Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Talk/4

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 241

Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2012 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta 2012

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2013 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2012 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Käsittely

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 4 ja 5 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asiaa koskevat ehdotukset.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet:

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Anna Vuorjoen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ohjata ylijäämistä lisärahoitusta peruspalveluihin ja työllistämiseen.

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Mika Raatikaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään vuoden 2012 tilinpäätöksen valtuusto edellyttää Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen keräävän tietoa siitä, kuinka tarkasti konserniyhtiöt noudattavat kaupungin ohjeita tulospalkkiojärjestelmissään.

Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Pia Pakarisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tilinpäätöksen liitetietoina tulee pyrkiä esittämään keskeisten omaisuuserien tasearvojen lisäksi myös niiden käyvät arvot.

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet:

1.Hyväksyessään Helsingin kaupungin tilinpäätöksen valtuusto edellyttää; että HUS:sta kotiutusta odottavien ja kuntoutusta tarvitsevien potilaiden riittävää ja oikea-aikaista kuntoutusta tehostetaan nykyisestä käyttämällä tarvittaessa yksityisiä palveluntuottajia ja kuntoutusyksiköitä.

2.Hyväksyessään  kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2012, valtuusto edellyttää, että sote-virasto tutkii mahdollisuutta lisätä toimintaterapeuttien virkoja kotihoidossa sekä heidän ja fysioterapeuttien työpanosta palvelutarveselvityksessä. Mm. Hollannissa, Tanskassa ja Ruotsissa on nähty asiakkaiden palvelutarpeen löytyvän ja toteutuvan näin tehokkaammin.

Valtuutettu Helena Kantola oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Esitän, että asuntotuotannon toteuttamisen yhteydessä selvitetään mahdollisuuksien mukaan, että hitas-järjestelmään sidotun asuntotuotannon ehdot eivät tue sijoitustoimintaa missään vaiheessa, ja että hitas-irtautumisen ehdot sidotaan AOYL:n mukaisiin ehtoihin ja varmistutaan lain mukaisesti yhdenvertaisuus- ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta yhtiössä ennen irtaantumispäätöksen tekemistä.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Arja Karhuvaaran ja valtuutettu Helena Kantolan ehdottamia toivomusponsia ollut kannatettu, joten ne raukesivat.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään vuoden 2012 tilinpäätöksen valtuusto edellyttää Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen keräävän tietoa siitä, kuinka tarkasti konserniyhtiöt noudattavat kaupungin ohjeita tulospalkkiojärjestelmissään.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 9
Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari

Tyhjä: 66
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Poissa: 5
Eero Heinäluoma, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Osmo Soininvaara, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdottamaa toivomuspontta.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ohjata ylijäämistä lisärahoitusta peruspalveluihin ja työllistämiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 17
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Mari Rantanen, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Seppo Kanerva, Minerva Krohn, Pia Pakarinen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Belle Selene Xia

Tyhjä: 56
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Poissa: 5
Eero Heinäluoma, Helena Kantola, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tilinpäätöksen liitetietoina tulee pyrkiä esittämään keskeisten omaisuuserien tasearvojen lisäksi myös niiden käyvät arvot.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 40
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia

Ei-äänet: 14
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Heidi Hautala, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Minerva Krohn, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 27
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Tuomo Valokainen, Ville Ylikahri

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointikertomus 2012

2

Kaupunginhallituksen lausunto 13.5.2013

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 5.6.2013

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 16.5.2013

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2013

6

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 14.5.2013

7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 14.5.2013

8

HKL-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 23.5.2013

9

Helsingin taidemuseon johtokunnan lausunto 14.5.2013

10

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2013

11

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 6.5.2013

12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 14.5.2013

13

Kiinteistölautakunnan lausunto 16.5.2013

14

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 14.5.2013

15

Liikuntalautakunnan lausunto 14.5.2013

16

Nuorisolautakunnan lausunto 16.5.2013

17

Opetuslautakunnan lausunto 7.5.2013

18

Palmia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 2.5.2013

19

Pelastuslautakunnan lausunto 18.6.2013, päätösehdotus

20

Rakennuslautakunnan lausunto 14.5.2013

21

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 23.5.2013

22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 14.5.2013

23

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.5.2013

24

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 26.4.2013

25

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 16.5.2013

26

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 14.5.2013

27

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 14.5.2013

28

Ympäristölautakunnan lausunto 21.5.2013

29

Tilintarkastuskertomus 2012

30

Tilintarkastajan loppuraportti 25.4.2013 tilikauden 2012 tarkastuksesta

31

Äänestyslista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2013 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2012 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Esittelijä

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 19.6.2013 Helsingin kaupungin vuoden 2012 tilinpäätöksen lisäksi arviointikertomusta ja tilintarkastuskertomusta vuodelta 2012 sekä tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksesta hankkimia lausuntoja ja päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 2012.

Tilintarkastuskertomus

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, Ernst & Young Julkispalvelut Oy, on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vastuullisen tilintarkastajan, JHTT, KHT Tiina Lindin 26.4.2013
allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2012. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouksessa 3.5.2013. Tilintarkastaja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 2012.

Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 24.5.2013 päivätyn loppuraportin tilikauden 2012 tilintarkastuksesta. Raportti on lähetetty tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä kaupungin johdolle, virastojen ja liikelaitosten johtajille sekä hallinto- ja talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut loppuraporttiaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa 3.5.2013. Loppuraportti on esityslistan liitteenä.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta hyväksyi 17.4.2013 arviointikertomuksen vuodelta 2012 annettavaksi kaupunginvaltuustolle. Kertomuksen johdosta on järjestetty tiedotustilaisuus 14.5.2013. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Lausunnot

Tarkastuslautakunta on pyytänyt arviointikertomuksesta 22.5.2013 mennessä lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta. Lausunnot tai lausuntoehdotukset ovat esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointikertomus 2012

2

Kaupunginhallituksen lausunto 13.5.2013

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 5.6.2013

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 16.5.2013

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2013

6

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 14.5.2013

7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 14.5.2013

8

HKL-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 23.5.2013

9

Helsingin taidemuseon johtokunnan lausunto 14.5.2013

10

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2013

11

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 6.5.2013

12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 14.5.2013

13

Kiinteistölautakunnan lausunto 16.5.2013

14

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 14.5.2013

15

Liikuntalautakunnan lausunto 14.5.2013

16

Nuorisolautakunnan lausunto 16.5.2013

17

Opetuslautakunnan lausunto 7.5.2013

18

Palmia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 2.5.2013

19

Pelastuslautakunnan lausunto 18.6.2013, päätösehdotus

20

Rakennuslautakunnan lausunto 14.5.2013

21

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 23.5.2013

22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 14.5.2013

23

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.5.2013

24

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 26.4.2013

25

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 16.5.2013

26

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 14.5.2013

27

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 14.5.2013

28

Ympäristölautakunnan lausunto 21.5.2013

29

Tilintarkastuskertomus 2012

30

Tilintarkastajan loppuraportti 25.4.2013 tilikauden 2012 tarkastuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 29.05.2013 § 94

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2013 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2012 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566