Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 244

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan

1.     myöntää Markus Kalliolalle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita nykyinen varajäsen Taina-Maaria Heikkilä uudeksi jäseneksi sekä

3.     valita Heikki Kaislanen Taina-Maaria Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Markus Kalliolan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Markus Kalliolalle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita nykyinen varajäsen Taina-Maaria Heikkilä uudeksi jäseneksi sekä

3.     valita Heikki Kaislanen Taina-Maaria Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Markus Kalliola (KD) pyytää 20.5.2013 vapautusta poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta maastamuuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013 (17 §) Markus Kalliolan jäseneksi poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Markus Kalliolan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Poliisin neuvottelukunta

 

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 651

HEL 2013-000038 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Markus Kalliolalle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita nykyinen varajäsen Taina-Maaria Heikkilä uudeksi jäseneksi sekä

3.     valita Heikki Kaislanen Taina-Maaria Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566