Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/18

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 276

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tre motioner

HEL 2013-011228, 2013-011229, 2013-011230

Beslut

1.     Motion av ledamoten Lasse Männistö m.fl. om kriminalisering av organiserat tiggeri
 

2.     Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om utbyggnad av servicecentret Albatross i Nordsjö
 

3.     Motion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om upphävande av social- och hälsovårdsverkets anvisningar om uppehållstillstånd

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566