Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 245

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen

HEL 2011-001775 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan kumota Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 6 §:n sekä muuttaa tarkastussäännön 8, 9, 12, 13, 14 ja 17 §:t kuulumaan seuraavasti:

8 § Tarkastuslautakunnan raportointi

Lautakunta laatii kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomuksen valtuustolle toukokuun loppuun mennessä.

Ennen valtuustokäsittelyä lautakunta hankkii arviointikertomuksesta kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lautakunta voi harkintansa mukaan laatia valtuustolle arviointikertomuksen lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Näistä hankitaan ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä raportin kanssa.

9 § Organisaatio

Viraston päällikkönä on tarkastusjohtaja. Virastossa on lisäksi arviointipäällikkö, tarkastuspäällikkö ja muuta henkilökuntaa.

12 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä viraston viranhaltija.

Arviointipäällikön tai tarkastuspäällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tarkastustoimeen sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai tarkastustehtävistä.

Tarkastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä hyväksytyn tilintarkastajan pätevyys (JHTT, KHT tai HTM), minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

14 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö.

17 § Tilintarkastajan valinta ja toimikausi

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tilintarkastajan, jonka on oltava JHTT–yhteisö. Tarkastuslautakunta määrittelee esityksen valmistelun yhteydessä tilintarkastajan toimikauden, joka voi olla enintään kuusi vuotta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Voimassa oleva Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussääntö

2

Talk 8 12 2010 § 120

3

Talk 8 12 2010 § 120 liite

4

Stk 17 1 2011 lausunto tarkastussäännöstä

5

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio 10.2.2011 (nro 21)

6

Asiantuntijalausunto 22.2.2011

7

Asiantuntijalausunto 23.2.2011

8

Suomen Kuntaliitto 1.4.2011 lausunto

9

Oikeuspalveluiden lausunto 19 4 2011

10

Talk 28 11 2012 § 81

11

Talk 28 11 2012 § 81 liite

12

Stk 12 3 2013 lausunto tarkastussäännöstä

13

Tarkastussääntömuutoksen perustelut 15.5.2013 Talk

14

Stk 13 5 2013 lausunto tarkastussäännöstä

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee kumota Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 6 §:n sekä muuttaa tarkastussäännön 8, 9, 12, 13, 14 ja 17 §:t kuulumaan seuraavasti:

8 § Tarkastuslautakunnan raportointi

Lautakunta laatii kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomuksen valtuustolle toukokuun loppuun mennessä.

Ennen valtuustokäsittelyä lautakunta hankkii arviointikertomuksesta kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lautakunta voi harkintansa mukaan laatia valtuustolle arviointikertomuksen lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Näistä hankitaan ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä raportin kanssa.

9 § Organisaatio

Viraston päällikkönä on tarkastusjohtaja. Virastossa on lisäksi arviointipäällikkö, tarkastuspäällikkö ja muuta henkilökuntaa.

12 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä viraston viranhaltija.

Arviointipäällikön tai tarkastuspäällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tarkastustoimeen sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai tarkastustehtävistä.

Tarkastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä hyväksytyn tilintarkastajan pätevyys (JHTT, KHT tai HTM), minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

14 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö.

17 § Tilintarkastajan valinta ja toimikausi

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tilintarkastajan, jonka on oltava JHTT–yhteisö. Tarkastuslautakunta määrittelee esityksen valmistelun yhteydessä tilintarkastajan toimikauden, joka voi olla enintään kuusi vuotta.

Esittelijä

Aiempi käsittely

Tarkastuslautakunta teki 8.12.2010 esityksen Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttamiseksi (liitteet 2 ja 3). Ehdotetut muutokset koskivat tarkastuslautakunnan raportointia, lautakunnan päätösvallan delegointia sekä tarkastusviraston organisaatiossa tapahtuneista muutoksista johtuvia luonteeltaan teknisiä tarkistuksia.

Esitykseen sisältyi 8 §:n muuttaminen siten, että siihen lisättäisiin seuraavaa: ”Lautakunta voi arviointikertomuksen lisäksi laatia valtuustolle erillisiä raportteja. Näistä hankitaan kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi.”

Sääntötoimikunta antoi 17.1.2011 muutoksesta lausunnon (liite 4). Lausunnot antoivat asiassa lisäksi hallintokeskuksen oikeuspalvelut, kaksi asiantuntijaa tarkastuslautakunnan pyynnöstä sekä Suomen Kuntaliitto (liitteet 5-9).

Kaupunginhallitus totesi tarkastuslautakunnalle erillisraportointioikeutta koskevan esityksen osalta, että tarkastuslautakunnan raportointioikeutta koskeva toimivaltakysymys on asiassa saatujen lausuntojen mukaan tulkinnanvarainen. Kaupunginhallitus katsoi, ettei sen ja tarkastuslautakunnan nykyistä työnjakoa ole syytä muuttaa, ja antoi 30.5.2011 tämän sisältöisen esityksen kaupunginvaltuustolle tarkastussäännön muuttamisesta (äänestys 8-6, 1 poissa).

Kaupunginvaltuusto päätti 14.9.2011, 139 § palauttaa asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Tarkastuslautakunta päätti 28.11.2012, 81 § uudistaa esityksen tarkastussäännön muuttamiseksi pääosin 8.12.2010 tekemänsä esityksen mukaisena (liitteet 10 ja 11). Ehdotuksessa otettiin kuitenkin huomioon kuntalain 72 §:ään 1.7.2012 voimaan tulleet muutokset tilintarkastajan toimikauden pituuden määrittelemisestä sekä sääntötoimikunnan 17.1.2011 lausunnon mukaisesti tarkastussäännön 6 §:n tarpeettomuus. Lautakunnan esitykseen sisältyi edelleen myös tarkastussäännön 8 §:n muuttaminen siten, että lautakunta voisi antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen lisäksi myös erillisiä raportteja. Sääntötoimikunta antoi 12.3.2013 lausunnon, jossa se pääosin viittasi asiasta 17.1.2011 lausumaansa (liite 12).

Kaupunginhallitukselle annettiin 8.4.2013 päätösesitys, joka ei sisältänyt 8 §:n kohtaa erillisraportointioikeudesta tulkinnanvaraisen toimivaltakysymyksen vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti 15.4.2013, 417 § palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Uusi ehdotus

Tarkastuslautakunta on 15.5.2013, 77 § päättänyt uudistaa esityksen tarkastussäännön muuttamiseksi pääosin aiempien esitysten mukaisena. Erillisraportointioikeutta koskeva 8 §:n 3 momentti on muutettu kuulumaan: "Lautakunta voi harkintansa mukaan laatia valtuustolle arviointikertomuksen lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Näistä hankitaan kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi" (liite 13).

Sääntötoimikunta on 13.5.2013 antanut lausunnon (liite 14), jossa viitataan aiempiin lausuntoihin ja lisäksi todetaan, että koska menettely erillisraporttien käsittelyssä on samanlainen kuin arviointikertomuksen käsittelyssä, tulisi tästä olla selventävä maininta 8 §:n 3 momentissa. Momenttiin esitetään lisättävän, että erillisraporteista hankitut lausunnot toimitetaan valtuuston käsiteltäväksi raportin mukana.

Tarkastuslautakunnan esityksessä ehdotetaan lisättävän 7 §:n 14 kohtaan myös varapuheenjohtajalle oikeus puheenjohtajan lisäksi nimetä tilintarkastajia, jos lautakunta on tämän erityisestä syystä antanut. Ehdotuksen perusteena on puheenjohtajan mahdollinen esteellisyys. Lisäys on kuitenkin tarpeeton, koska varapuheenjohtaja hoitaa muutenkin puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan ollessa esteellinen tai muutoin estynyt.

Esitettävät muutokset ovat tarkastuslautakunnan esityksen 15.5.2013 mukaisia lukuun ottamatta edellä mainittuja 8 §:n 3 momentin lisäystä ja 7 §:n 14 kohdan poistamista.

Johtosäännön hyväksyminen on kunnan yleistä hallintoa koskeva asia ja sen valmistelu kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Voimassa oleva Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussääntö

2

Talk 8 12 2010 § 120

3

Talk 8 12 2010 § 120 liite

4

Stk 17 1 2011 lausunto tarkastussäännöstä

5

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio 10.2.2011 (nro 21)

6

Asiantuntijalausunto 22.2.2011

7

Asiantuntijalausunto 23.2.2011

8

Suomen Kuntaliitto 1.4.2011 lausunto

9

Oikeuspalveluiden lausunto 19 4 2011

10

Talk 28 11 2012 § 81

11

Talk 28 11 2012 § 81 liite

12

Stk 12 3 2013 lausunto tarkastussäännöstä

13

Tarkastussääntömuutoksen perustelut 15.5.2013 Talk

14

Stk 13 5 2013 lausunto tarkastussäännöstä

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Kunnallisvalitus, valtuusto

Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 649

HEL 2011-001775 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kumota Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 6 §:n sekä muuttaa tarkastussäännön 8, 9, 12, 13, 14 ja 17 §:t kuulumaan seuraavasti:

8 § Tarkastuslautakunnan raportointi

Lautakunta laatii kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomuksen valtuustolle toukokuun loppuun mennessä.

Ennen valtuustokäsittelyä lautakunta hankkii arviointikertomuksesta kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lautakunta voi harkintansa mukaan laatia valtuustolle arviointikertomuksen lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Näistä hankitaan ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä raportin kanssa.

9 § Organisaatio

Viraston päällikkönä on tarkastusjohtaja. Virastossa on lisäksi arviointipäällikkö, tarkastuspäällikkö ja muuta henkilökuntaa.

12 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä viraston viranhaltija.

Arviointipäällikön tai tarkastuspäällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tarkastustoimeen sekä kokemusta hallintoja johtamistehtävistä.

Arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai tarkastustehtävistä.

Tarkastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä hyväksytyn tilintarkastajan pätevyys (JHTT, KHT tai HTM), minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

14 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö.

17 § Tilintarkastajan valinta ja toimikausi

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tilintarkastajan, jonka on oltava JHTT–yhteisö. Tarkastuslautakunta määrittelee esityksen valmistelun yhteydessä tilintarkastajan toimikauden, joka voi olla enintään kuusi vuotta.

15.04.2013 Palautettiin

08.04.2013 Pöydälle

05.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 14.09.2011 § 139

Pöydälle 8.6.2011

HEL 2011-001775 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

14.09.2011 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Jorma Bergholm valtuutettu Sari Näreen kannattamana ehdottanut, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Selonteko todettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Jorma Bergholmin palautusehdotus hyväksytty.

Palautusehdotus:
Bergholm Jorma: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannattaja: Näre Sari

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Jatko

EI-ehdotus: Palautusehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Jaa-äänet: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 55
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Miina Kajos, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566