplatser och som anskaffas med skattebetalarnas medel liksom också utsläppen från bilarna minimeras. Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att dessa mål beaktas. 

Ja-röster: 41
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 30
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 11
Yrjö Hakanen, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Silvia Modig, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Risto Rautava, Pilvi Torsti, Markku Vuorinen

Frånvarande: 3
Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Tarja Tenkula

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hyttinen Nuutti valtuustoaloite Kvsto 27.3.2013 asia 15

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsstyrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att ge arbetsreseförmånen för de högsta tjänstemännen i form av en tjänstebiljett och för anskaffande av elbilar för sambruk inom förvaltningarna vid behov.

Stadsstyrelsen beslutade 10.12.2012 om ett totallönesystem för verkscheferna och avdelningscheferna från 1.1.2013. I systemet ingår en eventuell bilförmån som en del av totallönen. Frågan om beviljande av bilförmån prövas från fall till fall och stadsdirektören fattar beslut om bilförmånen. Koldioxidutsläppen hos stadens tjänstebilar ska enligt stadsstyrelsens beslut 31.5.2010 vara under 100 g/km.

Stadens anställda gör sina arbetsresor på det sätt de själva valt oberoende av en eventuell tjänstebilsförmån. Stadens nuvarande anvisningar om koldioxidutsläppen vid anskaffandet av bilar beaktar dessutom tillräckligt väl miljöaspekterna som nämns i motionen när det gäller dem som använder tjänstebil. Det är meningen att en elbil inom kort ska anskaffas för centralförvaltningens tjänstebruk. Elbilarnas lämplighet har tidigare prövats bl.a. inom stadens parkeringsövervakning, men laddningskapaciteten hos bilbatterierna visade sig vid försöket vara otillräcklig med tanke på sambruk.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hyttinen Nuutti valtuustoaloite Kvsto 27.3.2013 asia 15

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1167

HEL 2013-004580 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566