Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/2

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 260

Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Eero Heinäluoma och Laura Rissanen till protokolljusterare med ledamöterna Seppo Kanerva och Gunvor Brettschneider som ersättare.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566