Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/11

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 248

Talousarvion määrärahan ylittäminen määräalan ostamiseksi Östersundomista (Gumbölen kylän tila Kusas RN:o 2:34)

HEL 2013-006226 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa  4 650 000 eurolla.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotuksen tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään lunastusoikeuden käyttäminen maan ansiottoman arvonnousun leikkaamiseksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään lunastusoikeuden käyttäminen maan ansiottoman arvonnousun leikkaamiseksi.

Jaa-äänet: 78
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Pertti Villo, Belle Selene Xia, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Vesa Korkkula, Sami Muttilainen

Tyhjä: 3
Seppo Kanerva, Petra Malin, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Arja Karhuvaara

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos

2

Kartat

3

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa  4 650 000 eurolla.

Esittelijä

Kaupan kohde ja määrärahatarve

Kaupunki on neuvotellut kaupasta noin 41,3 hehtaarin suuruisen määräalan ostamiseksi Östersundomista. Alue rajoittuu etelässä Porvoon moottoritiehen, lännessä rakennuspaikkaan ja muutoin Helsingin kaupungin maihin. Alue on keskiosan vajaan 7 hehtaarin suuruista peltoa lukuun ottamatta kovapohjaista metsämaata. Alueen eteläreunassa kulkee kaksi voimalinjaa. Määräalalla olevan heikkokuntoisen ladon taloudellinen arvo on olematon.

Östersundomin yleiskaavan luonnosvaihtoehdossa B, jonka Östersundom-toimikunta 9.2.2012 päätti esittää jatkosuunnittelun pohjaksi, yhteensä yli 60 % määräalan pinta-alasta on merkitty yhdyskuntatekniseksi tai hallimaisten rakennusten (=työpaikka-alue) rakentamisalueeksi. Vajaat 20 % määräalan pinta-alasta on osoitettu pientalo- tai townhouse-valtaiseksi rakentamisalueeksi.

Maanomistajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on päästy neuvottelutulokseen määräalan ostamisesta kaupungille. Kauppahinta, 4  650 000 euroa, tuottaa määräalan keskihinnaksi 11,25 euroa maaneliömetriltä, mikä vastaa kaupungin Östersundomissa noudattamaa hinnoittelua ja toteutuneiden vastaavien kauppojen hintatasoa.

Kauppa toisi merkittävän lisän kaupungin maanomistukseen Östersundomissa. Kaupan myötä kaupungille siirtyisi kaavailtu laaja työpaikka-alue lähes kokonaisuudessaan, mikä parantaisi ja monipuolistaisi yritystoiminnan tonttitarjonnan mahdollisuuksia itäisessä Helsingissä. Kauppa mahdollistaisi myös sen pohjoispuolelle kaupungin maille kaavailtujen pientalo- ja townhouse-alueiden asemakaavoittamisen ja toteuttamisen nopeuttamista.

Östersundomin kaavoitusta ja toteutusta helpottava kauppa on kaupungin harjoittaman maapolitiikan sekä kaupunkivaltuuston 2013-16 strategiaohjelman elinkeino- ja asuntotavoitteiden mukainen (2. Elinvoimainen Helsinki ja 3. Toimiva Helsinki).

Helsinki omistaa tällä hetkellä Östersundomissa noin 1 150 hehtaaria eli noin 39 % maa-alueesta. Helsingin maanomistus Östersundomissa ilmenee liitteestä 2.

Koska maanhankinta Östersundomissa on pitkäjänteistä toimintaa, jossa lopputulokseen pääsy ei erityisesti yksittäisissä isoissa kaupoissa ole ennakoitavissa, niihin varautuminen talousarviossa on vaikeaa. Siksi kauppa on tarpeen rahoittaa kauppahinnan suuruisella 4,65 miljoonan euron määrärahaylityksellä.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ylityksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään vastaavasti osoittamaan vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, ylitykseksi osoitetun 4 650 000 euron määrärahan kiinteistölautakunnan käytettäväksi kaupan rahoittamiseksi.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppakirjaluonnos

2

Kartat

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2013 § 681

HEL 2013-006226 T 10 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa  4 650 000 eurolla.

B

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteen 1 mukaisen kauppakirjan ********** kanssa Helsingin kaupungin Gumbölen kylässä sijaitsevasta tilan Kusas RN:o 2:34 (kiinteistötunnus 91-438-2-34) määräalasta rasituksista vapaana 4  650 000 euron kauppahinnasta sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Kauppa saadaan tehdä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdan A määrärahaylityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 30.05.2013 § 292

HEL 2013-006226 T 10 01 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään liitteen nro 1 mukainen kauppakirja ********** kanssa Helsingin kaupungin Gumbölen kylässä sijaitsevasta määräalasta kiinteistöistä Kusas RN:o 2:34 (kiinteistötunnus 91-438-2-34) rasituksista vapaana 4  650 000 euron kauppahinnasta sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunnan käyttöön myönnettäisiin kaupan toteuttamiseksi tarvittava lisärahamääräraha. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että kauppa huomattavasti lisäisi kaupungin maanomistusta Östersundomin alueella. Kaupan myötä kaupungille siirtyisi kaavailtu laaja työpaikka-alue lähes kokonaisuudessaan, mikä parantaisi ja monipuolistaisi yritystoiminnan tonttitarjonnan mahdollisuuksia. Kaupunki omistaisi kaupan jälkeen Landbon länsipuolisen ja Porvoonväylän pohjoispuolisen alueen lähes kokonaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tom Qvisen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566