Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 247

Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin

HEL 2012-017593 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

-        hyväksyä liitteenä olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumista Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin koskevan sopimuksen liitteineen,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa irtisanomaan sopimuksen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Vantaan kaupunki hyväksyvät osaltaan kyseisen sopimuksen liitteineen.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto päätti todeta, ettei valtuutettu Paavo Arhinmäki esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimusluonnos liitteineen

2

Voimassaoleva sopimus

3

Voimassaoleva puitesopimusliite

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kunnallisvalitus, valtuusto

Espoon kaupunki

 

Kauniaisten kaupunki

 

Vantaan kaupunki

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

-        hyväksyä liitteenä olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumista Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin koskevan sopimuksen liitteineen,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa irtisanomaan sopimuksen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Vantaan kaupunki hyväksyvät osaltaan kyseisen sopimuksen liitteineen.

Esittelijä

Nykyinen sopimus

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä nykyisen Suomen Kansallisoopperan käyttökustannusten rahoitusta koskevan sopimuksen vuonna 2003 (Kvsto 10.9.2003, 181 §).

Sopimus tuli voimaan 1.1.2004. Sopimuksen allekirjoittivat Suomen Kansallisooppera, opetusministeriö sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit.

Helsingin kaupunki on vuokrannut nimellisellä vuokralla tontin oopperataloa varten 31.12.2050 asti. Oopperaa hallinnoi Suomen Kansallisoopperan säätiö. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt säätiölle vuosittain valtionavustusta käyttökustannuksiin ja vuokriin. Vuonna 2012 valtionavustus käyttökustannuksiin oli 38 260 000 euroa ja vuokriin 13 645 569 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti sopimuksessa mukana oleville kaupungeille loppuvuodesta 2012 kirjeen koskien tulevista käyttökustannuksista sopimista hallituksen maaliskuun 2013 kehysriihen jälkeen.

Kirjeen mukaan epävarman kansainvälisen ja kansallisen taloustilanteen vuoksi valtio joutuu tulevina vuosina sopeuttamaan toimintaansa ja tilanteella on mahdollisesti vaikutuksia myös oopperalle myönnettävään valtionavustukseen. Kirjeessä todettiin, että vasta kevään 2013 kehysriihen jälkeen ministeriö pystyy arvioimaan hallinnonalansa toimijoiden rahoitusmahdollisuudet.

Sekä Espoon että Vantaan kaupungit irtisanoivat käyttökustannussopimuksen ministeriön kirjeen jälkeen, koska se loi epävarmuutta kustannuksiin osallistumisen ja määrän suhteen. Nykyinen sopimus päättyy irtisanomisten johdosta vuoden 2013 lopussa.

Kaupunkien kokonaisavustusmäärät vuosittain ovat olleet seuraavat:

vuosi                             euroa

2004                             4 175 276 €

2011                             5 233 504 €

2012                             5 415 319 €

2013                             5 447 563 € (arvio)

Helsingin osuudet em. kokonaisavustusmääristä ovat olleet seuraavat:

vuosi                            euroa

2004                             2 809 751 €

2011                            3 522 080 €

2012                            3 644 510 €

2013                            3 666 042 € (arvio)

(Vuoden 2013 osalta on käytössä arvio, tasoituslasku tulee syksyllä.)

Uusi sopimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti 18.4.2013 sopimuksessa mukana oleville kaupungeille kirjeen, jossa todetaan hallituksen vahvistaneen 27.3.2013 valtiontalouden kehykset vuosille 2014–2017. Ministeriö on linjannut omalta osaltaan veikkausvoittovarojen kehyskauden suuntaviivat, joiden mukaan talousarvioesityksessä tullaan esittämään Suomen Kansallisoopperan valtionavustuksen laskemista vuonna 2014 yhdellä prosentilla. Vuosina 2015–2017 valtionavustus on tarkoitus säilyttää vuoden 2014 tasolla.

Ministeriö, säätiö sekä sopimuksessa mukana olevat kaupungin ovat neuvotteluissaan päätyneet siihen, että kaupungit sitoutuvat omalta osaltaan uudessa sopimuksessa noudattamaan valtion säätiölle myöntämää toiminta-avustusta koskevia talousarvioesityksen linjauksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että avustus laskee 1 %:n vuoden 2012 avustuksesta ja säilyy tämän jälkeen tällä tasolla. Uuteen sopimukseen ei sisälly toiminta-avustukseen liittyvää indeksikorotusehtoa toisin kuin nykyiseen sopimukseen.

Uuteen sopimukseen ei esitetä avustuserien maksamiseen, säätiön hallintoelimiin nimeämisiin eikä sopijapuolten väliseen yhteistyöhön liittyviä muutoksia aikaisempaan sopimukseen verrattuna. Jatkossa kaupungeilla olisi tosin oikeus valita Suomen Kansallisooppera säätiölle vuorotellen yksi tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä siten, että he edustavat eri kaupunkeja.

Uusi sopimus olisi voimassa 1.1.2014–31.12.2017 ja jatkuisi tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevana viisi vuotta kerrallaan, ellei sopimusta jonkun allekirjoittajan toimesta irtisanota viimeistään vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Lisäksi sopijapuolet neuvottelevat sopimukseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista viimeistään vuotta ennen sopimus- tai viisivuotiskauden päättymistä.

Sopimuksen liitteenä olevassa puitesopimuksessa sovitaan yhteistyöstä Suomen Kansallisoopperan säätiön ja sopimuksessa mukana olevien kaupunkien kesken. Säätiö sitoutuu osaltaan puitesopimuksen mukaiseen yhteistyöhön sopijakaupunkien kanssa. Yhteistyö koostuu taidekasvatushankkeista, pienimuotoisista oopperaproduktioista ja konserteista, Kansallisoopperan käyttämisestä kaupunkien edustustilana, kaupunkien näkyvyydestä oopperan julkaisuissa sekä oopperalippuhankkeista.

Sopimuksen sisällön osalta ei esitetä juuri muutoksia voimassaolevaan puitesopimukseen verrattuna. Puitesopimukseen on lisätty yhdyshenkilöiden nimeämistä koskeva sopimuskohta, täsmennetty oopperalippuhankkeita koskevaa kohtaa ja jätetty kaupunkien omaan harkintaan se, mikä on oikea elin sopimaan yksityiskohdista kunkin yhteistyömuodon osalta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että kaupunkien avustusosuus noudattaa sopimuksen mukaan valtion säätiölle myöntämän toiminta-avustuksen kehitystä, jos valtion myöntämä avustus vähenee. Uuteen sopimukseen sisältyvä kaupunkien keskinäinen rahoitusjakauma perustuu vuosina 2009–2012 tehtyjen kävijätutkimusten keskiarvoihin.

Solmittavalla uudella sopimuksella saadaan kaupunkien kustannusosuuksien enimmäismäärät vahvistettua vähintään 31.12.2017 asti. Helsingin kaupungin osuus kaupunkien avustusten enimmäismäärästä olisi uuden sopimuksen mukaan 68,9 %, noin 3 693 843 euroa per vuosi. Kaupunkien keskinäinen rahoitusjakauma tarkistetaan neuvotteluissa, jotka käydään viimeistään vuotta ennen sopimus- tai viisivuotiskauden päättymistä. 

Esittelijä katsoo, että kaupungin kannalta sopimuskäytännön jatkaminen nyt uudistetussa muodossa olisi perusteltua. Uuden sopimuksen tekemisellä voitaisiin jatkaa seutua palvelevan kansallisen instituution talouden turvaamista nykyisiin käyttäjämääriin perustuvan prosenttijaon mukaisesti. Tehtävä sopimus takaisi myös muiden sopijakaupunkien osallistumisen kustannusten jakoon aiemman käytännön mukaisesti.

Vuoden 2013 talousarvioon sekä vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmaan on varattuna Suomen Kansallisoopperan säätiön avustamiseen 3 668 000 euroa per vuosi.

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yhteydessä

-        kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen kaupungin puolesta sekä oikeuttamaan oikeuspalvelut tekemään sopimukseen ja sen liitteeseen tarvittaessa teknisiä korjauksia sekä vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kunnallisvalitus, valtuusto

Espoon kaupunki

 

Kauniaisten kaupunki

 

Vantaan kaupunki

 

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.05.2013 § 619

HEL 2012-017593 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

-        hyväksyä liitteenä olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumista Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin koskevan sopimuksen liitteineen,

-        oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa irtisanomaan sopimuksen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Suomen valtio, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki ja Vantaan kaupunki hyväksyvät osaltaan kyseisen sopimuksen liitteineen.

Käsittely

27.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Rissanen, Mari Puoskari

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566