Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/15

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 218

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Helsingin irtaantumiseksi ydinvoimahankkeista

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Vesa Korkkulan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Jaa-äänet: 51
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 29
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1
Pekka Saarnio

Poissa: 4
Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Anni Sinnemäki, Tuomas Tuure

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunginvaltuustolle tuodaan selvitys siitä, onko Helsinki Mankala Oy:n tai muuta kautta mukana jonkin uuden ydinvoimahankkeen valmistelussa ja esittävät, että kaupunki päättäisi, että se ei osallistu uusiin ydinvoimahankkeisiin.

Kaupunginhallitus viittaa Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 hankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin kaupunginvaltuuston päätöksiin.

- kaupunginvaltuusto on 12.11.2003 (§ 243, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 1308)  päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitoshankkeeseen.

- kaupunginvaltuusto on 26.10.2011 (§ 201, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 971) päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 –hankkeen osalta tulevat Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu- ja suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään osallistumisestaan itse investointihankkeeseen.

Lisäksi Helsingin kaupunki on Vantaan Energia Oy:n kautta mukana Olkiluoto 3 hankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen ja Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimahankkeen suunnitteluvaiheessa. Vantaan Energia Oy päättää myöhemmin erikseen Olkiluoto 4:n ja Fennovoiman hankkeen osalta osallistumisesta tse hankkeeseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 15.05.2013 § 148

Pöydälle 15.05.2013

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 538

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 72

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannosta aiheutuu noin 80 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Sähköä voidaan tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä mm. ydin-, vesi- ja tuulivoimalla. Myöskään bioenergian käyttö ei laskennallisesti lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää.

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden, pitkän tähtäimen sähkön kilpailukykyisten tuotantokustannusten sekä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna varteenotettava sähköntuotantomuoto.

Helsingin kaupunki julkisti tammikuussa 2008 energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon. Kasvihuonekaasupäästöjen ja uusiutuvan energian kannalta selonteossa linjataan mm. seuraavasti: ”selvitetään keinoja vähentää 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä sekä nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä”.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2010 (§ 271, päivitetty 18.1.2012 §10) Helsingin Energian kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Toteuttamalla kehitysohjelmaa Helsingin Energia mm. vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta. Pidemmän aikavälin tavoitteena Helsingin Energialla on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Energian toimitusvarmuus pohjautuu useisiin tuotantomuotoihin, joihin kuuluvat, uusiutuvat bio-, vesi- ja tuulienergia, hiilidioksidivapaa ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet maakaasu, kivihiili ja öljy.

Tavoitteisiin pääsemiseksi Helsingin Energia on Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen 18.1.2012 (§10)  mukaisesti käynnistänyt kehitysohjelman toteuttamisen.

Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 voimalaitoshankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin kaupunginvaltuuston päätöksiin:

-        Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2003 (§ 243, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 1308)  päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitoshankkeeseen.

-        Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.10.2011 (§ 201, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 971) päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 –hankkeen osalta tulevat Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu- ja suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään osallistumisestaan itse investointihankkeeseen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja

Pekka Manninen

Lisätiedot

Pekka Manninen, Toimitusjohtaja, puhelin: +358 9 617 2000

pekka.manninen(a)helen.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566