Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 264

Ansökan från Tuula Jäppinen om avsked från tjänsten som verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

HEL 2013-009855 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja verkställande direktör Tuula Jäppinen avsked från tjänsten som verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten räknat från 1.1.2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jutta Heinäaho, controller, telefon: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Bilagor

1

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan eroilmoitus

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja verkställande direktör Tuula Jäppinen avsked från tjänsten som verkställande direktör för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten räknat från 1.1.2014.

Föredraganden

Verkställande direktören för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten Tuula Jäppinen har meddelat att hon går i pension 1.1.2014.

Enligt 9 § i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst är behörighetsvillkor för verkställande direktören för affärsverket högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Enligt stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den myndighet som ska anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst beslutar om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare. Totallönen för tjänsten bestäms enligt kravnivå 22 i lönesystemet för Helsingfors stads ledning. Totallönen enligt kravnivå 22 är 6 492,43–9 377,95 euro i månaden. Information om lönesystemet för ledningen finns på adressen www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten att utlysa tjänsten som verkställande direktör med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst och av stadens språkkunskapsstadga.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jutta Heinäaho, controller, telefon: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Bilagor

1

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan eroilmoitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.08.2013 § 783

HEL 2013-009855 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää toimitusjohtaja Tuula Jäppiselle eron Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 1.1.2014 alkaen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566