Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 247

Avtal om deltagande av kommunerna i huvudstadsregionen i driftskostnaderna för Finlands Nationalopera

HEL 2012-017593 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

-        godkänna det bifogade avtalet med bilagor om deltagande av kommunerna i huvudstadsregionen i driftskostnaderna för Finlands Nationalopera

-        bemyndiga stadsstyrelsen att vid behov säga upp avtalet

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att verkställandet av beslutet förutsätter att Finska staten, Esbo stad, Grankulla stad och Vanda stad för egen del godkänner avtalet med bilagor.

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att ledamoten Paavo Arhinmäki var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Sopimusluonnos liitteineen

2

Voimassaoleva sopimus

3

Voimassaoleva puitesopimusliite

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kunnallisvalitus, valtuusto

Espoon kaupunki

 

Kauniaisten kaupunki

 

Vantaan kaupunki

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

-        godkänna det bifogade avtalet med bilagor om deltagande av kommunerna i huvudstadsregionen i driftskostnaderna för Finlands Nationalopera

-        bemyndiga stadsstyrelsen att vid behov säga upp avtalet

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att verkställandet av beslutet förutsätter att Finska staten, Esbo stad, Grankulla stad och Vanda stad för egen del godkänner avtalet med bilagor.

Föredraganden

Nuvarande avtal

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade godkänna det nuvarande avtalet om finansiering av driftskostnaderna för Finlands Nationalopera år 2003 (Stge 10.9.2003, 181 §).

Avtalet trädde i kraft 1.1.2004. Avtalet undertecknades av Finlands Nationalopera, undervisningsministeriet och städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Helsingfors stad har utarrenderat tomten för operahuset med ett nominellt arrende till 31.12.2050. Operan förvaltas av stiftelsen för Finlands Nationalopera. Undervisnings- och kulturministeriet har årligen beviljat stiftelsen statsunderstöd för driftskostnaderna och arrendena. År 2012 uppgick statens understöd för driftskostnaderna till 38 260 000 euro och understödet för arrendena till 13 645 569 euro.

Undervisnings- och kulturministeriet skickade i slutet av 2012 avtalsstäderna en skrivelse om överenskommelse om kommande driftskostnader efter ramförhandlingarna i mars 2013.

Enligt skrivelsen måste staten med anledning av osäkerheten i det internationella och nationella ekonomiska läget anpassa sin verksamhet de kommande åren. Situationen påverkar eventuellt också det statsunderstöd som beviljas för operan. Det konstaterades i skrivelsen att ministeriet först efter ramförhandlingarna våren 2013 kan bedöma hurdana finansieringsmöjligheter aktörerna inom ministeriets förvaltningsområde har.

Både Esbo stad och Vanda stad sade upp avtalet om driftskostnaderna efter att ha fått skrivelsen från ministeriet, eftersom den skapade osäkerhet om deltagandet i kostnaderna och om kostnadernas storlek. Det nuvarande avtalet slutar gälla vid utgången av 2013 med anledning av att städerna sagt upp avtalet.

Städernas sammanlagda årliga understöd har varit följande:

år

euro

2004

4 175 276

2011

5 233 504

2012

5 415 319

2013

5 447 563 (bedömning)

 

Helsingfors andel av det sammanlagda årliga statsunderstödet ovan har varit följande:

år

euro

2004

2 809 751

2011

3 522 080

2012

3 644 510

2013

3 666 042 (bedömning)

 

(Beloppet för 2013 är en bedömning. Utjämningsräkningen kommer på hösten.)

Det nya avtalet

Undervisnings- och kulturministeriet skickade 18.4.2013 en skrivelse till avtalsstäderna. I skrivelsen konstaterar man att regeringen 27.3.2013 har fastställt ramarna för statsekonomin för åren 2014–2017. Ministeriet har dragit upp riktlinjerna för hur tipsvinstmedlen ska användas under ramperioden. I enlighet med ministeriets riktlinjer kommer man i budgetförslaget att föreslå att statsunderstödet för Finlands Nationalopera ska sänkas med en procent år 2014. Avsikten är att hålla statsunderstödet för åren 2015–2017 på 2014 års nivå.

Ministeriet, stiftelsen och avtalsstäderna har vid förhandlingarna kommit till den slutsatsen att städerna för egen del förbinder sig i det nya avtalet till att följa de riktlinjer i budgetförlaget som gäller statens bidrag till stiftelsen. I praktiken innebär detta att bidraget sjunker med 1 % från bidraget år 2012 och därefter hålls på samma nivå. I det nya avtalet ingår inget villkor om indexhöjning i verksamhetsunderstödet till skillnad från det nuvarande avtalet.

Jämfört med det tidigare avtalet föreslås det inga ändringar i det nya avtalet i fråga om delbetalningar av understödet, utnämning av stiftelsens förvaltningsorgan eller samarbetet mellan avtalsparterna. I fortsättningen har städerna dock rätt att turvis välja en revisor för Finlands Nationalopera och en ersättare för denne. Revisorn och ersättaren ska representera olika städer.

Det nya avtalet är giltigt 1.1.2014–31.12.2017 och fortsätter därefter gälla tills vidare i fem års avtalsperioder om någon av de undertecknade avtalsparterna inte säger upp avtalet minst ett år innan avtalsperioden slutar. Dessutom förhandlar avtalsparterna om eventuella ändringar i avtalet minst ett år innan avtals- eller femårsperioden slutar.

I ramavtalet, som finns som bilaga till avtalet, kommer man överens om samarbetet mellan stiftelsen för Finlands Nationalopera och avtalsstäderna. Stiftelsen förbinder sig för egen del till samarbete med avtalsstäderna i enlighet med ramavtalet. Samarbetet omfattar projekt inom konstfostran, småskaliga operaproduktioner och konserter, användning av Nationaloperan som representationslokal för städerna, synlighet för städerna i operans publikationer och operabiljettsprojekt.

I fråga om avtalets innehåll föreslås det inga särskilda ändringar jämfört med det nuvarande ramavtalet. Det har lagts en ny avtalspunkt om utnämning av kontaktpersoner till ramavtalet, punkten om operabiljettsprojekt har preciserats och det har lämnats till städerna att själv bedöma vilket som är det rätta organet att avtala om detaljerna för varje samarbetsform.

Föredragandens ställningstagande

Föredraganden konstaterar att städernas andel av understödet enligt avtalet följer utvecklingen av statsunderstödet till stiftelsen om statsunderstödet minskar. Finansieringsfördelningen mellan städerna i det nya avtalet baserar sig på medeltal i besökarundersökningar åren 2009–2012.

Genom det nya avtalet kan maximibelopp för städernas finansieringsandelar fastställas åtminstone till 31.12.2017. Helsingfors stads andel av det totala årliga understödet uppgår enligt det nya avtalet till 68,9 %, dvs. ca 3 693 843 euro om året. Finansieringsfördelningen mellan städerna justeras vid förhandlingar som ska äga rum minst ett år innan avtals- eller femårsperioden slutar.

Föredraganden anser att det är motiverat för staden att fortsätta avtalspraxisen i dess nya form. Med det nya avtalet kan man fortsätta säkerställa ekonomin för en nationell institution som tjänar hela regionen utifrån den procentfördelning som bygger på de nuvarande besökarantalen. Med det nya avtalet säkerställs dessutom att de övriga avtalsstäderna deltar i kostnaderna i enlighet med tidigare praxis.

I budgeten för 2013 och i ekonomiplanen för 2014 och 2015 har det reserverats 3 668 000 euro om året för understöd till stiftelsen för Finlands Nationalopera.

Stadsstyrelsen konstaterar att om stadsfullmäktige godkänner förslaget, kommer stadsstyrelsen i samband med verkställandet av beslutet

-        att uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att på stadens vägnar underteckna avtalet i fråga och bemyndiga rättstjänsten att vid behov göra tekniska justeringar och smärre ändringar i avtalet och i avtalsbilagan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kunnallisvalitus, valtuusto

Espoon kaupunki

 

Kauniaisten kaupunki

 

Vantaan kaupunki

 

För kännedom

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.05.2013 § 619

HEL 2012-017593 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

-        hyväksyä liitteenä olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumista Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin koskevan sopimuksen liitteineen,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa irtisanomaan sopimuksen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Vantaan kaupunki hyväksyvät osaltaan kyseisen sopimuksen liitteineen.

Käsittely

27.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Rissanen, Mari Puoskari

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566