Helsingfors stad

Protokoll

11/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 240

Ouppnått bindande mål år 2012 för Helsingfors Energi

HEL 2013-006990 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna en avvikelse från de bindande verksamhetsmålen i 2012 års budget i fråga om målet för avkastningen på Helsingfors Energis investerade kapital.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna en avvikelse från de bindande verksamhetsmålen i 2012 års budget i fråga om målet för avkastningen på Helsingfors Energis investerade kapital.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt anvisningarna om hur 2012 års budget för staden skall följas bör nämnderna och direktionerna ge en utredning för ouppnådda bindande verksamhetsmål sålunda att utredningarna kan behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen. Vid behandlingen av bokslutet kom det fram att det bindande målet för avkastningen på Helsingfors Energis investerade kapital inte hade uppnåtts och att detta inte hade behandlats tidigare i stadsfullmäktige.

Det för Helsingfors Energi i stadens budget uppställda bindande målet att avkastningen på kapitalet skulle vara minst 16 % uppnåddes inte, utan det blev 15 %.

Helsingfors Energis resultat blev ca 5 mn euro bättre än budgeterat. Att procenten för avkastningen på investerat kapital underskred budgeten beror således inte på ett sämre resultat än budgeterat. Att avkastningsprocenten i bokslutet underskrider budgetmålet beror på att koncernkontoskulden mellan Helsingfors Energi och staden (år 2012 i genomsnitt ca 100 mn euro) behandlades på olika sätt vid uträkningen av avkastningen på investerat kapital vid budgeteringen jämfört med bokslutet. Vid budgeteringen ingick stadens koncernkontoskuld i räntefria skulder, dvs. den räknades inte in i investerat kapital. I bokslutet har nyckeltalet räknats ut enligt anvisningarna, och koncernkontoskulden ingår då i investerat kapital som främmande kapital med ränta.

Budgetutfallet, 15 % avkastning på investerat kapital, är mycket bra i branschjämförelserna för år 2012.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Energia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 646

HEL 2013-006990 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoitteen osalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566