Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/35

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 431

Sj / Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om ett minnesmärke över Veikko och Lahja Hursti i Hagnäs eller i parken vid Åstorget

HEL 2013-007689 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten René Hursti understödd av ledamoten Ilkka Taipale under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att staden anvisar en plats för ett minnesmärke.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten René Hurstis förslag om återremiss godkänts.

11 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att staden anvisar en plats för ett minnesmärke.

Ja-röster: 27
Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Johanna Sydänmaa, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Nej-röster: 34
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 14
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Suzan Ikävalko, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Minerva Krohn, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Risto Rautava, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera motionen till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten René Hursti väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten René Hursti och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion ett statyprojekt, där man hedrar det osjälviska arbete Veikko Hursti och hans maka Lahja utförde för att hjälpa fattiga, mindre bemedlade och bostadslösa.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden har mottagit personminnesmärken som donationer, där donatorn svarat för kostnaderna för projektet. Stadens vedertagna linje har å andra sidan varit att staden inte finansierat sådana personminnesmärken som blir en del av de samlingar konstmuseet administrerar. Konstmuseet konstaterar i sitt utlåtande att om resandet av minnesmärket fortskrider som ett donationsprojekt och det är fråga om ett konstverk eller minnesmärke med konstnärliga element, så ska konstmuseet ta ställning till placeringen av konstverket och dess utseende. Konstmuseet kan vid behov även fungera som koordinator för projektet.

Stadsmuseet konstaterar i sitt utlåtande att Veikko och Lahja Hurstis banbrytande hjälparbete förtjänar att lyftas fram även i stadsrummet. Stadsmuseet administrerar traditionella minnesmärken och -plattor och stadsmuseet kan vägleda och ge råd vid genomförandet av ett sådant här projekt. Stadsmuseet har dock inte medel för nya minnesmärken och -plattor. Stadsstyrelsen konstaterar därmed att det krävs utomstående finansiering för att det föreslagna statyprojektet ska kunna genomföras eller en minnesplatta sättas upp.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1192

HEL 2013-007689 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 21.10.2013

HEL 2013-007689 T 00 00 03

 

Helsingin kaupungin hallintokeskus on pyytänyt kaupunginmuseota antamaan lausuntonsa kaupunginvaltuutettu Rene Hurstin ja kaupunginvaltuutettu Harri Lindellin ja neljäntoista muun valtuutetun tekemästä aloitteesta, jossa esitetään Helsingin kaupungin käynnistävän toimet, joilla selvitetään mahdollisuudet muistomerkin tai patsaan toteuttamiseksi Hakaniemeen tai Harjutorin puistoon. Muistomerkillä haluttaisiin nostaa esiin Veikko ja Lahja Hurstin elämäntyö Helsingin vähäosaisten parissa.

Kaupungin taidemuseon johtokunta on elokuussa 2013 ottanut kantaa muistomerkkihankkeeseen ilmoittamalla yksiselitteisesti, ettei Helsingin kaupunki kustanna henkilömuistomerkkejä. Kaupungin taidemuseo on taho, joka hallinnoi ja hoitaa kaupungin julkisia veistoksia ja muistomerkkejä. Taidemuseon hallinnassa olevat henkilömuistomerkit ovatkin tulleet lahjoituksina asiaa ajaneilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä. Helsingin kaupunginmuseo hallinnoi puolestaan muistolaattoja ja muita muistomerkkejä. Uusien muistomerkkien tai laattojen teettämiseen ja asettamiseen ei kaupunginmuseolla tällä hetkellä ole määrärahoja.

Edellä mainittuun viitaten kaupungin rahoituksella patsashanketta Veikko ja Lahja Hurstin elämäntyön kunniaksi ei kaupungin voimassa olevien käytäntöjen mukaan ole mahdollista toteuttaa. Yksityisin varoin toteutettaviin, taiteellisia elementtejä sisältävien muistomerkkien sijoitukseen ja ulkomuotoa koskeviin kysymyksiin on kuitenkin mahdollista saada taidemuseon ohjausta ja apua, kuten taidemuseon johtokunnan lausunnossa todetaan. Samaan tapaan kaupunginmuseo antaa neuvoja muistolaattoihin liittyvissä kysymyksissä, mikäli yksityinen taho tai esimerkiksi kaupungin muu virasto haluaa asettaa muistolaatan kertomaan tärkeäksi kokemastaan kohteesta, tapahtumasta tai henkilöstä.

Nyt esillä oleva muistomerkkihanke haluaa nostaa esiin Veikko ja Lahja Hurstin pitkän elämäntyön kaikkein heikoimmassa olevien ihmisten auttajina ja puolustajina. Jo 1960-luvun lopulla Hurstit näkivät monien yhteiskunnasta syrjäytyneiden hädän ja avuntarpeen. Omien vaikeiden elämäntilanteidensa antamalla ymmärryksellä he ymmärsivät, että jokainen elämäntilanteesta riippumatta tarvitsee inhimillistä kohtelua ja ravintoa niin ruumiille kuin sielulle. Jalkautumalla suoraan kadulle ihmisten keskelle ja aloittamalla ruokajakelun vuonna 1967 he löysivät auttamistavan, joka on tavoittanut monia niistäkin, jotka ovat jääneet yhteiskunnan virallisten verkostojen ulkopuolelle ja hylkäämiksi. Viisitoista vuotta jatkuneen työn jälkeen vuonna 1983 perustettiin yhdistys Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry avustustoimintaa hoitamaan. Nykyisin ruokajakeluita järjestetään Helsinginkadulla kahdesti viikossa, vaatejakelua kerran viikossa. Ruokapaketteja lähetetään tarvitseville postitse perinteisesti joulun aikaan ja myös ympäri vuoden. Ruokaa viedään tarvittaessa suoraan myös esimerkiksi hoitokoteihin. Lisäksi toimintaan kuuluvat Itsenäisyyspäivän juhla ja Joulujuhla, joissa ilmaista ruokaa ja ohjemaa on varattu jopa tuhansille kävijöille. Heikki Hursti on jatkanut avustustoimintaa vanhempiensa viitoittamalla tiellä.

Veikko ja Lahja Hurstin tekemä auttamistyö on tunnustettu monin eri tavoin. Presidentti Mauno Koivisto myönsi vuonna 1986 Veikko Hurstille ja Lahja Hurstille Pro Benignitate Humana –mitalin eli Mitalin inhimillisestä auliudesta. Mitali myönnetään ihmisrakkauden palveluksessa suoritetusta menestyksellisestä ja epäitsekkäästä toiminnasta suomalaiselle tai ulkomaalaiselle henkilölle. Mitalin myöntää tasavallan presidentti. Vuonna 1993 Hursti valittiin vuoden uusmaalaiseksi ja vuonna 1995 Hurstille myönnettiin kultainen Helsinki-mitali. Helsinki-mitali myönnetään tunnustuksena pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi. Veikko Hursti sai myös sosiaalineuvoksen arvonimen vuonna 2000.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että erilaisten henkilökohtaisten ansiomerkkien muodossa annettujen tunnustusten lisäksi Veikko ja Lahja Hurstin uraauurtava auttamistyö ansaitsee tulla esiintuoduksi myös kaupunkitilassa. Patsashankkeeseen Helsingin kaupungin ei ole mahdollista ryhtyä, mutta muistolaatan asettamiselle ei ole estettä, mikäli rahoittaja löytyy. Hurstien tekemä työ on kiistämättä monin tavoin tukenut kaupungin palvelujen ja verkostojen, ehkä eniten sosiaaliviraston toimintaa. Mikäli muistolaattahanke kaupungilla saadaan käynnistettyä, voi kaupunginmuseo antaa panoksensa opastamalla ja neuvomalla käytännön toimissa. Muistomerkkialoitteessa esillä olleet sijoituspaikat Hakaniemi ja Harjutorin puisto voisivat olla sopivia kohteita myös muistolaattaa ajatellen. Toivottavaa on, että muistolaatta saataisiin kertomaan ja muistuttamaan ohikulkijoita Veikko ja Lahja Hurstin mittaamattoman arvokkaasta auttamistyöstä sellaiseen ympäristöön, jossa he ovat tuoneet lukuisten kovaosaisten elämään helpotusta ja inhimillistä lämpöä.

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 09.08.2013 § 42

HEL 2013-007689 T 00 00 03

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Rene Hurstin ja muiden allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki käynnistäisi toimet jolla selvitettäisiin mahdollisuudet toteuttaa muistomerkki (patsashanke) joko Hakaniemeen tai Harjutorille. Muistomerkin aiheena olisi Veikko ja Lahja Hurstin elämäntyö.

Voimassaoleva käytäntö on, että Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä. Henkilömuistomerkit on otettu vastaan lahjoituksina asiaa ajaneilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä. Nämä yhdistykset tai järjestöt ovat myös joko rahoittaneet teoksen tai hankkineet sille rahoituksen. 

Mikäli hanke etenee ja mikäli muistomerkki on taideteos tai muistomerkkiin sisältyy taiteellisia elementtejä, taidemuseo ottaa kantaa tehtäviensä mukaisesti hanketta koskeviin kysymyksiin, kuten muistomerkin sijoitukseen ja ulkomuotoon. Taideteoshankkeen edetessä taidemuseo voi myös olla hankkeen koordinaattorina kun sitä toteutetaan yhteistyönä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Perinteisiä muistomerkkejä ja muistolaattoja puolestaan hallinnoi Helsingin kaupunginmuseo.

Lausunto hallintokeskukselle 25.9.2013 mennessä.

Esittelijä

va. taidemuseon johtaja

Erja Pusa

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566