Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/14

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 272

Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12097, Kaarelan jäähalli)

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 28.2.2012 päivätyn ja 19.3.2013 muutetun piirustuksen nro 12097 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 33147.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Mika Ebeling oli valtuutettu Sari Mäkimattilan kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttamisen, kaupunginvaltuusto edellyttää, ettei Kaarelantien liikenne lisäänny kohtuuttomasti. Tarvittaessa läpiajoliikenne Kehä I:ltä Kaarelanraitille tulee kieltää.

Valtuutettu Sami Muttilainen oli valtuutettu Dan Koivulaakson kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kun lätkähallin vieressä olevia puistoja ja sen ympäristöä hahmotellaan ja suunnitellaan, olisi syytä kuunnella myös asukkaiden toiveita ja tarpeita mitä sinne bygataan.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mika Ebelingin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Kaarelan puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttamisen, kaupunginvaltuusto edellyttää, ettei Kaarelantien liikenne lisäänny kohtuuttomasti. Tarvittaessa läpiajoliikenne Kehä I:ltä Kaarelanraitille tulee kieltää.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Hannu Oskala, Tom Packalén, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 1
Pentti Arajärvi

Tyhjä: 52
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 4
Jan D Oker-Blom, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Mika Ebelingin ehdottamaa toivomuspontta.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Kun lätkähallin vieressä olevia puistoja ja sen ympäristöä hahmotellaan ja suunnitellaan, olisi syytä kuunnella myös asukkaiden toiveita ja tarpeita mitä sinne bygataan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 39
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Risto Rautava, Wille Rydman

Tyhjä: 39
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Aura Salla, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho

Poissa: 5
Terhi Koulumies, Jan D Oker-Blom, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12067 kartta, päivätty 28.2.2012, muutettu 19.3.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12097 selostus, päivätty 28.2.2012, muutettu 19.3.2013, päivitetty Kslk:n 19.3.2013 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva, 19.3.2013

4

Vuorovaikutusraportti 28.2.2012, täydennetty 19.3.2013

5

Osa päätöshistoriaa

6

Ehdotukseen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 28.2.2012 päivätyn ja 19.3.2013 muutetun piirustuksen nro 12097 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 33147.

Tiivistelmä

Asemakaavaehdotus mahdollistaisi kaksikenttäisen harjoitusjäähallin rakentamisen Hämeenlinnanväylän ja Kaarelan raitin välissä sijaitsevaan metsikköön, joka on kaavoitettu puistoksi ja lähivirkistysalueeksi. Ajoyhteys ja pysäköinti sijoittuisi hallin pohjoispuolelle ja liikenne kulisi pääosin pohjoisesta Kanneltien ja Kaarelanraitin kautta. Halli tulisi korvaamaan Konalassa tilapäistiloissa toimivan hallin. Metsikön kokonaisala on noin kolme hehtaaria, josta noin puolet muuttuisi korttelialueeksi. Halli sijoittuisi alueen keskiosaan, pohjoisosa ja eteläkärki säilyvät virkistysalueina. Linnoituslaitteet on merkitty asianmukaisesti muinaismuistoalueeksi ja rakentamisen alle jäävä tykkitie tulee toteuttajan kustannuksella tutkia ja dokumentoida ennen rakentamista.

Museoviranomaiset ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat myötävaikuttaneet suunnittelun lopputulokseen. Myöskään ympäristökeskus ei näe Hämeenlinnanväylän läheisyyteen sijoittuvalle hankkeelle luontoarvoihin liittyviä esteitä. Hanke on herättänyt asukkaissa suurta vastustusta ja saanut yhtä lailla myös paljon kannatusta.

Esittelijä

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on virkistysaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta siten, että noin puolet virkistysalueesta muuttuu korttelialueeksi.  Viheryhteydet ja kulkureitit laajempien viheraluekokonaisuuksien välillä säilyvät. Metsä-alueen merkitys sekä virkistysalueena että Hämeenlinnanväylän liikenteen suojaviheralueena on melko vähäinen, joten muutoksen vaikutukset eivät ole merkittäviä mutta ymmärrettävästi hanke on herättänyt ympäristössään myös vastustusta.

Kaupunki omistaa alueen. Asemakaavan muutoksesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa lähivirkistysalueen toteuttamisesta 40 000 euroa ja kevyen liikenteen väylien rakentamisesta 110 000 euroa. Tykkitien selvitysten ja dokumentoinnin sekä muinaismuistoalueen kiviaidan kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin liikuntaviraston aloitteesta. Hanke ei kuitenkaan ole kaupungin oma vaan siirtynee liikuntalautakunnan mukaan Jääkenttäsäätiön hallintaan kaavan vahvistuttua.

Hanke tuli vireille jo vuoden 2011 alussa mutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetun palautteen johdosta sekä niitä että luonnoksia tehtiin kaksi. Hanke on jakanut mielipiteet selkeästi. Luonnoksesta saatiin 199 mielipidettä, joista 67 oli samansisältöisiä ja noin 800 ihmistä vastusti adressilla rakentamista. Puoltavia kirjeitä oli 40 ja puoltavan adressin kirjoitti vastaavasti noin 1800 ihmistä. Kaarelaseura r.y. kannatti rakentamista, Kaarelan Omakotiyhdistys puolestaan vastusti. Urheilu- ja liikuntaväki on kannattanut hanketta, mutta mm. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vastustanut.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.3.–24.4.2012.

Ehdotuksesta on tehty 70 muistutusta. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa pelastuslautakunta, ympäristökeskus, opetuslautakunta, liikuntalautakunta, kaupunginmuseo, yleisten töiden lautakunta, kiinteistövirasto, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Museovirasto sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Muistutuksissa tuotiin esiin muun muassa seuraavat asiat: virkistysalueeksi kaavoitetulle alueelle rakentaminen, alueen luontoarvot, muinaismuistot, liikenne, pysäköinti, ympäristöhäiriöt, mielipidekirjeiden ja adressin huomiotta jättäminen, liikuntasalin puuttuminen, jäähallirakennuksen sopimattomuus kaupunkikuvaan ja kolmiulotteisen mallinnoksen puuttuminen, ehdotuksia paremmista paikoista sekä kaavamuutoksen laatimisen ja päätöksenteon lainmukaisuus.

Liitteenä 4 olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät kirjeistä, muistutuksista ja lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin. Asemakaavakarttaan tehdyt muutokset ja niitä vastaavat täydennykset selostukseen ilmenevät liitteestä 6. Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12067 kartta, päivätty 28.2.2012, muutettu 19.3.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12097 selostus, päivätty 28.2.2012, muutettu 19.3.2013, päivitetty Kslk:n 19.3.2013 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva, 19.3.2013

4

Vuorovaikutusraportti 28.2.2012, täydennetty 19.3.2013

5

Osa päätöshistoriaa

6

Ehdotukseen muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Esitysteksti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Opetuslautakunta

Pelastuslautakunta

Liikuntalautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunginmuseo

Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.08.2013 § 763

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 28.2.2012 päivätyn ja 19.3.2013 muutetun piirustuksen nro 12097 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 33147.

Käsittely

05.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Harry Bogomoloff

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.03.2013 § 85

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Ksv 2501_1, Kaarelan raitti, karttaruudut F6/T4 ja G6/P4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 28.2.2012 päivätyn ja 19.3.2013 muutetun 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) puisto- ja lähivirkistysalueen (muodostuu uusi kortteli 33147) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12097 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaavan muutosehdotusta  on muistutusten ja lausuntojen johdosta muutettu kuten liitteestä 5 yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

06.03.2012 Ehdotuksen mukaan

28.02.2012 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Eeva-Liisa Hamari, arkkitehti, puhelin: 310 37300

eeva-liisa.hamari(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Eila Saarainen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37225

eila.saarainen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 13.11.2012

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Pyydettynä lausuntona kiinteistövirasto toteaa, että kaava-alueeseen kuuluva kenttäalueeksi kaavoitettava metsäalue ei ole vuokrattu liikuntavirastolle sisäisellä maanvuokrasopimuksella liikuntavirastolle.

Asemakaavan muutos mahdollistaa harjoittelujäähallin rakentamisen alueelle, mitä kiinteistövirasto pitää perusteltuna alueen liikuntapal-
velujen kehittämisen kannalta.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen. Kiinteistöviraston tonttiosasto tulee tekemään tarvittavat tarkistukset liikuntaviraston sisäiseen maanvuokrasopimukseen, kun asemakaava on vahvistunut, kuitenkin viimeistään kun alueelle on rakennettu asemakaavan mukainen jäähalli.

5.11.2012 Lausunto annettu

19.10.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 24.5.2012

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto liitteessä 1.

Lisätiedot

Kivirinne Jouni, Yleissuunnitteluinsinööri, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Opetuslautakunta 15.05.2012 § 75

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti puoltaa Kaarelan asemakaavan muutosehdotusta nro 12097, jäähalli. Toteutuksessa olisi toivottavaa ottaa huomioon myös muiden liikuntamuotojen harrastusmahdollisuudet.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 15.05.2012 § 92

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon:

Kyseessä ei ole liikuntaviraston oma hanke, vaan hankkeeseen ryhtyvä tullee olemaan Jääkenttäsäätiö. Asemakaavan muutosehdotukseen liikuntalautakunnalla ei ole huomauttamista. Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12097 hyväksymistä.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Yleisten töiden lautakunta 08.05.2012 § 242

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon:

Suunnittelualueella sijaitsee muinaismuistoja ja arvometsikkö, jotka tulee ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään. Ennen asemakaava- ehdotuksen käsittelyä tule selvittää tarkemmin alueen muinais-muistojen arvot ja säilyttäminen sekä niihin puuttumisen vaatima kajoamislupa. Vasta se jälkeen on edellytykset suunnitella tarkemmin alueen mahdollinen käyttö harjoitusjäähallin rakentamiseen.  

Asemakaavan muutosehdotuksesta aiheutuu rakennusvirastolle kustannuksia yhteensä 150 000 euroa, josta kevyen liikenteen väylän siirron osuus on 110 000 euroa. Lähivirkistysalueen toteuttamisen osuus on 40 000 euroa.

Kaarelan raitin varren muinaismuistoalueen ja korttelin 33147 rajalle on kaavassa osoitettu kivimuuri, joka tarvitaan korttelin pysäköintiratkaisujen vuoksi. Kivimuuri tulee rakentaa korttelin puolelle ja sen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä niistä aiheutuvat kustannukset tulee osoittaa korttelille.

Liikennesuunnitelmissa on esitetty Kaarelan raitin itäpuolelle yhdistetty jalankulku ja pyörätie. Nykykäytännön mukaan jalkakäytävä ja pyörätie tulisi erottaa omiksi väyliksi.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Lisätään päätösehdotuksen alkuun seuraava uusi kappale: "Suunnittelualueella sijaitsee muinaismuistoja ja arvometsikkö, jotka tulee ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään. Ennen asemakaava- ehdotuksen käsittelyä tule selvittää tarkemmin alueen muinais-muistojen arvot ja säilyttäminen sekä niihin puuttumisen vaatima kajoamislupa. Vasta se jälkeen on edellytykset suunnitella tarkemmin alueen mahdollinen käyttö harjoitusjäähallin rakentamiseen."  

Lisätään päätösehdotukseen uusi kappale 4 "Liikennesuunnitelmissa on esitetty Kaarelan raitin itäpuolelle yhdistetty jalankulku ja pyörätie. Nykykäytännön mukaan jalkakäytävä ja pyörätie tulisi erottaa omiksi väyliksi."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 71

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien 33. kaupunginosan (Kaarela, Maununneva) puisto- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12097

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.4.2012

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Kaarelan (33. ko) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12097, jäähalli. Kaupunginmuseo lausuu kaavaluonnoksesta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Kaarelaan Maununnevalle aiotaan rakentaa Hameenlinnanväylän, Kanneltien, Kaarelan raitin ja Kaarelantie rajaamalle metsäalueelle jäähalli ja sen tarvitsemat parkkipaikat. Alueen pohjoisosassa sijaitsee tukikohta XIX:n laaja asema 2, idässä Kaarelan raitin reunassa asema 1 ja keskellä aluetta tykkitie ensimmäisen maailmansodan ajalta. Kohteet ovat muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta osallistumis- ja arviointi- ja kaavaluonnosvaiheessa. Asemakaavaehdotus noudattelee niin kaupunginmuseon kuin Museoviraston lausuntoja pääosin. Helsingin kaupunginmuseo esittää lisäksi alla olevat huomautukset.

Tukikohdan asemat 1-2 on huomioitu kaavassa asianmukaisesti sm-merkinnöillä. Jäähallin alle jäävä tykkitie on merkitty kaavaan smd-merkinnällä, jonka mukaan museonviranomaisille on varattava mahdollisuus dokumentoida tuhoutuva kohde. Museovirasto on lausunnossaan 13.7.2011 todennut että kyseinen kaavamerkintä on riittävä. Kyseessä ei ole kuitenkaan vain mahdollisuus vaan se on ehto jäähallin rakentamiselle. Kaavaselostuksessa asia on tuotu selvemmin esiin. Tykkitien arkeologisten tutkimusten kustannukset tulevat muinaismuistolain 15 §:n perusteella hankkeen toteuttajan korvattavaksi.

Kaavaehdotuksen selostuksessa mainitaan että asemakaavan toteuttaminen edellyttää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää kajoamislupaa. Kajoamislupaa ei ole tarpeellista hakea, sillä Museovirasto on suostunut asemakaavan muutokseen ja jäähallin rakentamiseen. Ehtona on kuitenkin ennen rakennustöiden aloittamista tykkitien arkeologinen tutkiminen ja lähiympäristön kartoittaminen.

Kaupunginmuseo teki alueella tarkastuskäynnin 5.5.2011. Tällöin asema 1, tykkitie ja niiden lähiympäristö kartoitettiin alustavasti. 10.5.2011 päivätyssä kaupunkisuunnitteluvirastolle lähetetyssä muistiossa todetaan että havaitut rakenteet pitäisi mitata tarkemmin luotettavan mittausaineiston saamiseksi kaavamuutoksia varten. Tätä ei ole tehty vaan asema 2:n suoja-alue on merkitty kaupunginmuseon alustavan kartoituksen mukaan. Sm-alue on ahdas, mutta todennäköisesti kuitenkin riittävä.

Kaava-alueen ulkopuolella sijaitseva Kaarelan raitti sijaitsee asemien 1-2 itäpuolella, mutta tiealue ulottuu asemien reunoille saakka. Kadun länsireunalle suunniteltu jalkakäytävä olisi tuhonnut usean metrin matkalta linnoituksien valleja ja betonirakenteita. Kaavaehdotukseen liitetyssä liikennesuunnitelmassa Kaarelan raittia siirretään niiden kohdalla itään päin, jolloin asemat säilyvät koskemattomina. Asemien näillä osilla ei ole kuitenkaan sm-merkintää.

Lisätiedot

Heikkinen Markku, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 17.04.2012 § 130

HEL 2011-000603 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (luontoasiat), puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566