Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/21

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 258

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tio motioner

HEL 2013-009000, 2013-009001, 2013-009002, 2013-009003, 2013-009004, 2013-009005, 2013-009006, 2013-009007, 2013-009008, 2013-009009

Beslut

1.     Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om fortsättning på och utvidgning av morgongrötsförsöket vid Stadin ammattiopisto
 

2.     Motion av ledamoten Belle Selene Xia om användningen av ersättare vid sammanträden
 

3.     Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om nya bänkar vid Havshagens strand
 

4.     Motion av ledamoten Nuutti Hyttinen m.fl. om justering av den tillåtna intervallen för sophämtning
 

5.     Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om påskyndande av koloniträdgårdsprojekt
 

6.     Motion av ledamoten Kaarin Taipale m.fl. om utarbetande och godkännande av principer för försäljning av fastigheter
 

7.     Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om förbättring av sjukhustjänster
 

8.     Motion av ledamoten Otso Kivekäs m.fl. om upphävande av förbud mot cykelåkning och förbättring av trafiksäkerheten
 

9.     Motion av ledamoten Nasima Razmyar m.fl. om bättre friluftsmöjligheter i Sibbo storskog och effektivare informering om dessa
 

10. Motion av ledamoten Mirka Vainikka m.fl. om perioder med praktisk arbetslivsorientering (PRAO) i gymnasier

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566