Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 244

Val av medlem och suppleant i polisdelegationen

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Markus Kalliola befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i polisdelegationen

2.     välja den nuvarande suppleanten Taina-Maria Heikkilä till ny medlem

3.     välja Heikki Kaislanen till personlig suppleant för Taina-Maria Heikkilä i polisdelegationen för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Markus Kalliolan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Markus Kalliola befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i polisdelegationen

2.     välja den nuvarande suppleanten Taina-Maria Heikkilä till ny medlem

3.     välja Heikki Kaislanen till personlig suppleant för Taina-Maria Heikkilä i polisdelegationen för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Markus Kalliola (KD) anhåller 20.5.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i polisdelegationen på grund av flyttning utomlands.

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 (17 §) Markus Kalliola till medlem i polisdelegationen för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny medlem för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Markus Kalliolan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

 

För kännedom

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 651

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Markus Kalliolalle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita nykyinen varajäsen Taina-Maaria Heikkilä uudeksi jäseneksi sekä

3.     valita Heikki Kaislanen Taina-Maaria Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566