Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/16

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 274

Ändring av instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet

HEL 2013-005378 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet på så sätt att de nedanstående punkterna införs med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum.

4 § Nämndens uppgifter

20

att besluta om användning av servicesedlar och att fastställa värdet på dessa

 

16 § Verkschefens uppgifter

5 a

att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om tjänsteinnehavare som kan godkänna serviceproducenter

 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att åtgärder som krävs för att instruktionsändringarna ska bli verkställda får vidtas innan ändringarna träder i kraft 1.1.2014.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om förkastande inte hade understötts, varvid det förföll.

Ordföranden anförde såsom redogörelse att ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Sirpa Puhakka under diskussionen hade framställt följande motförslag:

I 4 § 20 punkten tilläggs:

att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om tjänsteinnehavare som kan godkänna serviceproducenter

i 16 § stryks punkten 5 a.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Anna Vuorjokis motförslag godkänts.

 

5 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: I 4 § 20 punkten tilläggs: att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om tjänsteinnehavare som kan godkänna serviceproducenter, i 16 § stryks punkten 5 a.

Ja-röster: 55
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 28
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 2
Maija Anttila, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden anförde såsom redogörelse att ledamoten Osku Pajamäki understödd av ledamoten Pentti Arajärvi under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Vid den tidigare behandlingen av ärendet i stadsfullmäktige visade det sig att exempelvis social- och hälsovårdsväsendet redan nu använder en hel del köpta tjänster för produktion av sådana tjänster som staden är skyldig att tillhandahålla. Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har inte längre någon klar helhetsbild över vilken del av stadens serviceproduktion som sköts i stadens egen regi och vilken som utgör köpta tjänster.

Med anledning av det ovanstående önskar stadsfullmäktige att det ska göras en utredning om användningen av köpta tjänster för ordnandet av de tjänster som hör till verkens verksamhetsområde och att stadsstyrelsen i samråd med personalorganisationerna ska föreläggas en framställning om principerna för användning av köpta tjänster i stadens verksamhet. Utredningen och framställningen om principerna föreläggs stadsstyrelsen senast 31.1.2014.

Redogörelsen befanns vara riktig

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Osku Pajamäkis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

6 omröstningen

JA-förslag: Vid den tidigare behandlingen av ärendet i stadsfullmäktige visade det sig att exempelvis social- och hälsovårdsväsendet redan nu använder en hel del köpta tjänster för produktion av sådana tjänster som staden är skyldig att tillhandahålla. Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen har inte längre någon klar helhetsbild över vilken del av stadens serviceproduktion som sköts i stadens egen regi och vilken som utgör köpta tjänster. Med anledning av det ovanstående önskar stadsfullmäktige att det ska göras en utredning om användningen av köpta tjänster för ordnandet av de tjänster som hör till verkens verksamhetsområde och att stadsstyrelsen i samråd med personalorganisationerna ska föreläggas en framställning om principerna för användning av köpta tjänster i stadens verksamhet. Utredningen och framställningen om principerna föreläggs stadsstyrelsen senast 31.1.2014.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Jan Vapaavuori

Blanka: 5
Harry Bogomoloff, Jasmin Hamid, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Harri Lindell

Frånvarande: 2
Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Osku Pajamäkis förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö

2

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ändra instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet på så sätt att de nedanstående punkterna införs med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum.

4 § Nämndens uppgifter

20

att besluta om användning av servicesedlar och att fastställa värdet på dessa

 

16 § Verkschefens uppgifter

5 a

att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om tjänsteinnehavare som kan godkänna serviceproducenter

 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att åtgärder som krävs för att instruktionsändringarna ska bli verkställda får vidtas innan ändringarna träder i kraft 1.1.2014.

Föredraganden

Stadsfullmäktige beslutade 15.5.2013 (145 §) anteckna social- och hälsovårdsnämndens och barnomsorgsnämndens mellanrapporter om servicesedelsförsöket. Stadsfullmäktige beslutade samtidigt ta servicesedeln i permanent bruk som ett sätt att ordna köpta tjänster inom social- och hälsovården räknat från 1.1.2014. Nämnderna beslutar om att utvidga användningen av servicesedeln. Det ska säkerställas att alla socioekonomiska grupper får jämlik service.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen före utgången av fullmäktigeperioden förelägger fullmäktige en på samhällsvetenskaplig forskning baserad uppskattning av de administrativa kostnaderna för praxisen med servicesedlar i Helsingfors och de övriga kostnadseffekterna av detta, likaså av konsekvenserna med avseende på olikvärdighet.

2. Stadsfullmäktige förutsätter att det i fråga om alla nya förslag som hänför sig till utvidgad användning av servicesedlar görs en bedömning om vilken effekt åtgärden kan ha med avseende på social differentiering.

Stadsstyrelsen beslutade 20.5.2013 (604 §) om verkställighet av stadsfullmäktiges beslut och uppmanade bl.a. social- och hälsovårdsnämnden och social- och hälsovårdsverket att vidta alla åtgärder som krävs för att systemet med servicesedlar ska bli permanent och att förelägga stadsstyrelsen behövliga förslag till instruktionsändringar senast 20.6.2013.

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade 4.6.2013 (201 §) föreslå att de i beslutsförslaget angivna punkterna om servicesedlar ska införas i instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum. Förslaget till instruktionsändringar är berett i samråd med stadgekommittén.

Stadsstyrelsen påpekar att servicesedlar är ett av de sätt att ordna tjänster som är möjliga för kommunerna. Kommunerna bestämmer själva vilket eller vilka sätt de använder. De bestämmer också för vilka tjänster och i vilken omfattning de använder servicesedlar. Skyldigheten för kommunerna att ordna tjänster förändras inte i och med att servicesedlar används.

Följande är angivet i 4 § 1 mom. i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården: "En kommun kan ordna de uppgifter som hör till social- och hälsovården

1) genom att sköta verksamheten själv,

2) genom avtal tillsammans med en annan kommun eller andra kommuner,

3) genom att vara medlem i en samkommun som sköter verksamheten,

4) genom att anskaffa service från staten, en annan kommun, en samkommun eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent, eller

5) genom att serviceanvändaren ges en servicesedel, med vilken kommunen förbinder sig att, upp till det värde som fastställts för sedeln enligt kommunens beslut, betala de tjänster som serviceanvändaren köper av en privat serviceproducent som kommunen godkänt."

4 § 3 mom.: "Vid anskaffning av service från en privat serviceproducent som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten skall kommunen eller samkommunen försäkra sig om att servicen motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet."

4 § 4 mom.: "Kommuner och samkommuner är skyldiga att till en privat serviceproducent som avses i 1 mom. 4 punkten betala ersättning för social- och hälsovårdstjänster endast för de personer som kommunen eller samkommunen bestämmer och till en serviceproducent som avses i momentets 5 punkt högst till värdet på servicesedeln."

Syftet med servicesedlarna är att öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till tjänster, göra serviceproduktionen mångsidigare och främja samarbetet mellan kommunerna, näringslivet och de privata serviceproducenterna. Skyldigheten för kommunerna att ordna social- och hälsovård för invånarna förändras inte genom reformen.

De av social- och hälsovårdsnämnden föreslagna befogenheterna för nämnden (4 § 20 punkten i instruktionen) gäller rätt att besluta om användning av servicesedlar och att fastställa värdet på dessa. De befogenheter som verkschefen föreslås få (16 § 5 a punkten i instruktionen) gäller rätt att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om vilka tjänsteinnehavare som har till uppgift att godkänna serviceproducenter.

Stadsfullmäktige beslutade 25.8.2010 (183 §) om ett servicesedelsförsök med stöd av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). Försöket pågår till 31.12.2013. Stadsstyrelsen anser att åtgärder som krävs för att instruktionsändringarna ska bli verkställda måste få vidtas redan innan ändringarna träder i kraft och systemet med servicesedlar blir permanent 1.1.2014 för att verksamheten ska kunna fortsätta smidigt.

Den gällande instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet utgör bilaga 1 och ett utlåtande från personalkommitténs instruktionssektion bilaga 2.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sosiaali- ja terveystoimen johtosääntö

2

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2013 § 810

HEL 2013-005378 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön lisätään seuraavat uudet kohdat: 

4 § Lautakunnan tehtävät

20 päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

16 § Viraston päällikön tehtävät

5 a päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014. 

Käsittely

19.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Osku Pajamäki: Esittelijän ehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi:

Kaupunginhallitus toteaa, että asian aiemman käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuustossa kävi ilmi, että esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa käytetään jo nyt paljon ostopalveluja kaupungin järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen tuottamisessa. Kaupunginvaltuustolla ja kaupunginhallituksella ei ole enää selkeää kokonaiskuvaa siitä, mikä osa kaupungin palvelutuotannosta hoidetaan kaupungin omana työnä ja mikä hankitaan ostopalveluna.

Edellä mainitun vuoksi kaupunginvaltuusto ilmoittaa, että sen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston tämän asian täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa kaupunginjohtajaa esittämään kaupunginhallitukselle selvitys ostopalvelujen käytöstä virastojen toimialaan kuuluvien palvelujen järjestämisessä sekä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa laatimaan kaupunginhallitukselle esitys ostopalvelujen käytön periaatteista kaupungin toiminnassa. Edellä mainitut selvitys ja esitys periaatteista esitetään kaupunginhallitukselle 31.1.2014 mennessä.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esittelijän ehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi:
Kaupunginhallitus toteaa, että asian aiemman käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuustossa kävi ilmi, että esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa käytetään jo nyt paljon ostopalveluja kaupungin järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen tuottamisessa. Kaupunginvaltuustolla ja kaupunginhallituksella ei ole enää selkeää kokonaiskuvaa siitä, mikä osa kaupungin palvelutuotannosta hoidetaan kaupungin omana työnä ja mikä hankitaan ostopalveluna.

Edellä mainitun vuoksi kaupunginvaltuusto ilmoittaa, että sen tarkoituksena on kaupunginvaltuuston tämän asian täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa kaupunginjohtajaa esittämään kaupunginhallitukselle selvitys ostopalvelujen käytöstä virastojen toimialaan kuuluvien palvelujen järjestämisessä sekä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa laatimaan kaupunginhallitukselle esitys ostopalvelujen käytön periaatteista kaupungin toiminnassa. Edellä mainitut selvitys ja esitys periaatteista esitetään kaupunginhallitukselle 31.1.2014 mennessä.

Jaa-äänet: 11
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 4
Jorma Bergholm, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 11 - 4 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

12.08.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 04.06.2013 § 201

HEL 2013-005378 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat uudet kohdat:

§ 4

Lautakunnan tehtävät

---    

20               päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

---     

§ 16

Viraston päällikön tehtävät

5a               päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää, että 1.1.2014 alkavan vakinaisen palvelusetelitoiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä jo vuoden 2013 aikana.

Perustelut

Kaupunginvaltuuston päätettyä 15.5.2013 palvelusetelin vakinaistamisesta 1.1.2014 lukien yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi tulee edellä esitetyt palvelusetelin käyttöä koskevat uudet tehtävät sisällyttää sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöön.

Palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai –tapoja kunnassa käytetään. Kunta päättää myös, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään.

Lautakunnan päätösvaltuus koskee siten oikeutta päättää palvelusetelin käyttämisestä. Palvelusetelillä voi täydentää palvelujen järjestämistapoja, mutta palvelusetelin käyttäminen palvelun järjestämistapavaihtoehtona ei johda siihen, että omaa toimintaa ulkoistetaan ilman, että kaupunginvaltuusto on siitä päättänyt. Asiakas tai potilas voi aina halutessaan kieltäytyä palvelusetelistä, joten vastaavaa toimintaa on oltava myös omana toimintana tai ostopalveluna.

Viraston päällikön palvelusetelipalveluntuottajiin liittyvä päätöksenteko-oikeus on uusi tehtävä. Tämän kohdan nojalla viraston päällikkö päättää, lautakunnan päätettyä palvelusetelin käyttämisestä palvelun järjestämistapavaihtoehtona, mitkä ovat palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset laissa säädettyjen lisäksi. Lisäksi viraston päällikkö päättää, ketkä viranhaltijat voivat hyväksyä palvelusetelipalveluntuottajat.

Nykyiset palvelusetelikokeilut ovat voimassa 31.12.2013 saakka. Kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2013 vakinaistaa palvelusetelin yhdeksi ostopalvelujen järjestämistavaksi 1.1.2014 lukien. Toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi on tarvittavia päätöksiä pystyttävä tekemään hyvissä ajoin vuoden 2013 puolella.

Voimassa oleva sosiaali- ja terveystoimien johtosääntö on tämän asian liitteenä 1.

Käsittely

04.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: § 4 kohtaan 20 lisätään:

päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

§ 16 poistetaan kohta 5 a.
 

Kannattajat: Miina Kajos

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: § 4 kohtaan 20 lisätään:

päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

§ 16 poistetaan kohta 5 a.
 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijän ehdotuksen mukainen päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1. äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: § 4 kohtaan 20 lisätään: päättää palvelusetelipalveluntuottajille asettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat. § 16 poistetaan kohta 5 a.
 

Jaa-äänet: 9
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Jouko Malinen, Tuomas Nurmela, Tuula Salo, Mikael Sjövall, Hannu Tuominen, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Miina Kajos, Husein Muhammed, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Laura Nordström

Poissa: 0
 

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566