Helsingfors stad

Protokoll

12/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/17

 

28.08.2013

 

 

 

 

 

 

§ 275

Ändring av instruktionen för barnomsorgsväsendet

HEL 2013-007106 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra instruktionen för barnomsorgsväsendet på så sätt att de nedanstående punkterna införs med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum.

4 § Nämndens uppgifter

16 a

att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om mottagande av egendom som donerats eller testamenterats till verket och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

 

17 a

att besluta om användning av servicesedlar och att fastställa värdet på dessa

 

7 § Verkschefens uppgifter

5

att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om tjänsteinnehavare som kan godkänna serviceproducenter

 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att åtgärder som krävs för att instruktionsändringarna ska bli verkställda får vidtas innan ändringarna träder i kraft 1.1.2014.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande motförslag hade framställts under diskussionen:

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen:

Stadsfullmäktige beslutar ändra framställningen så att punkt 17 a i 4 § och punkt 5 i 7 § stryks.

Ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Dan Koivulaakso:

I 4 § 17 a punkten tilläggs:

att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om tjänsteinnehavare som kan godkänna serviceproducenter

I 7 § stryks 5 punkten.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Motförslagen tas särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens motförslag godkänts.

7 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar ändra framställningen så att punkt 17 a i 4 § och punkt 5 i 7 § stryks.

Ja-röster: 69
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 6
Yrjö Hakanen, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Pekka Saarnio

Blanka: 6
Zahra Abdulla, Veronika Honkasalo, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Anna Vuorjokis motförslag godkänts.

8 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: I 4 § 17 a punkten tilläggs: att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om tjänsteinnehavare som kan godkänna serviceproducenter I 7 § stryks 5 punkten.

Ja-röster: 54
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 21
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tarja Tenkula, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 3
Maija Anttila, Jukka Järvinen, Terhi Mäki

Frånvarande: 7
Eero Heinäluoma, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Anna Vuorjokis motförslag.

Stadsfullmäktige beslutade därmed godkänna stadsstyrelsens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Varhaiskasvatustoimen johtosääntö

2

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ändra instruktionen för barnomsorgsväsendet på så sätt att de nedanstående punkterna införs med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum.

4 § Nämndens uppgifter

16 a

att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om mottagande av egendom som donerats eller testamenterats till verket och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

 

17 a

att besluta om användning av servicesedlar och att fastställa värdet på dessa

 

7 § Verkschefens uppgifter

5

att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om tjänsteinnehavare som kan godkänna serviceproducenter

 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att åtgärder som krävs för att instruktionsändringarna ska bli verkställda får vidtas innan ändringarna träder i kraft 1.1.2014.

Föredraganden

Stadsfullmäktige beslutade 15.5.2013 (145 §) anteckna social- och hälsovårdsnämndens och barnomsorgsnämndens mellanrapporter om servicesedelsförsöket. Stadsfullmäktige beslutade samtidigt ta servicesedeln i permanent bruk som ett sätt att ordna köpta tjänster inom social- och hälsovården räknat från 1.1.2014. Nämnderna beslutar om att utvidga användningen av servicesedeln. Det ska säkerställas att alla socioekonomiska grupper får jämlik service.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande två hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen före utgången av fullmäktigeperioden förelägger fullmäktige en på samhällsvetenskaplig forskning baserad uppskattning av de administrativa kostnaderna för praxisen med servicesedlar i Helsingfors och de övriga kostnadseffekterna av detta, likaså av konsekvenserna med avseende på olikvärdighet.

2. Stadsfullmäktige förutsätter att det i fråga om alla nya förslag som hänför sig till utvidgad användning av servicesedlar görs en bedömning om vilken effekt åtgärden kan ha med avseende på social differentiering.

Stadsstyrelsen beslutade 20.5.2013 (604 §) om verkställighet av stadsfullmäktiges beslut och uppmanade bl.a. barnomsorgsnämnden och barnomsorgsverket att vidta alla åtgärder som krävs för att systemet med servicesedlar ska bli permanent och att förelägga stadsstyrelsen behövliga förslag till instruktionsändringar senast 20.6.2013.

Barnomsorgsnämnden beslutade 28.5.2013 (94 §) föreslå att de i beslutsförslaget angivna punkterna om servicesedlar och mottagande av donerad eller testamenterad egendom ska införas i instruktionen för barnomsorgsväsendet med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum. Förslaget till instruktionsändringar är berett i samråd med stadgekommittén.

Stadsstyrelsen påpekar att servicesedlar är ett av de sätt att ordna tjänster som är möjliga för kommunerna. Kommunerna bestämmer själva vilket eller vilka sätt de använder. De bestämmer också för vilka tjänster och i vilken omfattning de använder servicesedlar. Skyldigheten för kommunerna att ordna tjänster förändras inte i och med att servicesedlar används.

Följande är angivet i 10 § i lagen 909/2012 om ändring av lagen om barndagvård: "En kommun kan ordna de uppgifter som hör till barndagvården

1) genom att sköta verksamheten själv,

2) genom avtal tillsammans med en annan kommun eller andra kommuner,

3) genom att vara medlem i en samkommun som sköter verksamheten,

4) genom att anskaffa service från staten, en annan kommun, en samkommun eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent,

5) genom att serviceanvändaren ges en servicesedel enligt lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009)."

"Vid anskaffning av service från en privat serviceproducent ska kommunen eller samkommunen försäkra sig om att servicen motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet.

Kommuner och samkommuner är skyldiga att betala en privat serviceproducent ersättning endast för barndagvårdstjänster till av kommunen eller samkommunen angivna personer och, när en servicesedel används, betala en serviceproducent som kommunen eller samkommunen godkänt högst en ersättning som motsvarar värdet på servicesedeln."

Syftet med servicesedlarna är att öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till tjänster, göra serviceproduktionen mångsidigare och främja samarbetet mellan kommunerna, näringslivet och de privata serviceproducenterna. Skyldigheten för kommunerna att ordna barnomsorg för invånarna förändras inte genom reformen.

De av barnomsorgsnämnden föreslagna befogenheterna för nämnden (4 § 17 a punkten i instruktionen) gäller rätt att besluta om användning av servicesedlar och att fastställa värdet på dessa. De befogenheter som verkschefen föreslås få (7 § 5 punkten i instruktionen) gäller rätt att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar och om vilka tjänsteinnehavare som har till uppgift att godkänna serviceproducenter.

Stadsfullmäktige beslutade 25.8.2010 (183 §) om ett servicesedelsförsök med stöd av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). Försöket pågår till 31.12.2013. Stadsstyrelsen anser att åtgärder som krävs för att instruktionsändringarna ska bli verkställda måste få vidtas redan innan ändringarna träder i kraft och systemet med servicesedlar blir permanent 1.1.2014 för att verksamheten ska kunna fortsätta smidigt.

Den av barnomsorgsnämnden föreslagna punkten om mottagande av donerad eller testamenterad egendom (4 § 16 a punkten i instruktionen) ingick innan social- och hälsovårdsväsendet omorganiserades i instruktionen för socialväsendet, vilken omfattade dagvården (barnomsorgen). Barnomsorgsväsendet får ibland donationer, och den i beslutsförslaget angivna punkten är därför motiverad. En likadan punkt ingår i den gällande instruktionen för social- och hälsovårdsväset.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten att uppmana barnomsorgsverket och barnomsorgsnämnden att bereda förslag till ändamålsenliga eurogränser för befogenheter att ta emot donerad eller testamenterad egendom.

Den gällande instruktionen för barnomsorgsväsendet utgör bilaga 1 och ett utlåtande från personalkommitténs instruktionssektion bilaga 2.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Varhaiskasvatustoimen johtosääntö

2

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 12.8.2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Varhaiskasvatuslautakunta

Varhaiskasvatusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2013 § 811

HEL 2013-007106 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että varhaiskasvatustoimen johtosääntöä muutetaan 1.1.2014 lukien siten, että johtosääntöön lisätään seuraavat uudet kohdat:  

4 § Lautakunnan tehtävät

16 a päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta  

17 a päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

7 § Viraston päällikön tehtävät

5 päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että johtosääntömuutosten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen muutosten voimaantuloa 1.1.2014.  

12.08.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 28.05.2013 § 94

HEL 2013-007106 T 00 01 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatustoimen johtosääntöön lisätään 1.1.2014 lukien seuraavat uudet kohdat:

4 §
Lautakunnan tehtävät

- - -

16 a    päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta

- - -

17 a    päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvon

- - -

7 §
Viraston päällikön tehtävät

- - -

5     päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

- - -

Lisäksi varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää, että 1.1.2014 alkavan vakinaisen palvelusetelitoiminnan edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä jo vuoden 2013 aikana.

Perustelut

Varhaiskasvatustoimen johtosääntöön esitetään teknisluonteisena muutoksena lisättäväksi lahjoitusten ja testamenttien vastaanottaminen, joka kohta jäi keväällä 2012 epähuomiossa pois johtosääntöesitystä tehtäessä. Vastaava kohta oli sosiaalitoimen johtosäännössä ja koski tuolloin myös varhaiskasvatusta. Kohta on samanlaisena nykyisessä sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä. Varhaiskasvatustoimeen saadaan toisinaan lahjoituksia, mistä syystä kohdan ottaminen myös varhaiskasvatustoimen johtosääntöön on perusteltua.

Kaupunginvaltuuston päätettyä 15.5.2013 palvelusetelin vakinaistamisesta 1.1.2014 lukien yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi tulee edellä esitetyt palvelusetelin käyttöä koskevat uudet tehtävät sisällyttää varhaiskasvatustoimen johtosääntöön.

Palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä olevista palvelujen järjestämistavoista. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai -tapoja kunnassa käytetään. Kunta päättää myös, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään.

Lautakunnan päätösvaltuus koskee siten oikeutta päättää palvelusetelin käyttämisestä. Palvelusetelillä voi täydentää palvelujen järjestämistapoja, mutta palvelusetelin käyttäminen järjestämistapavaihtoehtona ei johda siihen, että omaa toimintaa ulkoistetaan ilman, että kaupunginvaltuusto on siitä päättänyt. Asiakas voi aina halutessaan kieltäytyä palvelusetelistä, joten vastaavaa toimintaa on oltava myös omana toimintana tai ostopalveluna.

Viraston päällikön palvelusetelipalveluntuottajiin liittyvä päätöksenteko-oikeus on uusi tehtävä. Tämän kohdan nojalla viraston päällikkö päättää lautakunnan päätettyä palvelusetelin käyttämisestä palvelun järjestämistapavaihtoehtona, mitkä ovat palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset laissa säädettyjen lisäksi, ja kuka voi hyväksyä palveluntuottajaksi.

Nykyiset palvelusetelikokeilut ovat voimassa 31.12.2013 saakka. Kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2013 vakinaistaa palvelusetelin yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Toiminnan saumattoman jatkumisen vuoksi on tarvittavia päätöksiä pystyttävä tekemään hyvissä ajoin vuoden 2013 puolella.

Voimassa oleva varhaiskasvatustoimen johtosääntö on tämän asian liitteenä 1.

Varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtosäännön muutosehdotuksen kokouksessaan 27.5.2013. Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja on tämän asian liitteenä 2.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Anneli Levänen, lakimies, puhelin: 310 43460

anneli.levanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566