Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 262

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2013-007164 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Husein Muhammed befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

2.     välja Tuomas Tuure till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Husein Muhammedin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Husein Muhammed befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden

2.     välja ___________________ till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Husein Muhammed (Gröna) anhåller 5.8.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden på grund av nya arbetsuppgifter som innebär att han blir jävig.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Husein Muhammed till ledamot i social- och hälsovårdsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Husein Muhammedin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2013 § 807

HEL 2013-007164 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Husein Muhammedille vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ___________________ uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566