Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/19

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 256

Malmin tontin 38320/7 ja yleisen pysäköintialueen asemakaavan muuttaminen (nro 12143, Miljan palvelutalo)

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38320 tontin nro 7 sekä yleisen pysäköintialueen asemakaavan muutoksen 25.9.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12143 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12143 kartta, päivätty 25.9.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12143 selostus, päivätty 25.9.2012, täydennetty 5.3.2013 ja korjattu 28.5.2013

3

Havainnekuva, 25.9.2012

4

Osa päätöshistoriaa

5

Luettelo oheismateriaalista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38320 tontin nro 7 sekä yleisen pysäköintialueen asemakaavan muutoksen 25.9.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12143 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Malmin aluekeskuksen tuntumassa sijaitsevan yksityisen vanhusten palvelutalon kaksikerroksinen eteläosa korotetaan kahdella kerroksella (n. 900 k-m2), jolloin saadaan 16 uutta palveluasuntoa. Tontin käyttötarkoitus säilyy ennallaan. Nelikerroksinen pohjoisosa säilyy nykyisellään. Yleinen pysäköintialue muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi ja osoitetaan palvelutalon käyttöön. Ajoyhteys tontille 38320/6 säilyy.

Esittelijä

Asemakaavan muutoksen sisältö ja vaikutukset

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaisen asumisen ja toimitilojen käyttöön merkityllä alueella. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 10723, jossa tontti 38320/7 on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten korttelialuetta, johon saa sijoittaa vanhusten palvelukeskuksen siihen liittyvine asuntoineen (YSA-1). Rakennusoikeus on 2 500 k-m2.

Alue on kaupungin omistuksessa. Palvelutalon tontti on vuokrattu Milja-Kiinteistöt Oy:lle.

Rakennuksen korottaminen on luontevaa, taloudellista ja vaikutus kaupunkikuvaan on positiivinen. Tehokkuuden noston vaikutukset liikenteen ja pysäköinnin sujuvuuteen eivät ole merkittäviä. Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kiinteistön omistajan aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.10.–12.11.2012.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut Vesihuolto, rakennusvirasto, kiinteistövirasto, sosiaalivirasto, pelastuslautakunta ja ympäristölautakunta.

Kaavaehdotusta ei ole muutettu lausuntojen johdosta, koska melu- ja ilmanlaatuhaitat on otettu huomioon kaavamääräyksissä ja alueen välittömässä läheisyydessä on viihtyisiä paikkoja myös ulko-oleskeluun. Poistumisjärjestelyjen riittävyys tulee arvioitavaksi rakennusluvan  hakemisen yhteydessä.

Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kiinteistövirasto ilmoittaa, että se tekee maanvuokrasopimukseen asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset ja että vuokralaiselle maksetaan täydennysrakentamiskorvaus kaupunginvaltuuston 8.6.2005 vahvistamien periaatteiden ja kiinteistölautakunnan 13.12.2005 hyväksymien soveltamisohjeiden mukaisesti. Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12143 kartta, päivätty 25.9.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12143 selostus, päivätty 25.9.2012, täydennetty 5.3.2013 ja korjattu 28.5.2013

3

Havainnekuva, 25.9.2012

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2013 § 680

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38320 tontin nro 7 sekä yleisen pysäköintialueen asemakaavan muutoksen 25.9.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12143 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5.3.2013

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Ksv 0742_33

38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin 38320 tonttia 7 ja yleistä pysäköintialuetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12143 annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 25.9.2012 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Malmin aluekeskuksen tuntumassa sijaitsevan yksityisen vanhusten palvelutalon kaksikerroksinen eteläosa korotetaan kahdella kerroksella (n. 900 k-m2), jolloin saadaan 16 uutta palveluasuntoa. Tontin käyttötarkoitus säilyy ennallaan. Nelikerroksinen pohjoisosa säilyy nykyisellään. Yleinen pysäköintialue muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi ja osoitetaan palvelutalon käyttöön. Ajoyhteys tontille 38320/6 säilyy.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.10.–12.11.2012.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut Vesihuolto, rakennusvirasto, kiinteistövirasto, sosiaalivirasto, pelastuslautakunta ja ympäristölautakunta.

Helsingin Energia (14.12.2012) ja Helen Sähköverkko Oy (28.12.2012) ilmoittavat, että niillä ei ole huomautettavaa muutosesityksestä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Vesihuolto ilmoittaa (13.12.2012), että alueita palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä kaavan muutos aiheuta niiden siirtämistä.

Rakennusvirasto toteaa (3.12.2012), että yleisen pysäköintialueen muuttaminen autopaikkojen korttelialueeksi selkeyttää pysäköintialueen ylläpitovastuuta. Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle. Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kiinteistövirasto toteaa (12.12.2012), että se tekee maanvuokrasopimukseen asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset ja että vuokralaiselle maksetaan täydennysrakentamiskorvaus kaupunginvaltuuston 8.6.2005 vahvistamien periaatteiden ja kiinteistölautakunnan 13.12.2005 hyväksymien soveltamisohjeiden mukaisesti. Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta.

Sosiaalivirasto toteaa (29.10.2012), että palveluasumisessa tulee huomioida sosiaalihuoltolain ja -asetuksen, valvontalain ja ikäihmisten palvelutuotannon laatusuositusten mukaiset vaatimukset tiloille sekä asukkaiden arkiympäristön esteettömyys. Rakennuksen laadun tulee noudattaa vähintään samaa rakentamisen ja asumisen tasoa kuin yleensä Helsingissä huomioiden asukkaiden erityistarpeet. Sosiaalivirasto tuottaa itse ja ostaa ympärivuorokautista palveluasumista muistisairaille vanhuksille kilpailutuksen perusteella. Asumispalvelut kilpailutetaan kulloinkin erikseen määriteltyjen kriteerien perusteella. Sosiaalivirasto ottaa kantaa Latokartanontie 9 asemakaavan muutosehdotukseen palveluasumisen tarpeen näkökulmasta. Palveluasumisen määrän lisäys vahvistaa palvelukykyä. Kyseessä oleva kohde sijaitsee koillisella alueella, mihin alueellisesti tarkasteltuna väestön kasvu painottuu yhdessä itäisten kaupunginosien kanssa. Sosiaalivirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

Pelastuslautakunta toteaa (27.11.2012), että rakennuksen kerrosmäärän lisääntyessä tulee kiinnittää huomiota uusien tilojen poistumisjärjestelyjen riittävyyteen. Poistuminen tulee järjestää ensisijaisesti kahta osastoitua porraskäytävää pitkin tai vaihtoehtoisesti tarvittavin pelastustiejärjestelyin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että poistumisjärjestelyjen riittävyys tulee arvioitavaksi rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Ympäristölautakunta toteaa (13.11.2012), että tontti sijaitsee vilkasliikenteisten Latokartanontien ja Malmin asematien kulmauksessa. Liikennemäärien ennustetaan vuonna 2020 olevan noin 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa Latokartanontiellä ja 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa Malmin kauppatiellä. Tontti kokonaisuudessaan on alueella, jolla ylittyy valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukainen melutaso. Kaavaselostuksen mukaan osa uusista asunnoista tulisi sijoittumaan pelkästään Latokartanontien varteen. Melu- ja ilmanlaatuhaittojen vuoksi asuntoja ei tulisi kuitenkaan suunnata yksinomaan Latokartanontien puolelle. Lisäksi parvekkeet tulisi suunnata sisäpihalle päin, jossa ilmanlaatu- ja melutilanne on parempi. Vanhusten palvelutalo on ns. herkkä kohde, jonka asukkaat ovat tavallista herkempiä liikenteen haitoille. Palvelutaloissa vanhukset ovat useimmiten sairaita tai liikuntarajoitteisia, jolloin välittömän lähiympäristön merkitys korostuu.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että kaavaehdotuksessa on otettu melu- ja ilmanlaatuhaitat huomioon kaavamääräyksissä. Lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä on viihtyisiä paikkoja myös ulko-oleskeluun.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, etteivät lausunnot anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei  asemakaavan muutosehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kiinteistövirasto ilmoittaa, että se tekee maanvuokrasopimukseen asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset ja että vuokralaiselle maksetaan täydennysrakentamiskorvaus kaupunginvaltuuston 8.6.2005 vahvistamien periaatteiden ja kiinteistölautakunnan 13.12.2005 hyväksymien soveltamisohjeiden mukaisesti. Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta.

Lisätiedot

Eeva-Liisa Hamari, arkkitehti, puhelin: 310 37300

eeva-liisa.hamari(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 14.12.2012

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Helsingin Energian lausunto on liitteessä 1.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Kiinteistövirasto 12.12.2012

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueen.

Tontti 38320/7 on vuokrattu 31.12.2060 asti Milja-kiinteistöt Oy:lle, joka on hakenut asemakaavan muutosta.

Malmin aluekeskuksen tuntumassa sijaitsevan yksityisen vanhusten palvelutalon kaksikerroksinen eteläosa on tarkoitus korottaa kahdella kerroksella (noin 900 k-m²), jolloin saadaan 16 uutta palveluasuntoa. Nelikerroksinen pohjoisosa säilyy nykyisellään.

Kiinteistövirasto tekee maanvuokrasopimukseen asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset.

Vuokralaiselle maksetaan täydennysrakentamiskorvaus kaupunginvaltuuston 8.6.2005 vahvistamien periaatteiden ja kiinteistölautakunnan 13.12.2005 hyväksymien soveltamisohjeiden mukaisesti.

Lisäksi yleinen pysäköintialue on tarkoitus muuttaa autopaikkojen korttelialueeksi.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12143.

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 3.12.2012

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Asemakaavan muutosehdotus (nro 12143) koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin 38320 tonttia 7 ja yleistä pysäköintialuetta. Asemakaavan muutos mahdollistaa yksityisen palvelutalon kaksikerroksisen eteläosan korottamisen kahdella kerroksella, jolloin saadaan 16 uutta palveluasuntoa. Palvelutalon viereinen yleinen pysäköintialue (LP), josta voimassa olevan asemakaavan mukaan saa käyttää enintään 50 prosenttia palvelutalon tarpeisiin, muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), jonka läpi säilyy ajoyhteys tonteille 38320/6 ja 7.

Rakennusvirasto toteaa, että yleisen pysäköintialueen muuttaminen autopaikkojen korttelialueeksi selkeyttää pysäköintialueen ylläpitovastuuta. Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta.

Lisätiedot

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 27.11.2012 § 144

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Rakennuksen kerrosmäärän lisääntyessä tulee kiinnittää huomiota uusien tilojen poistumisjärjestelyjen riittävyyteen. Poistuminen tulee järjestää ensisijaisesti kahta osastoitua porraskäytävää pitkin tai vaihtoehtoisesti tarvittavin pelastustiejärjestelyin.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 13.11.2012 § 317

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Tontti sijaitsee vilkasliikenteisten Latokartanontien ja Malmin asematien kulmauksessa. Latokartanontien liikennemäärän ennustetaan olevan vuonna 2020 noin 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Malmin kauppatien 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tontti kokonaisuudessaan on alueella, jolla ylittyy valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukainen melutaso.

Kaavaselostuksen mukaan osa uusista asunnoista tulisi sijoittumaan pelkästään Latokartanontien varteen. Melu- ja ilmanlaatuhaittojen vuoksi asuntoja ei tulisi kuitenkaan suunnata yksinomaan Latokartanontien puolelle. Lisäksi parvekkeet tulisi suunnata sisäpihalle päin, jossa ilmanlaatu- ja melutilanne on parempi. Vanhusten palvelutalo on ns. herkkä kohde, jonka asukkaat ovat tavallista herkempiä liikenteen haitoille. Palvelutaloissa vanhukset ovat useimmiten sairaita tai liikuntarajoitteisia, jolloin välittömän lähiympäristön merkitys korostuu.

Käsittely

13.11.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Kappaleen 3 loppuun lisätään:

Ympäristölautakunta kehottaa vastaisuudessa sijoittamaan ns. herkät kohteet alueille, joilla melutason ohjearvot eivät ylity.

Kannattajat: Kati Vierikko

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 3 loppuun lisätään: Ympäristölautakunta kehottaa vastaisuudessa sijoittamaan ns. herkät kohteet alueille, joilla melutason ohjearvot eivät ylity.

Jaa-äänet: 4
Satu Erra, Irma Marttila, Lea Saukkonen, Elsi Veijola

Ei-äänet: 4
Lauri Alhojärvi, Antero Alku, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Cata Mansikka-aho

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi eli esittelijän ehdotus jäi voimaan.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Sosiaalivirasto 29.10.2012

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää sosiaaliviraston lausuntoa 14.12.2012 mennessä Malmi, Latokartanontie 9 asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12143).

Malmin aluekeskuksen tuntumassa sijaitsevan yksityisen vanhusten palvelutalon kaksikerroksinen eteläosa korotetaan kahdella kerroksella (noin 900 k-m2), jolloin saadaan 16 uutta palveluasuntoa. Yksityisomistuksessa olevan tontin käyttötarkoitus säilyy ennallaan. Nelikerroksinen pohjoisosa säilyy nykyisellään. Yleinen pysäköintialue muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi ja osoitetaan palvelutalon käyttöön. Ajoyhteys tontille 38320/6 säilyy.

Palveluasumisessa tulee huomioida sosiaalihuoltolain ja – asetuksen, valvontalain ja ikäihmisten palvelutuotannon laatusuositusten mukaiset vaatimukset tiloille sekä asukkaiden arkiympäristön esteettömyys. Rakennuksen laadun tulee noudattaa vähintään samaa rakentamisen ja asumisen tasoa kuin yleensä Helsingissä huomioiden asukkaiden erityistarpeet. Sosiaalivirasto tuottaa itse ja ostaa ympärivuorokautista palveluasumista muistisairaille vanhuksille kilpailutuksen perusteella. Asumispalvelut kilpailutetaan kulloinkin erikseen määriteltyjen kriteerien perusteella.

Sosiaalivirasto ottaa lausunnossaan kantaa Latokartanontien 9 asemakaavan muutosehdotukseen palveluasumisen tarpeen näkökulmasta. Palveluasumisen määrän lisäys vahvistaa palvelukykyä. Kyseessä oleva kohde sijaitsee koillisella alueella, mihin alueellisesti tarkasteltuna väestön kasvu painottuu yhdessä itäisten kaupunginosien kanssa.

Sosiaalivirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

Lisätiedot

Inkeri Rehtilä, erityisasiantuntija, puhelin: 310 62841

inkeri.rehtila(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.09.2012 § 321

HEL 2011-001822 T 10 03 03

Ksv 0742_33, Latokartanontie 9, karttaruutu J6/P4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 25.9.2012 päivätyn 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin 38320 tonttia 7 ja yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12143 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että  asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

-        kaupunginhallitus

-        hallintokeskus/Kaj:n rooteli

-        laskutus, hallintokeskus

-        laskutus, kaupunkisuunnitteluvirasto

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Eeva-Liisa Hamari, arkkitehti, puhelin: 310 37300

eeva-liisa.hamari(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566