Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Talk/4

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 241

Revisionsnämndens förslag till stadsfullmäktige om behandlingen av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2012 och om ansvarsfrihet för året 2012

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag

1.     anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2012 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna

2.     uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2013 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3.     anteckna revisionsberättelsen för år 2012

4.     på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande tjänsteinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Behandling

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 4 och 5 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Anna Vuorjoki hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att från överskotten styra tilläggsfinansiering till basservicen och sysselsättningen.

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Mika Raatikainen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stads personalcentral samlar in uppgifter om hur noggrant koncernbolagen följer stadens anvisningar i sina resultatpremiesystem.

Ledamoten Kauko Koskinen understödd av ledamoten Pia Pakarinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att man ska sträva att utöver balansvärdena för de viktigaste tillgångsposterna också foga de gängse värdena för dessa till bokslutet.

Ledamoten Arja Karhuvaara hade föreslagit följande två hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter att den tillräckliga och rättidiga rehabiliteringen av de patienter som väntar på utskrivning eller rehabilitering vid HNS ska effektiviseras från nuläget genom att vid behov utnyttja privata tjänsteproducenter och rehabiliteringsenheter.
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att social- och hälsovårdsverket ska undersöka möjligheten att öka antalet ergoterapeutstjänster inom hemvården och utreda ergoterapeuternas och fysioterapeuternas arbetsinsats i servicebehovsutredningen. Bland annat i Holland, Danmark och Sverige har man sett att det härigenom är lättare att känna igen och tillgodose servicebehovet.

Ledamoten Helena Kantola hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till genomförandet av bostadsproduktionen om möjligt utreds att villkoren för den till hitassystemet bundna bostadsproduktionen inte i något läge stöder placeringsverksamhet och att villkoren för att frångå hitassystemet binds vid det som bestäms i lagen om bostadsaktiebolag och att det i enlighet med lagen säkerställs att principerna om likställighet och god förvaltning iakttas i ett bolag innan detta beslutar frångå hitassystemet.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Arja Karhuvaaras och ledamoten Helena Kantolas förslag till hemställningsklämmar inte hade understötts, varvid de förföll.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att Helsingfors stads personalcentral samlar in uppgifter om hur noggrant koncernbolagen följer stadens anvisningar i sina resultatpremiesystem.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 9
Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen, Belle Selene Xia

Nej-röster: 5
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari

Blanka: 66
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Frånvarande: 5
Eero Heinäluoma, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Osmo Soininvaara, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

3 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att från överskotten styra tilläggsfinansiering till basservicen och sysselsättningen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 17
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Mari Rantanen, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 7
Seppo Kanerva, Minerva Krohn, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Belle Selene Xia

Blanka: 56
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Frånvarande: 5
Eero Heinäluoma, Helena Kantola, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man ska sträva att utöver balansvärdena för de viktigaste tillgångsposterna också foga de gängse värdena för dessa till bokslutet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 40
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Nej-röster: 14
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Heidi Hautala, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Minerva Krohn, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Blanka: 27
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Tuomo Valokainen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2012

2

Kaupunginhallituksen lausunto 13.5.2013

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 5.6.2013

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 16.5.2013

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2013

6

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 14.5.2013

7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 14.5.2013

8

HKL-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 23.5.2013

9

Helsingin taidemuseon johtokunnan lausunto 14.5.2013

10

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2013

11

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 6.5.2013

12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 14.5.2013

13

Kiinteistölautakunnan lausunto 16.5.2013

14

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 14.5.2013

15

Liikuntalautakunnan lausunto 14.5.2013

16

Nuorisolautakunnan lausunto 16.5.2013

17

Opetuslautakunnan lausunto 7.5.2013

18

Palmia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 2.5.2013

19

Pelastuslautakunnan lausunto 18.6.2013, päätösehdotus

20

Rakennuslautakunnan lausunto 14.5.2013

21

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 23.5.2013

22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 14.5.2013

23

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.5.2013

24

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 26.4.2013

25

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 16.5.2013

26

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 14.5.2013

27

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 14.5.2013

28

Ympäristölautakunnan lausunto 21.5.2013

29

Revisionsberättelse 2012

30

Tilintarkastajan loppuraportti 25.4.2013 tilikauden 2012 tarkastuksesta

31

Äänestyslista

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2012 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna

2.     uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2013 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3.     anteckna revisionsberättelsen för år 2012

4.     på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande tjänsteinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Föredraganden

Enligt 71 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.

Stadsfullmäktige behandlar vid sammanträdet 19.6.2013 utöver Helsingfors stads bokslut för år 2012 även utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2012 samt de utlåtanden som revisionsnämnden har fått om utvärderingsberättelsen, och beslutar på basis av revisionsnämndens förslag om att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Revisionsberättelsen

Ernst & Young Julkispalvelut Oy, som är revisor för Helsingfors stad, har förelagt revisionsnämnden en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012. Revisionsberättelsen är ställd till stadsfullmäktige och den är undertecknad av ansvariga revisorn Tiina Lind, OFR, CGR, 26.4.2013. Revisionsberättelsen utgör bilaga till detta ärende på föredragningslistan.

Revisorn relaterade revisionsberättelsen för revisionsnämnden vid sammanträdet 3.5.2013. Revisorn föreslår i revisionsberättelsen att bokslutet ska godkännas och de redovisningsskyldiga ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Revisorn har utöver revisionsberättelsen gett en slutrapport daterad 24.5.2013 om revisionen rörande räkenskapsåret 2012. Rapporten har på begäran av revisorn sänts från revisionskontoret till stadens ledning, till cheferna för förvaltningarna och affärsverken och till förvaltnings- och ekonomicheferna. Revisorn relaterade slutrapporten för revisionsnämnden vid sammanträdet 3.5.2013. Slutrapporten utgör bilaga till detta ärende på föredragningslistan.

Utvärderingsberättelsen

Revisionsnämnden godkände 17.4.2013 en utvärderingsberättelse för år 2012 avsedd för stadsfullmäktige. Ett informationsmöte om utvärderingsberättelsen ordnades 14.5.2013. Utvärderingsberättelsen utgör bilaga till detta ärende på föredragningslistan.

Utlåtanden

Revisionsnämnden har anmodat stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga att före 22.5.2012 ge utlåtande om utvärderingsberättelsen. Utlåtandena utgör bilaga till detta ärende på föredragningslistan.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2012

2

Kaupunginhallituksen lausunto 13.5.2013

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 5.6.2013

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 16.5.2013

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2013

6

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 14.5.2013

7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 14.5.2013

8

HKL-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 23.5.2013

9

Helsingin taidemuseon johtokunnan lausunto 14.5.2013

10

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2013

11

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 6.5.2013

12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 14.5.2013

13

Kiinteistölautakunnan lausunto 16.5.2013

14

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 14.5.2013

15

Liikuntalautakunnan lausunto 14.5.2013

16

Nuorisolautakunnan lausunto 16.5.2013

17

Opetuslautakunnan lausunto 7.5.2013

18

Palmia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 2.5.2013

19

Pelastuslautakunnan lausunto 18.6.2013, päätösehdotus

20

Rakennuslautakunnan lausunto 14.5.2013

21

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 23.5.2013

22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 14.5.2013

23

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.5.2013

24

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 26.4.2013

25

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 16.5.2013

26

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 14.5.2013

27

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 14.5.2013

28

Ympäristölautakunnan lausunto 21.5.2013

29

Revisionsberättelse 2012

30

Tilintarkastajan loppuraportti 25.4.2013 tilikauden 2012 tarkastuksesta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 29.05.2013 § 94

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2013 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2012 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566