Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 243

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2013-007164 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Jouko Kajanojalle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Joonas Leppänen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jouko Kajanojan eronpyyntö

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Jouko Kajanojalle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Joonas Leppänen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Jouko Kajanoja (Vas.) pyytää 13.5.2013 vapautusta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (asia 5) Jouko Kajanojan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jouko Kajanojan eronpyyntö

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi; Muutoksenhakuohjeet: Kunnallisvalitus, valtuusto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 650

HEL 2013-007164 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Jouko Kajanojalle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Joonas Leppänen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566