Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

13.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 385

Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016

HEL 2013-000680 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2014–2016.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat seitsemän toivomuspontta:

1.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään toimia nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi mm. oppisopimusmenettelyä kehittämällä ja sen käyttöä edistävin toimenpitein. (Kauko Koskinen)
 

2.     Hyväksyessään päiväkotien tilavaatimuksen muutoksen valtuusto edellyttää, että selvitetään keinot sen varmistamiseen, ettei tilanormin tiivistäminen vanhoissa päiväkodeissa huononna lasten terveyttä ja hyvinvointia eikä tilojen toiminnallisuutta, ja tätä tule etukäteen arvioida ja seurata varhaiskasvatuslautakunnassa. (Mari Holopainen)
 

3.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyö voidaan säilyttää vuonna 2014 nykyisellä tasolla. (Ville Jalovaara)
 

4.     Valtuusto edellyttää, että selvitetään voidaanko sitova päätös Kruunuvuorensillasta tehdä vuoden 2014 aikana, jotta siltapäätöksen tuottama maanarvon nousu koituu kaupungin eikä tonttien tulevien haltijoiden hyödyksi. (Tuomas Rantanen)
 

5.     Valtuusto edellyttää, että asukastalojen ja aluetyön toiminnan nykyinen laajuus turvataan myönnettävien määrärahojen puitteissa. (Tuomas Rantanen)
 

6.     Valtuusto edellyttää, että kiinteistöjen myynnin toteutumista seurattaessa tarkkaillaan myös, että kaupunki ei nostettujen myyntitavoitteiden takia päädy myymään kiinteistöjään itselleen epäedulliseen hintaan. (Tuomas Rantanen)
 

7.     Hyväksyessään talousarvion kaupunginvaltuusto ilmaisee tahtonaan, että selvitetään mahdollisuudet säilyttää toistaiseksi ilmaiset matkat HSL:n matkakortilla nille, joille on myönnetty kuljetuspalvelu vammaislain tai sosiaalihuoltolain perustella. Järjestelmän voisi rahoittaa nykyisillä talousarviomäärärahoilla. Tavoitteena on, että HSL ottaa käyttöön uuden alemman tariffin koko seutualueella näille ryhmille. (Gunvor Brettschneider)

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että 6.11.2013 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen mukaisesti jatketaan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä ja että keskustelu puheena olevan käsittelyjärjestyksen mukaisesti on julistettu päättyneeksi.

Puheenjohtaja totesi, että tehdyistä ehdotuksista on jaettu yhdistelmä valtuutetuille, sekä ehdotukset ovat salijärjestelmän paneelissa suomen- ja ruotsinkielisinä.

Valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotuksista yksi jätettiin toivomuspontena, mutta puheenjohtaja tulkitsi sen vastaehdotukseksi.

Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään selontekona pöytäkirjaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuustossa 6.11.2013 tehdyt vastaehdotukset

Yrjö Hakanen: 1 04 02  Käyttövarat, Khn käytettäväksi  9,831 miljoonaa 
Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman toteuttamiseksi lapsiperheiden palveluihin mm. ehkäisevään työhön, kotipalveluun ja varhaiseen tukeen sekä lastensuojelun sosiaalityöhön 
lisäys 6 miljoonaa kullekin vuodelle 2014-2016, yhteensä 15,831 miljoonaa

Yrjö Hakanen: 1 10 04 Työllisyyspolitiikka 34,106 miljoonaa
Nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi ja nuorisotakuun toteuttamiseksi oppisopimustoimintaan, Tulevaisuustiskin ja Respan toimintaan sekä nuorten työllistämiseen
lisätään  5 miljoonaa
Pitkään työttöminä olleiden työllistämiseen mm. kaupungin tehtäviin ja hankkeisiin
lisätään  5 miljoonaa , menot yhteensä 44,106 miljoonaa

Kannattajat: Belle Selene Xia

Yrjö Hakanen: 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 466,980 miljoonaa
Vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelmaan, siinä kirjattujen palvelun järjestämisen määräaikojen toteuttamiseen ja lain edellyttämän palvelujen parantamiseen, sekä vammaisten HSL-matkakortteihin
lisätään 7 miljoonaa kullekin vuodelle 2014-2016
Terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseen, hoitotakuun toteuttamiseen sekä perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveyspalvelujen järjestämiseen kaupungin omana toimintana lähipalveluperiaatteella, toimipaikkaverkon alueellista kattavuutta vahvistaen
lisätään 5 miljoonaa kullekin vuodelle 2014-2016
Muutos yhteensä 12 miljoonaa,   menot yhteensä 1 478, 980 miljoonaa
Samalla tarkistetaan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma 2014-2023 asukasmäärän ja palvelutarpeiden kasvua vastaavasti etupainotteiseksi.

Yrjö Hakanen: 3 10 01 sivu 218
Poistetaan 6.kappale vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua saavien maksuttoman HSL-kortin poistamisesta.

Kannattajat: Vesa Korkkula

Yrjö Hakanen: 3 10 04 Toimeentulotuki 170 miljoonaa
Toimeentulotuen tarpeen kasvuun, harkinnanvaraisen toimeentulotuen lisäämiseen ja ns. aktiivipassin käyttöönoton valmisteluun lisätään 5 miljoonaa, menot yhteensä 175 miljoonaa

Yrjö Hakanen: 3 20 Varhaiskasvatusvirasto 370,817 miljoonaa
Lasten päivähoidon kehittämiseen kaupungin omana toimintana ja lähipalveluna, ryhmäkokojen pienentämiseen ja henkilöstön, erityisesti lastentarhanopettajien palkkaamiseen lisää 3 miljoonaa,  menot yhteensä 373,817 miljoonaa.
Poistetaan sivulta 238 sen 5.kappale (tilavaatimuksen tarkistaminen 9 neliöstä 8 neliöön). Investointiohjelmassa huomioidaan lasten päiväkotien rakentamisen ja peruskorjausten lisätarve.

Yrjö Hakanen: 4 02 Opetusvirasto 657,372 miljoonaa
Lähikoulujen turvaamiseen, oppilasryhmien pienentämiseen, erityisopetukseen, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kieliopetukseen ja oppilashuoltoon lisätään 3 miljoonaa, menot yhteensä 660,372 miljoonaa
Poistetaan sivulta 245 ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailuttamisen laajentaminen.

Yrjö Hakanen: 4 15 Kaupunginkirjasto 36,958 miljoonaa
Lähikirjastojen toimintaan, henkilöstömenoihin ja materiaalihankintoihin lisätään 1 miljoona, menot yhteensä 37,958 miljoonaa

Kannattajat: Sami Muttilainen

Yrjö Hakanen: 4 31 Nuorisotoimi 30,25 miljoonaa
Nuorten osallistumiseen, aluetyöhön, harrastustoimintaan ja nuorisotalojen vuokriin lisätään 1 miljoona, menot yhteensä 31,25 miljoonaa

Kannattajat: Sami Muttilainen

Yrjö Hakanen: 4 41 Liikuntatoimi 65,499 miljoonaa
Lähiliikuntaan, matalan kynnyksen liikuntatoimintaan, eläkeläisten alennuslippuihin sekä liikuntapaikkojen ja –tilojen kunnossapitoon lisätään 1 miljoona, menot yhteensä 66,499 miljoonaa

Yrjö Hakanen: 1 14 Keskitetysti maksettavat menot 9,9 miljoonaa
Kaupunginhallituksen käytettäväksi palkkamenoihin henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi ja matalien palkkojen nostamiseksi ns. Helsinki-lisällä lisätään 20 miljoonaa, menot yhteensä 29,9 miljoonaa

Yrjö Hakanen: Luku 1 Kunnan liikelaitokset
Korvataan sivun 122 ensimmäisen kappaleen 3.-5.lauseet seuraavalla:
Tuodaan valtuuston päätettäväksi se, miten Helsingin Energian toimintaa eriytetään kuntalain muutoksen johdosta niin, että mahdollisimman laaja osa toiminnasta säilyy kunnan liikelaitoksena.

Kannattajat: Vesa Korkkula

Yrjö Hakanen: Luku 1 Helsingin Energia sivu 130
Poistetaan riviltä neljä sanat ”ja ydinvoimala” (-osuuksiin).

Kannattajat: Vesa Korkkula

Yrjö Hakanen: Luku 1 Helsingin Energia sivu 130
Lisätään kohdan loppuun lause: Helsingin Energian voittovaroista tehtävistä siirroista kirjataan tässä vaiheessa talousarvion tulopuolelle 62 miljoonaa euroa.

Kannattajat: Vesa Korkkula

Yrjö Hakanen: Luku 1 Kunnan liikelaitos Helsingin Satama
Korvataan sivulla 131 neljännessä kappaleessa 3.-5.lausee seuraavalla:
Tuodaan valtuuston päätettäväksi se, miten Helsingin Sataman toiminta eriytetään kuntalain muutoksen johdosta niin, että ns. landlord-toiminta jatkuu kunnan liikelaitoksena.

Kannattajat: Dan Koivulaakso

Vesa Korkkula: Nuorisotoimi 4 31 luotsitoiminnan tukemiseen 600 000 euroa.
Sivulle 323 budjettikohtaan 4 31 Nuorisotoimi riveille "Palkat" laitetaan 600 000 euroa lisää, jotta luotsitoiminta saa tarvitsemansa resurssit. Luotsitoiminta on tärkeää ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.

Kannattajat: Veronika Honkasalo

Dan Koivulaakso: Lisätään talousarvioesitykseen momentille 3 10 Sosiaali- ja terveysvirasto yhteensä 13,5 milj kohdentuen seuraavasti.
Psykiatria- ja päihdepalveluihin 7 milj. €
(Luovutaan psykiatria- ja päihdepalveluita koskevista budjetti-esityksessä olevista vähennyksistä 4,8 milj. Lisätään resurssia psykiatria- ja päihdepalveluiden avohoidon kehittämiseen 2,2 milj.)
Vanhuspalveluihin 4 milj.
Säilytetään lähityö ja aluetyö kokonaisuudessaan 0,5 milj.
Lisätään sosiaaliohjaajia alle 25-vuotiaiden toimeentulotuki-asiakkaiden kanssa tehtävään työhön 2 milj.

Kannattajat: Sami Muttilainen

Veronika Honkasalo: Varhaiskasvatukseen (talousarvioesityksen momentti 320) lisätään 5 miljoonaa euroa, jotta laadukkaat palvelut ja henkilökunnan hyvinvointi pystytään turvaamaan ja jotta todelliseen lapsimäärään pystytään vastaamaan.

Kannattajat: Sami Muttilainen

Belle Selene Xia: Vuoden 2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014-2016 pohjaan lisätään 5 miljoonaa euroa käytettäväksi työpaikkojen luomiseen nuorten työllistämisen aloituspaikkojen ja vaikeasti työllistyvien työpaikkojen luomiseen.

Kannattajat: Yrjö Hakanen

Petra Malin: Fun action ja easy sport toiminnan turvaamiseksi kohtaan 4 41 Liikuntatoimi ja palveluiden hankinta lisäys 380 000 euroa.
Kohtaan 8 09 Liikuntaviraston Irtaimen omaisuuden hankinta lisäys 235 000 euroa.

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Yrjö Hakanen: Valtuusto edellyttää, että Helsingin demokratiahanketta jatketaan kokeilujen tulosten pohjalta laajentamalla osallistuvan budjetoinnin kokeilua muun muassa nuorisotoimessa ja kirjastossa.

Kannattajat: Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuustossa 6.11.2013 tehdyt toivomusponnet

Mika Ebeling: Kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että hallintokunnat muistavat valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman asettaman 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteen edellyttävän nimenomaan tuottavuuden parantamista. Menosäästö palvelun karsimisella ei ole strategiaohjelman tarkoittamaa tuottavuuden parantamista.

Kannattajat: Vesa Korkkula

Yrjö Hakanen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten tonttivuokrien määräytymisperusteita voidaan muuttaa niin, että kohtuullistetaan vuokrien korotuksia.

Kannattajat: Dan Koivulaakso

Yrjö Hakanen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää vuoden 2014 aikana mahdollisuudet toimiin, joilla voidaan ehkäistä joukkoliikenteen lippujen hintojen nousua ja alentaa niitä pidemmällä aikavälillä. 

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Kauko Koskinen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään toimia nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi mm. oppisopimusmenettelyä kehittämällä ja sen käyttöä edistävin toimenpitein.

Kannattajat: Arja Karhuvaara

Mari Holopainen: Hyväksyessään päiväkotien tilavaatimuksen muutoksen valtuusto edellyttää, että selvitetään keinot sen varmistamiseen, ettei tilanormin tiivistäminen vanhoissa päiväkodeissa huononna lasten terveyttä ja hyvinvointia eikä tilojen toiminnallisuutta, ja tätä tule etukäteen arvioida ja seurata varhaiskasvatuslautakunnassa.

Kannattajat: Ville Jalovaara

Arja Karhuvaara: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki ryhtyy kehittämään internet-sivuilleen näkyvästi otsikoitua asiakaspalauteportaalia, jossa asiakaskokemukset ja niihin annetut vastaukset ovat kaikkien nähtävissä.

Kannattajat: Sirpa Asko-Seljavaara

Ville Jalovaara: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyö voidaan säilyttää vuonna 2014 nykyisellä tasolla.

Kannattajat: Pilvi Torsti

Tuomas Rantanen: Valtuusto edellyttää, että selvitetään voidaanko sitova päätös Kruunuvuorensillasta tehdä  vuoden 2014 aikana, jotta siltapäätöksen tuottama maanarvon nousu koituu kaupungin eikä tonttien tulevien haltijoiden hyödyksi.

Kannattajat: Erkki Perälä

Tuomas Rantanen: Valtuusto edellyttää, että asukastalojen ja aluetyön toiminnan nykyinen laajuus turvataan myönnettävien määrärahojen puitteissa

Kannattajat: Erkki Perälä

Tuomas Rantanen: Valtuusto edelyttää, että kiinteistöjen myynnin toteutumista seurattaessa tarkkaillaan myös, että kaupunki ei nostettujen myyntitavoitteiden takia päädy myymään kiinteistöjään itselleen epäedulliseen hintaan.

Kannattajat: Thomas Wallgren

Gunvor Brettschneider: Hyväksyessään talousarvion kaupunginvaltuusto ilmaisee tahtonaan, että selvitetään mahdollisuudet säilyttää toistaiseksi ilmaiset matkat HSL:n matkakortilla nille, joille on myönnetty kuljetuspalvelu vammaislain tai sosiaalihuoltolain perustella. Järjestelmän voisi rahoittaa nykyisillä talousarviomäärärahoilla. Tavoitteena on, että HSL ottaa käyttöön uuden alemman tariffin koko seutualueella näille ryhmille.

Kannattajat: Björn Månsson

Nina Huru: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, millä tavoin turvataan riittävät toimintaedellytykset (esim. valaistus) uusilla asuinalueilla.

Kannattajat: Tom Packalén

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotuksia 1, 3, 5 - 7, 10 ja 11 ei ollut kannatettu, joten ne raukesivat.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Vastaehdotuksista äänestetään jokaisesta erikseen.

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: 4 31 Nuorisotoimi 30,25 miljoonaa
Nuorten osallistumiseen, aluetyöhön, harrastustoimintaan ja nuorisotalojen vuokriin lisätään 1 miljoona, menot yhteensä 31,25 miljoonaa

Jaa-äänet: 76
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Yrjö Hakanen, Helena Kantola, Sami Muttilainen, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Tyhjä: 4
Veronika Honkasalo, Vesa Korkkula, Petra Malin, Kirsi Pihlaja

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Vesa Korkkulan vastaehdotus hyväksytty.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Nuorisotoimi 4 31 luotsitoiminnan tukemiseen 600 000 euroa.
Sivulle 323 budjettikohtaan 4 31 Nuorisotoimi riveille "Palkat" laitetaan 600 000 euroa lisää, jotta luotsitoiminta saa tarvitsemansa resurssit. Luotsitoiminta on tärkeää ennaltaehkäisevää nuorisotyötä.

Jaa-äänet: 77
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 7
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Kirsi Pihlaja

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: 1 10 04 Työllisyyspolitiikka 34,106 miljoonaa
Nuorten työttömyyden ehkäisemiseksi ja nuorisotakuun toteuttamiseksi oppisopimustoimintaan, Tulevaisuustiskin ja Respan toimintaan sekä nuorten työllistämiseen
lisätään  5 miljoonaa
Pitkään työttöminä olleiden työllistämiseen mm. kaupungin tehtäviin ja hankkeisiin
lisätään  5 miljoonaa , menot yhteensä 44,106 miljoonaa

Jaa-äänet: 74
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Helena Kantola, Sami Muttilainen, Belle Selene Xia

Tyhjä: 7
Veronika Honkasalo, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Kirsi Pihlaja, Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: 3 10 01 sivu 218
Poistetaan 6.kappale vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua saavien maksuttoman HSL-kortin poistamisesta.

Jaa-äänet: 73
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Tyhjä: 3
Veronika Honkasalo, Petra Malin, Kirsi Pihlaja

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: 4 15 Kaupunginkirjasto 36,958 miljoonaa
Lähikirjastojen toimintaan, henkilöstömenoihin ja materiaalihankintoihin lisätään 1 miljoona, menot yhteensä 37,958 miljoonaa

Jaa-äänet: 75
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Sami Muttilainen, Kirsi Pihlaja, Belle Selene Xia

Tyhjä: 6
Veronika Honkasalo, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Luku 1 Kunnan liikelaitokset
Korvataan sivun 122 ensimmäisen kappaleen 3.-5.lauseet seuraavalla:
Tuodaan valtuuston päätettäväksi se, miten Helsingin Energian toimintaa eriytetään kuntalain muutoksen johdosta niin, että mahdollisimman laaja osa toiminnasta säilyy kunnan liikelaitoksena.

Jaa-äänet: 74
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Helena Kantola, Belle Selene Xia

Tyhjä: 8
Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Kirsi Pihlaja, Anna Vuorjoki

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Luku 1 Helsingin Energia sivu 130
Poistetaan riviltä neljä sanat ”ja ydinvoimala” (-osuuksiin).

Jaa-äänet: 74
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 10
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Tyhjä: 1
Pekka Saarnio

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Luku 1 Helsingin Energia sivu 130
Lisätään kohdan loppuun lause: Helsingin Energian voittovaroista tehtävistä siirroista kirjataan tässä vaiheessa talousarvion tulopuolelle 62 miljoonaa euroa.

Jaa-äänet: 79
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Nina Huru, Helena Kantola, Belle Selene Xia

Tyhjä: 2
Vesa Korkkula, Sami Muttilainen

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

9 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Luku 1 Kunnan liikelaitos Helsingin Satama
Korvataan sivulla 131 neljännessä kappaleessa 3.-5.lausee seuraavalla:
Tuodaan valtuuston päätettäväksi se, miten Helsingin Sataman toiminta eriytetään kuntalain muutoksen johdosta niin, että ns. landlord-toiminta jatkuu kunnan liikelaitoksena.

Jaa-äänet: 75
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Helena Kantola, Belle Selene Xia

Tyhjä: 7
Mika Ebeling, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Kirsi Pihlaja, Anna Vuorjoki

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Dan Koivulaakson vastaehdotus hyväksytty.

10 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Lisätään talousarvioesitykseen momentille 3 10 Sosiaali- ja terveysvirasto yhteensä 13,5 milj kohdentuen seuraavasti.
Psykiatria- ja päihdepalveluihin 7 milj. €
(Luovutaan psykiatria- ja päihdepalveluita koskevista budjetti-esityksessä olevista vähennyksistä 4,8 milj. Lisätään resurssia psykiatria- ja päihdepalveluiden avohoidon kehittämiseen 2,2 milj.)
Vanhuspalveluihin 4 milj.
Säilytetään lähityö ja aluetyö kokonaisuudessaan 0,5 milj.
Lisätään sosiaaliohjaajia alle 25-vuotiaiden toimeentulotuki-asiakkaiden kanssa tehtävään työhön 2 milj.

Jaa-äänet: 75
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 7
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, Kirsi Pihlaja, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Eija Loukoila, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Veronika Honkasalon vastaehdotus hyväksytty.

11 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Varhaiskasvatukseen (talousarvioesityksen momentti 320) lisätään 5 miljoonaa euroa, jotta laadukkaat palvelut ja henkilökunnan hyvinvointi pystytään turvaamaan ja jotta todelliseen lapsimäärään pystytään vastaamaan.

Jaa-äänet: 74
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 8
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, Kirsi Pihlaja, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 3
Eija Loukoila, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Belle Selene Xian vastaehdotus hyväksytty.

12 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Vuoden 2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014-2016 pohjaan lisätään 5 miljoonaa euroa käytettäväksi työpaikkojen luomiseen nuorten työllistämisen aloituspaikkojen ja vaikeasti työllistyvien työpaikkojen luomiseen.

Jaa-äänet: 77
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Nina Huru, Helena Kantola, Belle Selene Xia

Tyhjä: 4
Vesa Korkkula, Petra Malin, Kirsi Pihlaja, Anna Vuorjoki

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Petra Malinin vastaehdotus hyväksytty.

13 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Fun action ja easy sport toiminnan turvaamiseksi kohtaan 4 41 Liikuntatoimi ja palveluiden hankinta lisäys 380 000 euroa.
Kohtaan 8 09 Liikuntaviraston Irtaimen omaisuuden hankinta lisäys 235 000 euroa.

Jaa-äänet: 75
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, Kirsi Pihlaja, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Tyhjä: 2
Eija Loukoila, Pekka Saarnio

Puheenjohtajan ehdottama valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

14 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: P Valtuusto edellyttää, että Helsingin demokratiahanketta jatketaan kokeilujen tulosten pohjalta laajentamalla osallistuvan budjetoinnin kokeilua muun muassa nuorisotoimessa ja kirjastossa.

Jaa-äänet: 75
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Sami Muttilainen, Kirsi Pihlaja, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Tyhjä: 1
Petra Malin

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mika Ebelingin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

15 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että hallintokunnat muistavat valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman asettaman 1 prosentin tuottavuuden parantamisen tavoitteen edellyttävän nimenomaan tuottavuuden parantamista. Menosäästö palvelun karsimisella ei ole strategiaohjelman tarkoittamaa tuottavuuden parantamista.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 17
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Vesa Korkkula, Minerva Krohn, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Kirsi Pihlaja, Leo Stranius, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 8
Juha Hakola, Helena Kantola, Harri Lindell, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 60
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

16 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten tonttivuokrien määräytymisperusteita voidaan muuttaa niin, että kohtuullistetaan vuokrien korotuksia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 30
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Patrik Gayer, Juha Hakola, Heidi Hautala, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Pekka Majuri, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

17 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää vuoden 2014 aikana mahdollisuudet toimiin, joilla voidaan ehkäistä joukkoliikenteen lippujen hintojen nousua ja alentaa niitä pidemmällä aikavälillä. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 16
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 26
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori

Tyhjä: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

18 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään toimia nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi mm. oppisopimusmenettelyä kehittämällä ja sen käyttöä edistävin toimenpitein.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 82
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Belle Selene Xia

Tyhjä: 2
Nina Huru, Harri Lindell

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

19 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään päiväkotien tilavaatimuksen muutoksen valtuusto edellyttää, että selvitetään keinot sen varmistamiseen, ettei tilanormin tiivistäminen vanhoissa päiväkodeissa huononna lasten terveyttä ja hyvinvointia eikä tilojen toiminnallisuutta, ja tätä tule etukäteen arvioida ja seurata varhaiskasvatuslautakunnassa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 84
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Belle Selene Xia

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

20 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki ryhtyy kehittämään internet-sivuilleen näkyvästi otsikoitua asiakaspalauteportaalia, jossa asiakaskokemukset ja niihin annetut vastaukset ovat kaikkien nähtävissä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 35
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Thomas Wallgren, Belle Selene Xia

Tyhjä: 45
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Emma Kari, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

21 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyö voidaan säilyttää vuonna 2014 nykyisellä tasolla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Belle Selene Xia

Tyhjä: 4
Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Sari Mäkimattila

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

22 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään voidaanko sitova päätös Kruunuvuorensillasta tehdä  vuoden 2014 aikana, jotta siltapäätöksen tuottama maanarvon nousu koituu kaupungin eikä tonttien tulevien haltijoiden hyödyksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 49
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Björn Månsson, Marcus Rantala, Wille Rydman

Tyhjä: 30
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

23 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että asukastalojen ja aluetyön toiminnan nykyinen laajuus turvataan myönnettävien määrärahojen puitteissa
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 1
Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 41
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Jan Vapaavuori

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

24 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edelyttää, että kiinteistöjen myynnin toteutumista seurattaessa tarkkaillaan myös, että kaupunki ei nostettujen myyntitavoitteiden takia päädy myymään kiinteistöjään itselleen epäedulliseen hintaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Kirsi Pihlaja, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Tyhjä: 32
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Harry Bogomoloff

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Gunvor Brettschneiderin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

25 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään talousarvion kaupunginvaltuusto ilmaisee tahtonaan, että selvitetään mahdollisuudet säilyttää toistaiseksi ilmaiset matkat HSL:n matkakortilla nille, joille on myönnetty kuljetuspalvelu vammaislain tai sosiaalihuoltolain perustella. Järjestelmän voisi rahoittaa nykyisillä talousarviomäärärahoilla. Tavoitteena on, että HSL ottaa käyttöön uuden alemman tariffin koko seutualueella näille ryhmille.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Kirsi Pihlaja, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Belle Selene Xia

Tyhjä: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

26 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, millä tavoin turvataan riittävät toimintaedellytykset (esim. valaistus) uusilla asuinalueilla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 4
Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Kirsi Pihlaja, Ilkka Taipale

Tyhjä: 67
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Maija Anttila, Matti Enroth

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen, valtuutettu Mari Holopaisen, valtuutettu Ville Jalovaaran, valtuutettu Tuomas Rantasen 1 - 3 sekä valtuutettu Gunvor Brettschneiderin toivomusponnet.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2014-2016 13112013

2

Khs vastaukset talousarvioaloitteisiin, Khs ehdotus 13112013 (sisällysluettelo päivitetty)

3

TAE14 muutokset Khs

4

Kvstossa 06 11 tehdyt ehdotukset - I Stge 06 11 framställda förslag

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2014–2016.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2014–2016 sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2014-2016 13112013

2

Khs vastaukset talousarvioaloitteisiin, Khs ehdotus 13112013 (sisällysluettelo päivitetty)

3

TAE14 muutokset Khs

4

Kvstossa 06 11 tehdyt ehdotukset - I Stge 06 11 framställda förslag

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus, valtuusto

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 06.11.2013 § 380

Pöydälle 06.11.2013

HEL 2013-000680 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

06.11.2013 Pöydälle

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen:

Asiassa käydään ensin keskustelu. Mahdolliset muutosehdotukset ja toivomusponsiehdotukset on tehtävä ja niitä on kannatettava keskustelun aikana. Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, pannaan asia pöydälle kaupunginvaltuuston seuraavaan kokoukseen äänestysten toimittamista varten.

Käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että asian käsittelyä jatketaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti 13.11.2013.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 28.10.2013 § 1115

HEL 2013-000680 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2014 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2014–2016.

Käsittely

28.10.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan liitteen 4 mukaisesti.

21.10.2013 Pöydälle

14.10.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566