Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/2

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 205

Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Ulla-Marja Urho och Thomas Wallgren till protokolljusterare med ledamöterna Anni Sinnemäki och Dan Koivulaakso som ersättare.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566