Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 245

Ändring av revisionsstadgan för Helsingfors stad

HEL 2011-001775 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag upphäva 6 § i revisionsstadgan för Helsingfors stad och ändra 8, 9, 12, 13, 14 och 17 § så att paragraferna får den nedanstående lydelsen.

8 § Rapporter från revisionsnämnden

Nämnden utarbetar före utgången av maj en för stadsfullmäktige avsedd utvärderingsberättelse som visar om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts.

Nämnden inhämtar före fullmäktigebehandlingen behövliga utlåtanden om utvärderingsberättelsen från stadsstyrelsen och andra av stadens organ, och utlåtandena föreläggs fullmäktige samtidigt med utvärderingsberättelsen.

Nämnden kan utöver utvärderingsberättelsen efter prövning utarbeta för stadsfullmäktige avsedda separata rapporter om sådant som är betydande för stadens verksamhet och ekonomi. Utlåtanden om rapporterna inhämtas från stadsstyrelsen och organen i fråga innan rapporterna föreläggs fullmäktige, och utlåtandena föreläggs fullmäktige samtidigt med rapporterna.

9 § Organisation

Chef för verket är revisionsdirektören. Vid verket finns dessutom en utvärderingschef, en revisionschef och annan personal.

12 § Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en tjänsteinnehavare vid verket förordnad av nämnden.

Då utvärderingschefen eller revisionschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en tjänsteinnehavare vid verket förordnad av verkschefen.

13 § Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen eller ekonomexamen, sådan förtrogenhet med revisionsväsendet som uppgiften kräver och erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkor för utvärderingschefen är högre högskoleexamen eller ekonomexamen och erfarenhet av utvärdering eller granskning av offentlig förvaltning och ekonomi.

Behörighetsvillkor för revisionschefen är högre högskoleexamen eller ekonomexamen, kompetens som godkänd revisor (OFR, CGR eller GRM) och erfarenhet av granskning av offentlig förvaltning och ekonomi. Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som verkställer valet.

14 § Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Utvärderingschefen och revisionschefen anställs av nämnden.

Den övriga personalen anställs av verkschefen.

17 § Val av revisor och mandattid för revisorn

Stadsfullmäktige väljer på förslag av nämnden en enda revisor för granskning av förvaltningen och ekonomin. Revisorn ska vara en OFR-sammanslutning. Nämnden bestämmer mandattid för revisorn i samband med beredningen av förslaget. Den längsta tillåtna mandattiden är sex år.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Voimassa oleva Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussääntö

2

Talk 8 12 2010 § 120

3

Talk 8 12 2010 § 120 liite

4

Stk 17 1 2011 lausunto tarkastussäännöstä

5

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio 10.2.2011 (nro 21)

6

Asiantuntijalausunto 22.2.2011

7

Asiantuntijalausunto 23.2.2011

8

Suomen Kuntaliitto 1.4.2011 lausunto

9

Oikeuspalveluiden lausunto 19 4 2011

10

Talk 28 11 2012 § 81

11

Talk 28 11 2012 § 81 liite

12

Stk 12 3 2013 lausunto tarkastussäännöstä

13

Tarkastussääntömuutoksen perustelut 15.5.2013 Talk

14

Stk 13 5 2013 lausunto tarkastussäännöstä

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar upphäva 6 § i revisionsstadgan för Helsingfors stad och ändra 8, 9, 12, 13, 14 och 17 § så att paragraferna får den nedanstående lydelsen.

8 § Rapporter från revisionsnämnden

Nämnden utarbetar före utgången av maj en för stadsfullmäktige avsedd utvärderingsberättelse som visar om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts.

Nämnden inhämtar före fullmäktigebehandlingen behövliga utlåtanden om utvärderingsberättelsen från stadsstyrelsen och andra av stadens organ, och utlåtandena föreläggs fullmäktige samtidigt med utvärderingsberättelsen.

Nämnden kan utöver utvärderingsberättelsen efter prövning utarbeta för stadsfullmäktige avsedda separata rapporter om sådant som är betydande för stadens verksamhet och ekonomi. Utlåtanden om rapporterna inhämtas från stadsstyrelsen och organen i fråga innan rapporterna föreläggs fullmäktige, och utlåtandena föreläggs fullmäktige samtidigt med rapporterna.

9 § Organisation

Chef för verket är revisionsdirektören. Vid verket finns dessutom en utvärderingschef, en revisionschef och annan personal.

12 § Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en tjänsteinnehavare vid verket förordnad av nämnden.

Då utvärderingschefen eller revisionschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en tjänsteinnehavare vid verket förordnad av verkschefen.

13 § Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen eller ekonomexamen, sådan förtrogenhet med revisionsväsendet som uppgiften kräver och erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkor för utvärderingschefen är högre högskoleexamen eller ekonomexamen och erfarenhet av utvärdering eller granskning av offentlig förvaltning och ekonomi.

Behörighetsvillkor för revisionschefen är högre högskoleexamen eller ekonomexamen, kompetens som godkänd revisor (OFR, CGR eller GRM) och erfarenhet av granskning av offentlig förvaltning och ekonomi. Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som verkställer valet.

14 § Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Utvärderingschefen och revisionschefen anställs av nämnden.

Den övriga personalen anställs av verkschefen.

17 § Val av revisor och mandattid för revisorn

Stadsfullmäktige väljer på förslag av nämnden en enda revisor för granskning av förvaltningen och ekonomin. Revisorn ska vara en OFR-sammanslutning. Nämnden bestämmer mandattid för revisorn i samband med beredningen av förslaget. Den längsta tillåtna mandattiden är sex år.

Föredraganden

Tidigare behandling

Revisionsnämnden gjorde 8.12.2010 en framställning om ändringar i revisionsstadgan för Helsingfors stad (bilagorna 2 och 3). Ändringarna gäller rapporter från nämnden, delegering av beslutanderätt från nämnden och justeringar av teknisk natur som beror på förändringar i revisionskontorets organisation.

Nämnden föreslog bl.a. att 8 § skulle ändras så att paragrafen fick följande tillägg: ”Nämnden kan utöver utvärderingsberättelsen utarbeta för stadsfullmäktige avsedda separata rapporter. Utlåtanden om rapporterna inhämtas från stadsstyrelsen och organen i fråga innan rapporterna föreläggs fullmäktige.”

Stadgekommittén gav utlåtande om ändringarna 17.1.2011 (bilaga 4). Utlåtanden gavs också av förvaltningscentralens rättstjänst, av två experter på begäran av nämnden och av Finlands Kommunförbund (bilagorna 5–9).

Med anledning av förslaget att revisionsnämnden ska få rätt att komma med separata rapporter meddelade stadsstyrelsen att det i utlåtandena påpekas att befogenhetsfrågan förknippad med rapporteringsrätt för nämnden lämnar rum för tolkning. Stadsstyrelsen ansåg att arbetsfördelningen mellan den och nämnden inte bör ändras och beslutade 30.5.2011 förelägga stadsfullmäktige ett förslag om ändring av revisionsstadgan med detta beaktat (omröstningsresultat 8–6, 1 frånvarande).

Stadsfullmäktige beslutade 14.9.2011 (139 §) återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Revisionsnämnden beslutade 28.11.2012 (81 §) göra en ny framställning om ändringar i revisionsstadgan (bilagorna 10 och 11). Nämnden föreslår huvudsakligen samma ändringar som 8.12.2010. Den har beaktat att 72 § i kommunallagen ändrats i fråga om längden på mandattiden för revisorn. Ändringen trädde i kraft 1.7.2012. Nämnden har också beaktat att 6 § i revisionsstadgan är överflödig, vilket stadgekommittén tog upp i sitt utlåtande 17.1.2011. Nämnden föreslår liksom tidigare att 8 § i revisionsstadgan ska ändras på så sätt att nämnden utöver utvärderingsberättelsen kan utarbeta för stadsfullmäktige avsedda separata rapporter. Stadgekommittén gav utlåtande 12.3.2013 (bilaga 12). Den hänvisar i utlåtandet huvudsakligen till sitt utlåtande 17.1.2011.

Stadsstyrelsen förelades 8.4.2013 ett beslutsförslag enligt vilket 8 § inte ska få ett tillägg om rätt att komma med separata rapporter eftersom befogenhetsfrågan lämnar rum för tolkning.

Stadsstyrelsen beslutade 15.4.2013 (417 §) återremittera ärendet för ny beredning.

Nytt förslag

Revisionsnämnden beslutade 15.5.2013 (77 §) göra en ny framställning om ändringar i revisionsstadgan. Den föreslår huvudsakligen samma ändringar som tidigare, men 8 § 3 mom. om rätt att komma med separata rapporter har följande lydelse: "Nämnden kan utöver utvärderingsberättelsen efter prövning utarbeta för stadsfullmäktige avsedda separata rapporter om sådant som är betydande för stadens verksamhet och ekonomi. Utlåtanden om rapporterna inhämtas från stadsstyrelsen och organen i fråga innan rapporterna föreläggs fullmäktige" (bilaga 13).

Stadgekommittén gav utlåtande 13.5.2013 (bilaga 14). Den hänvisar till tidigare utlåtanden och påpekar dessutom att förfarandet när separata rapporter ska behandlas är detsamma som när utvärderingsberättelsen ska behandlas och att 8 § 3 mom. därför bör ha en förtydligande bestämmelse om saken, alltså en bestämmelse om att utlåtandena om separata rapporter ska föreläggas fullmäktige samtidigt med rapporterna.

Revisionsnämnden föreslår att 7 § 14 punkten ska få ett tillägg om att vice ordföranden och inte bara ordföranden har rätt att nominera kandidater för valet av revisorer, om nämnden av särskilda skäl delegerat rätten. Förslaget motiveras med att ordföranden kan vara jävig. Tillägget är överflödigt eftersom vice ordföranden alltid sköter ordförandens uppgifter när ordföranden är jävig eller annars förhindrad.

De föreslagna ändringarna är i överensstämmelse med framställningen 15.5.2013 från revisionsnämnden frånsett att 8 § 3 mom. fått ett tillägg och det önskade tillägget i 7 § 14 punkten inte blivit beaktat.

Ett ärende som gäller en instruktion har att göra med kommunens allmänna förvaltning, och det är stadsstyrelsen som har befogenheterna att bereda ärendet inför beslutsfattandet i stadsfullmäktige.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Voimassa oleva Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussääntö

2

Talk 8 12 2010 § 120

3

Talk 8 12 2010 § 120 liite

4

Stk 17 1 2011 lausunto tarkastussäännöstä

5

Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio 10.2.2011 (nro 21)

6

Asiantuntijalausunto 22.2.2011

7

Asiantuntijalausunto 23.2.2011

8

Suomen Kuntaliitto 1.4.2011 lausunto

9

Oikeuspalveluiden lausunto 19 4 2011

10

Talk 28 11 2012 § 81

11

Talk 28 11 2012 § 81 liite

12

Stk 12 3 2013 lausunto tarkastussäännöstä

13

Tarkastussääntömuutoksen perustelut 15.5.2013 Talk

14

Stk 13 5 2013 lausunto tarkastussäännöstä

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Kunnallisvalitus, valtuusto

Tarkastuslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 649

HEL 2011-001775 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kumota Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 6 §:n sekä muuttaa tarkastussäännön 8, 9, 12, 13, 14 ja 17 §:t kuulumaan seuraavasti:

8 § Tarkastuslautakunnan raportointi

Lautakunta laatii kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomuksen valtuustolle toukokuun loppuun mennessä.

Ennen valtuustokäsittelyä lautakunta hankkii arviointikertomuksesta kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Lautakunta voi harkintansa mukaan laatia valtuustolle arviointikertomuksen lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Näistä hankitaan ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä raportin kanssa.

9 § Organisaatio

Viraston päällikkönä on tarkastusjohtaja. Virastossa on lisäksi arviointipäällikkö, tarkastuspäällikkö ja muuta henkilökuntaa.

12 § Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä viraston viranhaltija.

Arviointipäällikön tai tarkastuspäällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 § Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tarkastustoimeen sekä kokemusta hallintoja johtamistehtävistä.

Arviointipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden arviointi- tai tarkastustehtävistä.

Tarkastuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto sekä hyväksytyn tilintarkastajan pätevyys (JHTT, KHT tai HTM), minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

14 § Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Arviointipäällikön ja tarkastuspäällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö.

17 § Tilintarkastajan valinta ja toimikausi

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tilintarkastajan, jonka on oltava JHTT–yhteisö. Tarkastuslautakunta määrittelee esityksen valmistelun yhteydessä tilintarkastajan toimikauden, joka voi olla enintään kuusi vuotta.

15.04.2013 Palautettiin

08.04.2013 Pöydälle

05.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 14.09.2011 § 139

Bordlagt 8.6.2011

HEL 2011-001775 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremitera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Jorma Bergholm understödd av ledamoten Sari Näre under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Jorma Bergholms förslag om återremiss godkänts.

Förslag om återremiss:
Bergholm Jorma: Ärendet återremitteras för ny beredning.

Understödd av: Näre Sari

1 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Förslag om återremiss: Ärendet återremitteras för ny beredning.

Ja-röster: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 55
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Miina Kajos, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren, Ville Ylikahri

Blanka: 0

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566