Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/1

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 238

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käsittely

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen tämän kokouksen osalta
olivat jättäneet läsnäololistassa mainitut valtuutetut ja heidän tilalleen
oli kutsuttu listasta ilmenevät varavaltuutetut.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous oli kutsuttu
koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen edellyttämässä
järjestyksessä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että
valtuusto oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Liitteet

1

Läsnäololista

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566