Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/18

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 276

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kolme aloitetta

HEL 2013-011228, 2013-011229, 2013-011230

Päätös

1.     Valtuutettu Lasse Männistön ym. aloite kerjäämisen organisoinnin kriminalisoinnista
 

2.     Valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite Vuosaaren palvelukeskus Albatrossin laajentamisesta
 

3.     Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite sosiaali- ja terveysviraston oleskelulupaa koskevan ohjeistuksen perumisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566