Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/11

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 248

Överskridning av ett budgetanslag med tanke på köp av ett outbrutet område i Östersundom (Kusas hemman i Gumböle by RNr 2:34)

HEL 2013-006226 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen att överskrida momentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition, i 2013 års budget med 4 650 000 euro.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det utreds om inlösningsrätt kan användas för att skära ned den oförtjänta stegringen i markvärdet.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss godkänts.

5 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning utgående från att det utreds om inlösningsrätt kan användas för att skära ned den oförtjänta stegringen i markvärdet.

Ja-röster: 78
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Pertti Villo, Belle Selene Xia, Ville Ylikahri

Nej-röster: 3
Yrjö Hakanen, Vesa Korkkula, Sami Muttilainen

Blanka: 3
Seppo Kanerva, Petra Malin, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Arja Karhuvaara

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Kauppakirjaluonnos

2

Kartat

3

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att överskrida momentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition, i 2013 års budget med 4 650 000 euro.

Föredraganden

Affärsobjekt och anslagsbehov

Staden har förhandlat om att få köpa ett outbrutet område på ca 41,3 hektar i Östersundom. Området gränsar i söder till Borgå motorväg, i väster till en byggplats och i övrigt till mark i Helsingfors stads ägo. Området är med undantag av en knappt 7 ha stor åker i mitten skogsområde på hård mark. På den södra kanten av området går två kraftledningar. Värdet på den lada i dåligt skick som finns på det outbrutna området är försumbart.

I alternativ B för utkastet till generalplan för Östersundom, vilken Östersundomkommittén 9.2.2012 beslutade föreslå som underlag för den fortsatta planeringen, är sammanlagt över 60 % av ytan av det outbrutna området upptaget för samhällstekniska byggnader eller byggnader av halltyp (= arbetsplatsområde). Knappt 20 % av ytan på det outbrutna området är anvisat för byggande av främst småhus eller townhouses.

I förhandlingar med markägaren har man fattat beslut om att köpa det outbrutna området till staden. Köpeskillingen på 4 650 000 euro innebär att medelpriset för det outbrutna området blir 11,25 euro per kvadratmeter markyta, vilket motsvarar den prissättning staden följt i Östersundom och prisnivån vid tidigare genomförda motsvarande affärer.

Affären skulle öka stadens markinnehav i Östersundom betydligt. Genom affären skulle ett vidsträckt planerat arbetsplatsområde komma i stadens ägo nästan i sin helhet, vilket skulle förbättra och göra utbudet av tomter för företag mångsidigare i östra Helsingfors. Affären påskyndar också planläggningen och utbyggnaden av de områden för småhus och townhouses som planerats på stadens mark längre norrut.

Affären som underlättar planläggningen och utbyggnaden av Östersundom faller inom stadens markpolitik och inom närings- och bostadsmålen i stadsfullmäktiges strategiprogram 2013–2016. (2. Ett livskraftigt Helsingfors och 3. Ett fungerande Helsingfors)

Helsingfors äger för närvarande ca 1 500 hektar, dvs. ca 39 %, av landområdet i Östersundom. Helsingfors markägande i Östersundom framgår av bilaga 2.

Då förvärvet av mark i Östersundom är en långsiktig process, där man inte kan förutse slutresultatet speciellt vid enskilda stora affärer, så är det svårt att reservera medel för det i budgeten. Därför är det nödvändigt att finansiera affären genom en anslagsöverskridning med köpeskillingens summa på 4,65 mn euro.

Om stadsfullmäktige godkänner överskridningen, kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut på motsvarande sätt att av anslaget på momentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition, i 2013 års budget anvisa fastighetsnämnden det för överskridningen avsedda anslaget på 4 650 000 euro att användas för att finansiera affären.

Förslaget är i överensstämmelse med fastighetsnämndens framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Kauppakirjaluonnos

2

Kartat

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2013 § 681

HEL 2013-006226 T 10 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2013 talousarvion kohdalla 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi, olevaa määrärahaa  4 650 000 eurolla.

B

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteen 1 mukaisen kauppakirjan ********** kanssa Helsingin kaupungin Gumbölen kylässä sijaitsevasta tilan Kusas RN:o 2:34 (kiinteistötunnus 91-438-2-34) määräalasta rasituksista vapaana 4  650 000 euron kauppahinnasta sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Kauppa saadaan tehdä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdan A määrärahaylityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 30.05.2013 § 292

HEL 2013-006226 T 10 01 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään liitteen nro 1 mukainen kauppakirja ********** kanssa Helsingin kaupungin Gumbölen kylässä sijaitsevasta määräalasta kiinteistöistä Kusas RN:o 2:34 (kiinteistötunnus 91-438-2-34) rasituksista vapaana 4  650 000 euron kauppahinnasta sekä tekemään kauppakirjaan mahdollisia vähäisiä tarkistuksia.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunnan käyttöön myönnettäisiin kaupan toteuttamiseksi tarvittava lisärahamääräraha. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että kauppa huomattavasti lisäisi kaupungin maanomistusta Östersundomin alueella. Kaupan myötä kaupungille siirtyisi kaavailtu laaja työpaikka-alue lähes kokonaisuudessaan, mikä parantaisi ja monipuolistaisi yritystoiminnan tonttitarjonnan mahdollisuuksia. Kaupunki omistaisi kaupan jälkeen Landbon länsipuolisen ja Porvoonväylän pohjoispuolisen alueen lähes kokonaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tom Qvisen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566