Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

19.06.2013

 

 

 

 

 

 

§ 240

Helsingin Energian vuoden 2012 toteutumaton sitova tavoite

HEL 2013-006990 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoitteen osalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoitteen osalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tuli ilmi aikaisemmin kaupunginvaltuustossa käsittelemätön sitova toiminnallinen tavoite, Helsingin Energian sijoitutetun pääoman tuottotavoite, joka jäi toteutumatta.

Helsingin Energialle kaupungin talousarviossa asetettu sitova tavoite, sijoitetun pääoman tuotto vähintään 16 prosenttia, ei toteutunut, vaan oli 15 prosenttia.

Helsingin Energian tulos toteutui noin 5 milj. euroa talousarvioita parempana. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin jääminen alle talousarvion ei siten johdu talousarviota heikommasta tuloksesta. Syy siihen, että tuottoprosentti tilinpäätöksessä jäi alle talousarvion tavoitteen, johtuu Helsingin Energian ja kaupungin välisen konsernitilin velan (vuonna 2012 keskimäärin noin 100 milj. euroa) erilaisesta käsittelystä sijoitetun pääoman tuoton laskennassa talousarviovaiheessa verrattuna tilinpäätökseen. Talousarviovaiheessa kaupungin konsernitilin velka on sisällytetty korottomiin velkoihin, eli sitä ei ole laskettu sijoitettuun pääomaan. Tilinpäätöksessä tunnusluku on laskettu ohjeiden mukaisesti, jolloin konsernitilin velka korollisena vieraana pääomana sisältyy sijoitettuun pääomaan.

Toteutunut 15 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle on vuoden 2012 toimialavertailussa erittäin hyvä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin Energia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.06.2013 § 646

HEL 2013-006990 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin Energian sijoitetun pääoman tuottotavoitteen osalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566