Helsingfors stad

Protokoll

10/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/15

 

29.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 218

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om lösgörande av Helsingfors från kärnkraftsprojekt

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Vesa Korkkula under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss godkänts.

4 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning.

Ja-röster: 51
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Aura Salla, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Astrid Thors, Karita Toijonen, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Markku Vuorinen

Nej-röster: 29
Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Antti Möller, Laura Nordström, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 1
Pekka Saarnio

Frånvarande: 4
Tom Packalén, Jaana Pelkonen, Anni Sinnemäki, Tuomas Tuure

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Yrjö Hakanen och 34 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadsfullmäktige ska föreläggas en utredning om huruvida Helsingfors är med i beredningen av nya kärnkraftprojekt genom Oy Mankala Ab eller på något annat sätt och de föreslår att staden ska besluta att inte delta i nya kärnkraftprojekt.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från direktionen för Helsingfors Energi och konstaterar att Helsingfors Energi är med i Industrins kraft Abp:s kärnkraftprojekt Olkiluoto 3 och i tävlings- och planeringsfasen för projektet Olkiluoto 4. Deltagandet baserar sig på stadsfullmäktiges följande beslut:

-        Stadsfullmäktige har 12.11.2003 (§ 243, stadsstyrelsens verkställighetsbeslut 17.11.2003, § 1308) beslutat att Helsingfors Energi och Oy Mankala Ab ska delta i Industrins Kraft Abp:s kärnkraftsverksprojekt Olkiluoto 3.

-        Stadsfullmäktige har 26.10.2011 (§ 201, stadsstyrelsens verkställighetsbeslut 31.10.2011, § 971) beslutat att Helsingfors Energi och Oy Mankala Ab ska delta i tävlings- och planeringsfasen för Industrins Kraft Abp:s kärnkraftsverksprojekt Olkiluoto 4. I fråga om projektet Olkiluoto 4 kommer delägarna i Industrins Kraft Abp efter tävlings- och planeringsfasen att separat besluta om att delta i själva investeringsprojektet.

Dessutom är Helsingfors stad genom Vanda Energi Ab med i projektet Olkiluoto 3 och i planeringsfasen för projektet Olkiluoto 4 och för Fennovoimas kärnkraftsprojekt i Pyhäjoki. Vanda Energi Ab beslutar senare separat om att delta i själva projektet Olkiluoto 4 och i Fennovoimas projekt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 15.05.2013 § 148

Bordlades 15.05.2013

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 06.05.2013 § 538

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

29.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 18.12.2012 § 72

HEL 2012-014526 T 00 00 03

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannosta aiheutuu noin 80 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Sähköä voidaan tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä mm. ydin-, vesi- ja tuulivoimalla. Myöskään bioenergian käyttö ei laskennallisesti lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää.

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden, pitkän tähtäimen sähkön kilpailukykyisten tuotantokustannusten sekä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna varteenotettava sähköntuotantomuoto.

Helsingin kaupunki julkisti tammikuussa 2008 energiapoliittisia linjauksia koskevan selonteon. Kasvihuonekaasupäästöjen ja uusiutuvan energian kannalta selonteossa linjataan mm. seuraavasti: ”selvitetään keinoja vähentää 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä sekä nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä”.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2010 (§ 271, päivitetty 18.1.2012 §10) Helsingin Energian kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Toteuttamalla kehitysohjelmaa Helsingin Energia mm. vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta. Pidemmän aikavälin tavoitteena Helsingin Energialla on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Energian toimitusvarmuus pohjautuu useisiin tuotantomuotoihin, joihin kuuluvat, uusiutuvat bio-, vesi- ja tuulienergia, hiilidioksidivapaa ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet maakaasu, kivihiili ja öljy.

Tavoitteisiin pääsemiseksi Helsingin Energia on Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen 18.1.2012 (§10)  mukaisesti käynnistänyt kehitysohjelman toteuttamisen.

Helsingin Energia on mukana Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 voimalaitoshankkeessa sekä Olkiluoto 4 hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa. Osallistuminen hankkeisiin perustuu seuraaviin kaupunginvaltuuston päätöksiin:

-        Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2003 (§ 243, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 17.11.2003 § 1308)  päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 –ydinvoimalaitoshankkeeseen.

-        Helsingin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.10.2011 (§ 201, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätös 31.10.2011 § 971) päättänyt Helsingin Energian ja Oy Mankala Ab:n osallistumisesta Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen. Olkiluoto 4 –hankkeen osalta tulevat Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat kilpailu- ja suunnitteluvaiheen jälkeen erikseen päättämään osallistumisestaan itse investointihankkeeseen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja

Pekka Manninen

Lisätiedot

Pekka Manninen, Toimitusjohtaja, puhelin: +358 9 617 2000

pekka.manninen(a)helen.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566