Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/21

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 258

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kymmenen aloitetta

HEL 2013-009000, 2013-009001, 2013-009002, 2013-009003, 2013-009004, 2013-009005, 2013-009006, 2013-009007, 2013-009008, 2013-009009

Päätös

1.     Valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite  Stadin ammatillisen oppilaitoksen aamupuurokokeilun jatkamisesta ja laajentamisesta
 

2.     Valtuutettu Belle Selene Xian ym. aloite varavaltuutettujen ja -jäsenten käytöstä kokouksissa
 

3.     Valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite penkkien asettamisesta Merihaan rantaan
 

4.     Valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. aloite jätteiden keräyksen sallitun aikavälin tarkistamisesta
 

5.     Valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite siirtolapuutarhahankkeiden kiirehtimisestä
 

6.     Valtuutettu Kaarin Taipaleen ym. aloite kiinteistöjen myynnin periaatteiden laatimisesta ja hyväksymisestä
 

7.     Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite sairaalapalvelujen parantamisesta
 

8.     Valtuutettu Otso Kivekkään ym. aloite polkupyöräilykieltojen kumoamisesta sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta
 

9.     Valtuutettu Nasima Razmyarin ym. aloite Sipoonkorven retkeilymahdollisuuksien ja tiedotuksen parantamisesta
 

10. Valtuutettu Mirka Vainikan ym. aloite työelämän tutustumisjaksojen (TET) saamisesta lukioihin

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566