Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 242

Bokslutet för år 2012

HEL 2013-003762 T 02 06 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1 godkänna bokslutet för år 2012 med 144 986 073,33 euro som räkenskapsperiodens resultat före förändringar i reserver och fonder

2 godkänna stadsstyrelsens förslag att räkenskapsperiodens resultat ska disponeras på följande sätt i fråga om affärsverken och i fråga om fonderna utanför budgeten:

Affärsverket Helsingfors Energis överskott, 154 877 555,42 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket Helsingfors Energi till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors Hamns överskott, 22 059 990,15 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket Helsingfors Hamn till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket HST:s överskott, 1 853 989,54 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket HST till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Palmias överskott, 2 887 195,19 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket Palmia till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts (Talpa) överskott, 149 488,40 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänsters (Oiva Akatemia) underskott, 68 421,88 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket personalutvecklingstjänster till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Bostadslånefondens överskott på 314 372,05 euro, bostadsproduktionsfondens överskott på 4 449 319,24 euro, överskottet på 917 801,39 euro i fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, försäkringsfondens överskott på 778 418,34 euro och innovationsfondens underskott på 4 742 452,60 euro läggs i enlighet med stadgarna för fonderna till dessas respektive fondkapital.

Räkenskapsperiodens resultat för den övriga verksamheten

Ur investeringsfonden för Kampen–Tölöviken intäktsförs det belopp som använts för investeringar i området, 3 982 668,10 euro. Till fonden läggs ett belopp som motsvarar försäljningsinkomsterna från området, 25 930 000 euro. Till bostadsproduktionsfonden läggs i enlighet med ett förslag från bostadsproduktionskommittén 152 500 euro av bostadsproduktionsbyråns resultat för räkenskapsperioden.

Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen, 5 163 982,83 euro.

Av den avskrivningsdifferens som uppstått vid upplösning av investeringsreserven för ombyggnaden av ämbetshuset i Berghäll intäktsförs 840 939,63 euro.

Räkenskapsperiodens underskott för den övriga verksamheten exklusive affärsverken och de fonder som är självständiga balansenheter, 42 898 533,96 euro efter förändringar i reserver och fonder, föreslås bli upptaget i stadens balansräkning under eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Stadsfullmäktige beslutade vidare godkänna stadsstyrelsens förslag att 150 000 000 euro av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors Energis balansräkning ska upptas under stadens eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder, i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket Helsingfors Energi.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom godkänna stadsstyrelsens förslag att 20 000 000 euro av de ackumulerade vinstmedlen i stadens balansräkning ska läggas till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar med tanke på finansiering av en del av stadens andel av kostnaderna för projektet för ombyggnad av Olympiastadion. Stadsfullmäktige fattade sitt beslut i finansieringsfrågan 28.11.2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tapio Korhonen, finansdirektör, telefon: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tuula Jäppinen, verksällande direktör, telefon: 310 25100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingfors stads bokslut 2012

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1 godkänna bokslutet för år 2012 med 144 986 073,33 euro som räkenskapsperiodens resultat före förändringar i reserver och fonder

2 godkänna stadsstyrelsens förslag att räkenskapsperiodens resultat ska disponeras på följande sätt i fråga om affärsverken och i fråga om fonderna utanför budgeten:

Affärsverket Helsingfors Energis överskott, 154 877 555,42 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket Helsingfors Energi till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors Hamns överskott, 22 059 990,15 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket Helsingfors Hamn till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket HST:s överskott, 1 853 989,54 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket HST till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Palmias överskott, 2 887 195,19 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket Palmia till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts (Talpa) överskott, 149 488,40 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänsters (Oiva Akatemia) underskott, 68 421,88 euro, läggs i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket personalutvecklingstjänster till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Bostadslånefondens överskott på 314 372,05 euro, bostadsproduktionsfondens överskott på 4 449 319,24 euro, överskottet på 917 801,39 euro i fonden för idrotts- och friluftsanläggningar, försäkringsfondens överskott på 778 418,34 euro och innovationsfondens underskott på 4 742 452,60 euro läggs i enlighet med stadgarna för fonderna till dessas respektive fondkapital.

Räkenskapsperiodens resultat för den övriga verksamheten

Ur investeringsfonden för Kampen–Tölöviken intäktsförs det belopp som använts för investeringar i området, 3 982 668,10 euro. Till fonden läggs ett belopp som motsvarar försäljningsinkomsterna från området, 25 930 000 euro. Till bostadsproduktionsfonden läggs i enlighet med ett förslag från bostadsproduktionskommittén 152 500 euro av bostadsproduktionsbyråns resultat för räkenskapsperioden.

Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen, 5 163 982,83 euro.

Av den avskrivningsdifferens som uppstått vid upplösning av investeringsreserven för ombyggnaden av ämbetshuset i Berghäll intäktsförs 840 939,63 euro.

Räkenskapsperiodens underskott för den övriga verksamheten exklusive affärsverken och de fonder som är självständiga balansenheter, 42 898 533,96 euro efter förändringar i reserver och fonder, föreslås bli upptaget i stadens balansräkning under eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Stadsfullmäktige beslutar vidare godkänna stadsstyrelsens förslag att 150 000 000 euro av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors Energis balansräkning ska upptas under stadens eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder, i enlighet med ett förslag från direktionen för affärsverket Helsingfors Energi.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom godkänna stadsstyrelsens förslag att 20 000 000 euro av de ackumulerade vinstmedlen i stadens balansräkning ska läggas till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar med tanke på finansiering av en del av stadens andel av kostnaderna för projektet för ombyggnad av Olympiastadion. Stadsfullmäktige fattade sitt beslut i finansieringsfrågan 28.11.2012.

Föredraganden

Stadsstyrelsen meddelar att Helsingfors stads bokslut för år 2012 är färdigt. Bokslutet omfattar hela stadens bokslut och koncernbokslutet.

Helsingfors stads bokslut 2012 visar ett överskott på 138,9 mn euro. Affärsverken fick ett överskott på sammanlagt 181,8 mn euro, men det blev ett underskott på 42,9 mn euro för den övriga verksamheten.

Räkenskapsperiodens resultat uppstod på följande sätt:

Resultaträkning, mn euro

 2012

2011

Verksamhetsintäkter

1 740,2

1 693,1

Tillverkning för eget bruk

138,7

159,2

Omkostnader

–4 565,0

 –4346,5

Verksamhetsbidrag

–2 685,1

–2494,2

Skatteintäkter

2 759,0

2740,0

Statsandelar

297,2

259,8

Finansiella intäkter

93,4

95,9

Finansiella kostnader

–25,4

–27,2

Årsbidrag

439,1

574,3

Avskrivningar och nedskrivningar

–396,5

–361,8

Extraordinära poster

102,4

42,5

Räkenskapsperiodens resultat 

145,0

255,0

Bokslutsdispositioner

–6,1

25,2

Räkenskapsperiodens överskott

138,9

280,2

 

Resultaträkningen för år 2012 är jämförbar med resultaträkningen för år 2011. Stadens verksamhetsintäkter ökade med 1,4 % och omkostnaderna med 5,0 % från år 2011.

Om affärsverken, fonderna och vissa självständiga balansenheter inte räknas med ökade de jämförbara omkostnaderna med 4,8 %. Ökningen var betydligt större än år 2011, då moderstadens omkostnader ökade med 2,5 %.

Avgiftsfinansieringen har sedan år 2007 år för år täckt en allt mindre andel av omkostnaderna (verksamhetsintäkter/omkostnader). Relationstalet var 43,0 % år 2007 och 40,4 % år 2011. År 2012 var den andel av omkostnaderna som täcktes genom verksamhetsintäkter bara 39,3 %.

Skatteintäkterna blev 2 759,0 mn euro (0,7 %) större än år 2011. I kommunalskatt inflöt 4,0 % och i fastighetsskatt 1,2 % mer än år 2011.

Intäkterna från samfundsskatten minskade med 21,3 %, vilket beror på att kommungruppens andel av samfundsskatten var bara 28,34 % mot 31,99 % år 2011. Skatteunderlaget för samfundsskatten var dessutom något svagare än år 2011. 

Statsandelarna uppgick till 297,2 mn euro med beaktande av statsandelsutjämningen (–285,8 mn euro), som baserar sig på skatteintäkterna. Årsbidraget uppgick till 439,1 mn euro. Det var mindre än år 2011. Detta beror särskilt på att omkostnaderna ökade betydligt mer än skattefinansieringen. Årsbidraget visar de internt tillförda medel som blir över för investeringar, placeringar och amorteringar. Utgångspunkten är att kommunens årsbidrag är tillräckligt om det täcker avskrivningarna. Årsbidraget täckte år 2012 avskrivningarna och 68,1 % av investeringarna. Om affärsverken och fonderna inte räknas med var årsbidraget 153,8 mn euro och täckte 54,3 % av avskrivningarna och 32,2 % av investeringarna.

Det blev med affärsverken och de självständiga fonderna obeaktade ett underskott på 42,9 mn euro i budgeten. Budgeten utgår från ett underskott på 100,6 mn euro, vilket betyder att underskottet var 57,7 mn euro mindre än beräknat.

De likvida medlen var vid utgången av året 142,9 mn euro mindre än vid ingången av året. Kassaunderskottet uppstod på följande sätt:

Finansieringsanalys, mn euro

2012

2011

Kassaflöde i verksamheten

422,2

543,2

Kassaflöde för investeringarnas del

–519,1

–623,1

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde sammanlagt

 
–96,9

 
–79,9

Förändringar i utlåningen

62,7

37,5

Förändringar i upptagna lån

–77,2

115,1

Förändringar i eget kapital

0,0

11,9

Övriga förändringar i likviditeten

–31,5

1,8

Kassaflöde för finansieringens del sammanlagt

–46,0

166,3

Förändring i likvida medel

142,9

86,4

 

Finansieringsanalysen för år 2012 är jämförbar med finansieringsanalysen för år 2011.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var 177,6 mn euro bättre än det är i budgeten, vilket särskilt beror på att verksamhetsbidraget inom produktionen av basservice, intäkterna från statsandelar och intäkterna från försäljning av mark i Kampen–Tölöviken blev större och räntekostnaderna mindre än budgeterat. Dessutom var investeringarna något mindre än budgeterat särskilt för affärsverket HST:s del. Det blev ändå ett underskott på 96,9 mn euro. Likviditeten vid årets slut motsvarade 46 kassadagar, dvs. stadens likvida medel räckte till för att täcka kassautgifterna under 46 dagar. Sammanlagt 68,1 % av investeringarna täcktes med internt tillförda medel (85,1 % år 2011). Låneskötselbidraget, som anger den interna finansieringens tillräcklighet för betalning av räntor och amorteringar på främmande kapital, uppgick till 3,4. Det har försämrats ända sedan år 2008, och lånestocken har nästan fördubblats. 

Nya lån upptogs i mindre utsträckning än vad som är beräknat i budgeten. Det belopp som gick till amorteringar på gamla lån översteg de nya lånen med 77,2 mn euro. Den budgeterade upplåningen för stadens egen verksamhet exklusive affärsverken sköts av tidsmässiga skäl upp till år 2013. Särskilt på grund av detta var kassaflödet för finansieringens del –46,0 mn euro. Med anledning av att verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var –96,9 mn euro och det negativa beloppet inte kompenserades med upptagning av nya lån var stadens likviditet 142,9 mn euro mindre vid utgången av året än vid ingången.

Balansomslutningen var 12 047,5 mn euro 31.12.2012, vilket är 115,2 mn euro mer än 31.12.2011. De största egendomsökningarna hänförde sig till materiella tillgångar och de största kapitalökningarna till eget kapital.

Den relativa skuldsättningen, vilken anger hur stor del av kommunens driftsintäkter som skulle behövas för återbetalning av det främmande kapitalet, uppgick till 40,5 %. Lånestocken var i slutet av året 1 201,2 mn euro, vilket motsvarar 1 986 euro/invånare. Soliditetsgraden var 76,3 %. Den mäter kommunens solvens och förmåga att tåla underskott och klara av åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 % anses vara en allmän målnivå inom den kommunala ekonomin. Stadens soliditetsgrad har hållit sig över 75 % de senaste åren. Målet är att på medellång sikt nå ett läge där finansieringen av basservicen är på en hållbarare grund än nu och där servicenivån inte är beroende av extra överföringar från affärsverksamheten, främst från Helsingfors Energi. För att få ekonomin i balans försöker staden särskilt dämpa ökningen i utgifterna så mycket som ökningen i skattefinansieringen möjliggör.

Räkenskapsperiodens resultat för Helsingfors stadskoncern uppstod på följande sätt:

 

2012

2011

Koncernresultaträkning, mn euro

 

 

Verksamhetsintäkter

2 951,7

2 891,9

Omkostnader

–5 254,7

–5 010,8

Andel av

 

 

intressesammanslutningarnas

 

 

vinst/förlust

8,0

9,7

Verksamhetsbidrag

–2 295,0

–2 109,2

Skatteintäkter

2 759,0

2 740,0

Statsandelar

297,3

259,8

Finansiella intäkter

42,8

51,8

Finansiella kostnader

 –118,8

 –119,3

Årsbidrag

685,3

823,1

Avskrivningar och nedskrivningar

–621,1

 –552,9

Extraordinära poster

90,1

40,2

Räkenskapsperiodens resultat

154,3

310,4

Bokslutsdispositioner

 –17,5

 –26,7

Minoritetsandelar

1,5

0,8

Räkenskapsperiodens överskott

183,3

284,5

 

Koncernens överskott, 138,3 mn euro, var nästan identiskt med moderstadens överskott, som uppgick till 138,9 mn euro.

Koncernens verksamhetsintäkter täckte 56,2 % av omkostnaderna (57,7 % år 2011). Koncernens årsbidrag täckte avskrivningarna till 110,3 % (148,9 % år 2011). Årsbidraget utgjorde 1 133 euro/invånare (1 381 euro/invånare år 2011).

Det blev ett kassaunderskott i koncernfinansieringsanalysen. Underskottet uppstod på följande sätt:

Koncernfinansieringsanalys, mn euro

2012

2011

Kassaflöde i verksamheten

671,5

 792,2

Kassaflöde för investeringarnas del

–921,2

–936,2

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde sammanlagt

 
–249,7

 
–144,0

Förändringar i utlåningen

99,3

76,4

Förändringar i upptagna lån

 –26,5

128,6

Förändringar i eget kapital

7,3

7,6

Övriga förändringar i likviditeten

24,0

2,6

Kassaflöde för finansieringens del sammanlagt

104,1

215,2

Förändring i likvida medel

–145,6

71,2

 

Koncernfinansieringsanalysen visar att koncernens likvida medel minskade med 145,6 mn euro under räkenskapsperioden, med nästan samma summa som moderstadens likvida medel, vilka minskade med 142,9 mn euro.

Sammanlagt 59,2 % av koncernens investeringar täcktes med internt tillförda medel (76,2 % år 2011). Likviditeten vid årets slut motsvarade 48 kassadagar (59 dagar år 2011).

Stadsstyrelsen påpekar att det i beslutsförslaget ingår ett förslag om att 150 mn euro ska överföras från affärsverket Helsingfors Energis vinstmedel till stadens balansräkning.

Stadsstyrelsen framhåller att 20 mn euro av de ackumulerade vinstmedlen i stadens balansräkning bör läggas till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar med tanke på finansiering av en del av stadens andel av kostnaderna för projektet för ombyggnad av Olympiastadion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tapio Korhonen, finansdirektör, telefon: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tuula Jäppinen, verksällande direktör, telefon: 310 25100

tuula.jappinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingfors stads bokslut 2012

För kännedom

Virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 647

HEL 2013-003762 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 144 986 073,33 euroa,

2 hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 154 877 555,42 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 22 059 990,15 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 1 853 989,54 euroa siirretään HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL - liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 887 195,19 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 149 488,40 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallinto-palvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) alijäämä, - 68 421,88 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

 

Asuntolainarahaston ylijäämä, 314 372,05 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä, 4 449 319,24 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä, 917 801,39 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä, 778 418,34 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä
-4 742 452,60 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

Muun toiminnan tilikauden tulos

Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 982 668,10 euroa. Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastoon siirretään alueen myyntituloja kertynyt määrä 25 930 000 euroa. Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta, 152 500 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
5 163 982,83 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan
840 939,63 euroa.

Kaupungin toiminnan ilman liikelaitoksia ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -42 898 533,96 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- tai alijäämiin.

Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- tai alijäämiin.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 20 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

15.04.2013 Ehdotuksen mukaan

25.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Tuula Jäppinen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuula.jappinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566